En|Lv
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Krimināllikums
VISPĀRĪGĀ DAĻA
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi
1.pants. Kriminālatbildības pamats
(1) Pie kriminālatbildības saucama un sodāma tikai tāda persona, kura ir vainīga noziedzīga
nodarījuma izdarīšanā, tas ir, kura ar nodomu (tīši) vai aiz neuzmanības izdarījusi šajā likumā
paredzētu nodarījumu, kam ir visas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes.
(2) Atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un uzlikt kriminālsodu var ar tiesas
spriedumu un saskaņā ar likumu.
(3) Likumā noteiktajos gadījumos personu atzīst par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un
sodu nosaka arī prokurors, sastādot priekšrakstu par sodu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.10.2005.)
2.pants. Krimināllikuma spēks Latvijas teritorijā
(1) Persona, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu Latvijas teritorijā, atbild saskaņā ar šo likumu.
(2) Ja noziedzīgu nodarījumu Latvijas teritorijā izdarījis ārvalstu diplomātiskais pārstāvis vai cita
persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem vai Latvijas Republikai saistošiem
starptautiskajiem līgumiem nav pakļauta Latvijas Republikas jurisdikcijai, jautājums par šīs
personas saukšanu pie kriminālatbildības izlemjams diplomātiskā ceļā vai saskaņā ar valstu
savstarpējo vienošanos.
3.pants. Krimināllikuma spēks uz gaisakuģiem, jūras un upju kuģiem ārpus Latvijas
teritorijas
Persona, kas noziedzīgu nodarījumu izdarījusi ārpus Latvijas teritorijas, atrodoties uz gaisakuģa,
jūras vai upju kuģa vai cita peldoša līdzekļa, ja šis līdzeklis reģistrēts Latvijas Republikā un ja
Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi, saucama pie atbildības
saskaņā ar šo likumu.
4.pants. Krimināllikuma spēks ārpus Latvijas teritorijas
(1) Latvijas pilsoņi, nepilsoņi vai ārzemnieki, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas
Republikā, par citas valsts teritorijā vai ārpus jebkuras valsts teritorijas izdarītu noziedzīgu
nodarījumu Latvijas teritorijā saucami pie atbildības saskaņā ar šo likumu.
(2) Latvijas Republikas karavīri, kuri izvietoti ārpus Latvijas teritorijas, par noziedzīgiem
nodarījumiem saucami pie atbildības saskaņā ar šo likumu, ja Latvijas Republikai saistošos
starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi.
(3) Ārzemnieki, kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā un kuri izdarījuši
citas valsts teritorijā smagus vai sevišķi smagus noziegumus, kas vērsti pret Latvijas Republikas vai
tās iedzīvotāju interesēm, neatkarīgi no tās valsts likumiem, kuras teritorijā izdarīts noziegums,
saucami pie kriminālatbildības saskaņā ar šo likumu, ja tie nav saukti pie kriminālatbildības vai
nodoti tiesai saskaņā ar nozieguma izdarīšanas vietas valsts likumiem.
(4) Ārzemnieki, kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā un kuri izdarījuši
noziedzīgu nodarījumu citas valsts teritorijā, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas valsts
likumiem saucami pie atbildības saskaņā ar šo likumu Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos
līgumos paredzētajos gadījumos, ja par šo nodarījumu tie nav saukti pie kriminālatbildības vai
nodoti tiesai citas valsts teritorijā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2002., 16.12.2004. un 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā
01.07.2009.)
5.pants. Krimināllikuma spēks laikā
(1) Nodarījuma (darbības vai bezdarbības) noziedzīgumu un sodāmību nosaka likums, kas bijis
spēkā šā nodarījuma izdarīšanas laikā.
(2) Likumam, kas atzīst nodarījumu par nesodāmu, mīkstina sodu vai ir citādi labvēlīgs personai, ja
vien attiecīgajā likumā nav noteikts citādi, ir atpakaļejošs spēks, proti, tas attiecas uz nodarījumiem,
kas izdarīti pirms attiecīgā likuma spēkā stāšanās, kā arī uz personu, kura izcieš sodu vai izcietusi
sodu, bet kurai saglabājusies sodāmība.
(3) Likumam, kas atzīst nodarījumu par sodāmu, pastiprina sodu vai ir citādi nelabvēlīgs personai,
atpakaļejoša spēka nav.
(4) Persona, kas izdarījusi noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru, kara noziegumu un
piedalījusies genocīdā, ir sodāma neatkarīgi no šo noziegumu izdarīšanas laika.
II nodaļa
Noziedzīgs nodarījums
6.pants. Noziedzīga nodarījuma jēdziens
(1) Par noziedzīgu nodarījumu atzīstams ar nodomu (tīši) vai aiz neuzmanības izdarīts nodarījums
(darbība vai bezdarbība), kurš paredzēts šajā likumā un par kura izdarīšanu draud kriminālsods.
(2) Par noziedzīgu nav atzīstams nodarījums (darbība vai bezdarbība), kam ir šajā likumā paredzēta
nodarījuma sastāva pazīmes, bet kas izdarīts apstākļos, kuri izslēdz kriminālatbildību.
7.pants. Noziedzīgu nodarījumu klasifikācija
(1) Noziedzīgi nodarījumi ir kriminālpārkāpumi un noziegumi. Noziegumi iedalāmi šādi: mazāk
smagi noziegumi, smagi noziegumi un sevišķi smagi noziegumi.
(2) Kriminālpārkāpums ir nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku,
ne ilgāku par diviem gadiem, vai vieglāks sods.
(3) Mazāk smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana
uz laiku, ilgāku par diviem gadiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem, kā arī nodarījums, kurš
izdarīts aiz neuzmanības un par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par
diviem gadiem, bet ne ilgāku par desmit gadiem.
(4) Smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz
laiku, ilgāku par pieciem gadiem, bet ne ilgāku par desmit gadiem, kā arī nodarījums, kurš izdarīts
aiz neuzmanības un par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par desmit
gadiem.
(5) Sevišķi smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana
uz laiku, ilgāku par desmit gadiem, mūža ieslodzījums vai nāves sods.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
8.pants. Vainas formas
(1) Par vainīgu noziedzīgā nodarījumā atzīstama tikai persona, kas to izdarījusi ar nodomu (tīši) vai
aiz neuzmanības.
(2) Nosakot noziedzīgo nodarījumu izdarījušās personas vainas formu, jākonstatē šīs personas
psihiskā attieksme pret noziedzīgā nodarījuma objektīvajām pazīmēm.
9.pants. Noziedzīgā nodarījuma izdarīšana ar nodomu (tīši)
Noziedzīgais nodarījums atzīstams par izdarītu ar nodomu (tīši), ja persona, kas to izdarījusi, ir
paredzējusi nodarījuma sekas un vēlējusies tās (tiešs nodoms) vai, kaut arī šīs sekas nav vēlējusies,
tomēr apzināti pieļāvusi to iestāšanos (netiešs nodoms).
10.pants. Noziedzīgā nodarījuma izdarīšana aiz neuzmanības
(1) Noziedzīgais nodarījums atzīstams par izdarītu aiz neuzmanības, ja persona, kas to izdarījusi, ir
paredzējusi savas darbības vai bezdarbības seku iestāšanās iespēju, tomēr vieglprātīgi paļāvusies, ka
tās varēs novērst (noziedzīga pašpaļāvība), vai arī nav paredzējusi šādu seku iestāšanās iespēju, kaut
gan pēc nodarījuma konkrētajiem apstākļiem tai vajadzēja un tā varēja tās paredzēt (noziedzīga
nevērība).
(2) Šajā likumā paredzētais nodarījums nav krimināli sodāms, ja persona neparedzēja, tai
nevajadzēja un tā nevarēja paredzēt savas darbības vai bezdarbības seku iestāšanās iespēju.
11.pants. Vecums, ar kuru iestājas kriminālatbildība
Pie kriminālatbildības saucama fiziskā persona, kas līdz noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienai
sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu. Mazgadīgais, tas ir, persona, kas nav sasniegusi četrpadsmit
gadu vecumu, pie kriminālatbildības nav saucams.
12.pants. Fiziskās personas kā juridiskās personas pārstāvja atbildība
(1) Juridiskās personas lietā atbild tā fiziskā persona, kura nodarījumu izdarījusi, rīkodamās
individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas koleģiālās institūcijas loceklis, balstoties uz
tiesībām pārstāvēt juridisko personu, darboties tās uzdevumā vai pieņemt lēmumus juridiskās
personas vārdā, vai īstenodama kontroli juridiskās personas ietvaros vai būdama juridiskās personas
dienestā.
(2) Juridiskajām personām, kas nav publisko tiesību juridiskās personas, var piemērot šā likuma
VIII1 nodaļā paredzētos piespiedu ietekmēšanas līdzekļus.
(05.05.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2005.)
13.pants. Nepieskaitāmība
(1) Pie kriminālatbildības nav saucama persona, kas nodarījuma izdarīšanas laikā atradusies
nepieskaitāmības stāvoklī, tas ir, psihisko traucējumu vai garīgās atpalicības dēļ nav varējusi saprast
savu darbību vai to vadīt.
(2) Personai, kas atzīta par nepieskaitāmu, tiesa piemēro šajā likumā noteiktos medicīniska rakstura
piespiedu līdzekļus.
14.pants. Ierobežota pieskaitāmība
(1) Ja persona noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā psihisko traucējumu vai garīgās atpalicības
dēļ nav bijusi spējīga visā pilnībā saprast savu darbību vai to vadīt, tas ir, atradusies ierobežotas
pieskaitāmības stāvoklī, tai atkarībā no nodarījuma konkrētajiem apstākļiem tiesa var mīkstināt
piespriežamo sodu vai šo personu atbrīvot no soda.
(2) Personai, kura atzīta par ierobežoti pieskaitāmu, tiesa piemēro šajā likumā noteiktos medicīniska
rakstura piespiedu līdzekļus.
15.pants. Pabeigts un nepabeigts noziedzīgs nodarījums
(1) Par pabeigtu atzīstams noziedzīgs nodarījums, ja tam ir visas šajā likumā paredzētās noziedzīga
nodarījuma sastāva pazīmes.
(2) Sagatavošanās noziegumam un nozieguma mēģinājums ir nepabeigts noziedzīgs nodarījums.
(3) Par sagatavošanos noziegumam atzīstama līdzekļu vai rīku sameklēšana vai pielāgošana vai
citāda tīša labvēlīgu apstākļu radīšana tīša nozieguma izdarīšanai, ja turklāt tas nav turpināts no
vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ. Kriminālatbildība iestājas tikai par sagatavošanos smagiem
vai sevišķi smagiem noziegumiem.
(4) Par nozieguma mēģinājumu atzīstama apzināta darbība (bezdarbība), kas tieši vērsta uz tīšu tā
izdarīšanu, ja noziegums nav izdarīts līdz galam no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ.
(5) Atbildība par sagatavošanos noziegumam vai nozieguma mēģinājumu iestājas saskaņā ar to pašu
šā likuma pantu, kas paredz atbildību par konkrēto nodarījumu.
(6) Par mēģinājumu izdarīt kriminālpārkāpumu persona nav saucama pie kriminālatbildības.
16.pants. Labprātīga atteikšanās
(1) Labprātīga atteikšanās no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas ir personas uzsāktā noziedzīgā
nodarījuma pilnīga pārtraukšana pēc šīs personas gribas, tai apzinoties, ka pastāv iespēja noziedzīgo
nodarījumu izdarīt līdz galam.
(2) Persona, kas labprātīgi atteikusies no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas, nav saucama pie
kriminālatbildības. Šāda persona atbild tikai tajā gadījumā, ja tās faktiski izdarītajā nodarījumā ir
cita noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes.
17.pants. Noziedzīga nodarījuma izdarītājs
Par noziedzīga nodarījuma izdarītāju uzskatāma persona, kas noziedzīgo nodarījumu pati tieši
izdarījusi vai tā izdarīšanā izmantojusi citu personu, kura saskaņā ar šā likuma nosacījumiem nav
saucama pie kriminālatbildības.
18.pants. Vairāku personu piedalīšanās noziedzīgā nodarījumā
Divu vai vairāku personu kopīga apzināta piedalīšanās tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā ir
dalība vai līdzdalība.
19.pants. Dalība
Par dalību (līdzizdarīšanu) uzskatāma apzināta noziedzīga darbība, ar kuru tīšu noziedzīgu
nodarījumu kopīgi, to apzinoties, tieši izdarījušas divas vai vairākas personas (tas ir, grupa). Katra
no šīm personām ir noziedzīgā nodarījuma dalībnieks (līdzizdarītājs).
20.pants. Līdzdalība
(1) Par līdzdalību uzskatāma apzināta darbība vai bezdarbība, ar kuru persona (līdzdalībnieks)
kopīgi ar citu personu (izdarītāju) piedalījusies tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, bet pati nav
bijusi tā tiešā izdarītāja. Noziedzīga nodarījuma līdzdalībnieki ir organizētāji, uzkūdītāji, atbalstītāji.
(2) Par organizētāju uzskatāma persona, kas noziedzīga nodarījuma izdarīšanu organizējusi vai
vadījusi.
(3) Par uzkūdītāju uzskatāma persona, kas pamudinājusi citu personu izdarīt noziedzīgu
nodarījumu.
(4) Par atbalstītāju uzskatāma persona, kas apzināti veicinājusi noziedzīga nodarījuma izdarīšanu,
dodot padomus, norādījumus, līdzekļus vai novēršot šķēršļus tā izdarīšanai, kā arī persona, kas
iepriekš apsolījusi noslēpt noziedzīga nodarījuma izdarītāju vai līdzdalībnieku, noziedzīga
nodarījuma izdarīšanas rīkus un līdzekļus, noziedzīga nodarījuma pēdas vai noziedzīgā kārtā
iegūtos priekšmetus vai arī iepriekš apsolījusi iegādāties vai realizēt šādus priekšmetus.
(5) Līdzdalībnieks noziedzīgos nodarījumos saucams pie atbildības saskaņā ar to pašu šā likuma
pantu, kas paredz izdarītāja atbildību.
(6) Individuālās noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes, kas attiecas uz noziedzīga nodarījuma
izdarītāju vai līdzdalībnieku, neietekmē citu dalībnieku vai līdzdalībnieku atbildību.
(7) Ja līdzdalībnieks nav apzinājies kādu no izdarītāja un citu līdzdalībnieku izdarītajiem
noziedzīgajiem nodarījumiem, viņš par tiem nav saucams pie kriminālatbildības.
(8) Ja izdarītājs noziegumu nav izdarījis līdz galam no viņa gribas neatkarīgu iemeslu dēļ,
līdzdalībnieki ir atbildīgi par līdzdalību attiecīgā nozieguma mēģinājumā. Ja izdarītājs nav uzsācis
nozieguma izdarīšanu, līdzdalībnieki ir atbildīgi par sagatavošanos attiecīgajam noziegumam.
(9) Organizētāja un uzkūdītāja labprātīga atteikšanās no noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas līdz
galam uzskatāma par tādu tikai tajos gadījumos, kad viņi savlaicīgi darījuši visu iespējamo, lai
novērstu ar viņu līdzdalību iecerētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, un šis nodarījums nav
izdarīts. Atbalstītājs nav saucams pie kriminālatbildības, ja viņš līdz noziedzīgā nodarījuma
uzsākšanai labprātīgi atteicies sniegt apsolīto palīdzību.
21.pants. Organizēta grupa
(1) Organizēta grupa ir vairāk nekā divu personu izveidota apvienība, kura radīta nolūkā kopīgi
izdarīt noziedzīgus nodarījumus vai smagu vai sevišķi smagu noziegumu un kuras dalībnieki
saskaņā ar iepriekšēju vienošanos sadalījuši pienākumus.
(2) Atbildība par nozieguma izdarīšanu organizētā grupā personai iestājas šajā likumā paredzētajos
gadījumos par grupas izveidošanu un vadīšanu, piedalīšanos smaga vai sevišķi smaga nozieguma
sagatavošanā vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanā neatkarīgi no personas lomas kopīgi izdarītajā
nodarījumā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002. likumu, kas stājas spēkā 23.05.2002.)
22.pants. Iepriekš neapsolīta slēpšana un neziņošana
(1) Nozieguma izdarītāja vai līdzdalībnieka, kā arī nozieguma izdarīšanas rīku un līdzekļu,
nozieguma pēdu vai noziedzīgā kārtā iegūtu priekšmetu iepriekš neapsolīta slēpšana un neziņošana
par noziegumu nav līdzdalība, un kriminālatbildība par to iestājas tikai šajā likumā paredzētajos
gadījumos.
(2) Par iepriekš neapsolītu slēpšanu un neziņošanu neatbild noziegumu izdarījušās personas
saderinātais, laulātais, vecāki, bērni, brāļi un māsas, vecvecāki un mazbērni.
(3) Likumā noteiktajos gadījumos par neziņošanu neatbild arī citas personas.
23.pants. Atsevišķs (vienots) noziedzīgs nodarījums
(1) Atsevišķs (vienots) noziedzīgs nodarījums ir viens nodarījums (darbība vai bezdarbība), kam ir
viena noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes, vai arī divi vai vairāki savstarpēji saistīti noziedzīgi
nodarījumi, kurus aptver vainīgās personas vienots nodoms un kuri atbilst tikai viena noziedzīgā
nodarījuma sastāva pazīmēm.
(2) Atsevišķu (vienotu) noziedzīgu nodarījumu veido arī turpināti un ilgstoši noziedzīgi nodarījumi.
(3) Atsevišķu turpinātu noziedzīgu nodarījumu veido vairākas savstarpēji saistītas tādas pašas
noziedzīgas darbības, kas vērstas uz kopēju mērķi, ja tās aptver vainīgās personas vienots nodoms,
tāpēc savā kopumā tās veido vienu noziedzīgu nodarījumu.
(4) Atsevišķs ilgstošs noziedzīgs nodarījums ir nepārtraukta viena noziedzīga nodarījuma sastāva
realizēšana (darbība vai bezdarbība), kas saistīta ar tai sekojošu ilgstošu to pienākumu
neizpildīšanu, kurus likums ar kriminālvajāšanas piedraudējumu uzlicis vainīgajai personai.
(5) Atsevišķu (vienotu) noziedzīgu nodarījumu šā likuma sevišķajā daļā īpaši paredzētajos
gadījumos veido atkārtoti gada laikā izdarīti tādi paši likumpārkāpumi, par kuriem kriminālatbildība
iestājas tikai tad, ja pastāv to kopums, tas ir, ja konstatēts, ka šie likumpārkāpumi šajā laikā izdarīti
ne mazāk kā divas reizes, un ja iepriekšējā reizē, pārkāpējam zinot, tie likumā noteiktajā kārtībā
fiksēti.
24.pants. Noziedzīgu nodarījumu daudzējādība
(1) Noziedzīgu nodarījumu daudzējādība ir gan tad, kad viena persona izdara divus vai vairākus
patstāvīgus noziedzīgus nodarījumus, kas atbilst vairāku noziedzīgu nodarījumu sastāvu pazīmēm
vai arī tikai viena noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm, ja tos neaptver vainīgās personas
vienots nodoms, gan arī tad, kad persona izdara vienu noziedzīgu nodarījumu, kas atbilst vismaz
divu dažādu noziedzīgu nodarījumu sastāvu pazīmēm.
(2) Noziedzīgu nodarījumu daudzējādību veido noziedzīgu nodarījumu atkārtotība, kopība un
recidīvs.
(3) Noziedzīgu nodarījumu daudzējādību veido arī tādi noziedzīgi nodarījumi, par kuriem Latvijā
tiek izpildīts ārvalstī piespriests sods.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.11.2002.)
25.pants. Noziedzīgu nodarījumu atkārtotība
(1) Noziedzīgu nodarījumu atkārtotība ir tad, kad viena persona izdara divus vai vairākus
noziedzīgus nodarījumus, kas paredzēti vienā un tajā pašā šā likuma pantā, vai arī divus vai
vairākus noziedzīgus nodarījumus, kas paredzēti dažādos šā likuma pantos, ja atbildība par šādu
atkārtotību paredzēta šajā likumā.
(2) Noziedzīgu nodarījumu atkārtotību neveido nodarījums, par kura izdarīšanu persona atbrīvota
no kriminālatbildības vai par kuru iestājies kriminālatbildības noilgums, vai par kuru noņemta vai
dzēsta sodāmība likumā noteiktajā kārtībā.
(3) Gadījumos, kad noziedzīgu nodarījumu atkārtotība paredzēta šajā likumā kā noziedzīga
nodarījuma sastāva pazīme, visi vainīgās personas vienā un tajā pašā šā likuma pantā paredzētie
atkārtotie nodarījumi kvalificējami tikai pēc tās šā likuma panta daļas, kurā paredzēta atbildība par
atkārtotu noziedzīgu nodarījumu.
26.pants. Noziedzīgu nodarījumu kopība
(1) Noziedzīgu nodarījumu kopību veido vienas personas izdarīts viens noziedzīgs nodarījums vai
vairāki noziedzīgi nodarījumi, kas atbilst divu vai vairāku dažādu noziedzīgu nodarījumu sastāvu
pazīmēm, ja šī persona nav notiesāta ne par vienu no šiem noziedzīgajiem nodarījumiem un nav arī
iestājies kriminālatbildības noilgums.
(2) Personas izdarīts viens noziedzīgs nodarījums, kas atbilst vairāku dažādu noziedzīgu
nodarījumu sastāvu pazīmēm, veido noziedzīgu nodarījumu ideālo kopību.
(3) Personas izdarīti divi vai vairāki savstarpēji nesaistīti nodarījumi, kas atbilst vairāku dažādu
noziedzīgu nodarījumu sastāvu pazīmēm, veido noziedzīgu nodarījumu reālo kopību.
(4) Noziedzīgu nodarījumu kopību neveido nodarījums, par kura izdarīšanu persona atbrīvota no
kriminālatbildības.
27.pants. Noziedzīgu nodarījumu recidīvs
Noziedzīga nodarījuma recidīvu veido personas izdarīts jauns noziedzīgs nodarījums pēc šīs
personas notiesāšanas par agrāk izdarītu noziedzīgu nodarījumu, ja sodāmība par to nav noņemta
vai dzēsta.
III nodaļa
Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību
28.pants. Kriminālatbildību izslēdzošo apstākļu veidi
Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību, kaut arī šajos apstākļos izdarītās darbības atbilst šajā likumā
paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm, ir nepieciešamā aizstāvēšanās, aizturēšana,
nodarot personai kaitējumu, galējā nepieciešamība, attaisnojams profesionālais risks un noziedzīgas
pavēles vai noziedzīga rīkojuma izpildīšana.
29.pants. Nepieciešamā aizstāvēšanās
(1) Nepieciešamā aizstāvēšanās ir darbība, kas izdarīta, aizsargājot valsts vai sabiedrības intereses,
savas vai citas personas tiesības, kā arī personu pret uzbrukumu vai uzbrukuma draudiem tādā
veidā, ka uzbrucējam tiek radīts kaitējums. Kriminālatbildība par šo darbību iestājas, ja pārkāptas
nepieciešamās aizstāvēšanās robežas.
(2) Par nepieciešamās aizstāvēšanās robežu pārkāpšanu atzīstama acīmredzama aizsardzības
nesamērība ar uzbrukuma raksturu un bīstamību, kā rezultātā uzbrucējam tiek radīts kaitējums, kas
nav bijis nepieciešams, lai novērstu vai atvairītu uzbrukumu.
(3) Kaitējuma radīšana uzbrucējam aiz neuzmanības, atvairot uzbrukumu, nav krimināli sodāma.
(4) Personai ir tiesības uz nepieciešamo aizstāvēšanos neatkarīgi no iespējām izvairīties no
uzbrukuma vai griezties pēc palīdzības pie citām personām.
30.pants. Šķietamā aizstāvēšanās
(1) Šķietamā aizstāvēšanās ir tad, kad nenotiek šā likuma 29.pantā minētais reālais uzbrukums, bet
persona kļūdas pēc domā, ka šāds uzbrukums notiek.
(2) Gadījumos, kad notikuma apstākļi devuši pamatu pieņemt, ka notiek reāls uzbrukums, bet
persona, kura pielietojusi aizsardzības līdzekļus, nav apzinājusies, ka šāds pieņēmums ir kļūdains,
turklāt tā nevarēja un tai arī nevajadzēja to apzināties, šīs personas darbības vērtējamas kā
nepieciešamā aizstāvēšanās.
(3) Persona, kura pārkāpusi aizstāvēšanās robežas, kas būtu pieļaujamas atbilstoša reāla uzbrukuma
apstākļos, atbild kā par nepieciešamās aizstāvēšanās robežu pārkāpšanu.
(4) Persona, kura kaitējumu, kas atbilst noziedzīga nodarījuma pazīmēm, šķietamajam uzbrucējam
rada, neapzinādamās uzbrukuma šķietamību, lai gan konkrētajos apstākļos tai vajadzēja un tā varēja
to apzināties, atbild par attiecīgo nodarījumu kā tādu, kas izdarīts aiz neuzmanības.
31.pants. Aizturēšana, radot personai kaitējumu
(1) Aizturēšana, radot personai kaitējumu, ir darbība, kas vērsta pret tādu personu, kura izdara vai
izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. Kriminālatbildība par šo darbību neiestājas, ja nav pieļauta
personai radītā kaitējuma acīmredzama neatbilstība nodarījuma, nepakļaušanās vai pretošanās
raksturam.
(2) Persona, kura, izdarot aizturēšanu, ir pārkāpusi aizturēšanas nosacījumus, atbild par šo
nosacījumu pārkāpšanu.
(3) Ja darbības, ar kurām aizturamai personai rada kaitējumu, nav bijušas nepieciešamas tās
aizturēšanai, atbildība par radīto kaitējumu iestājas uz vispārējiem pamatiem.
(4) Nav krimināli sodāma kaitējuma radīšana aizturamai personai aiz neuzmanības.
32.pants. Galējā nepieciešamība
Galējā nepieciešamība ir darbība, ko persona izdara, lai novērstu kaitējumu, kas apdraud valsts vai
sabiedrības intereses, šīs personas vai citas personas tiesības, kā arī šo vai citu personu, ja attiecīgo
kaitējumu konkrētos apstākļos nav bijis iespējams novērst ar citiem līdzekļiem un ja radītais
kaitējums ir mazāks nekā novērstais. Galējā nepieciešamība izslēdz kriminālatbildību.
33.pants. Attaisnojams profesionālais risks
(1) Kriminālatbildība neiestājas par kaitējumu, kas nodarīts ar profesionālu darbību, kurai ir
noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes, ja šī darbība izdarīta, lai sasniegtu sociāli derīgu mērķi,
kuru nebija iespējams sasniegt citādā veidā. Ar šo darbību saistītais profesionālais risks uzskatāms
par attaisnojamu, ja persona, kas pieļāvusi risku, ir darījusi visu, lai novērstu kaitējumu tiesiski
aizsargātām interesēm.
(2) Risks nav atzīstams par attaisnotu, ja tas ir apzināti saistīts ar vairāku personu dzīvības
apdraudējumu vai ar draudiem izraisīt ekoloģisku katastrofu vai sabiedrisku postu.
34.pants. Noziedzīgas pavēles un noziedzīga rīkojuma izpildīšana
(1) Noziedzīgas pavēles vai noziedzīga rīkojuma izpildīšana personai, kas to izpildījusi, ir
attaisnojama tikai tādos gadījumos, ja šī persona nav apzinājusies pavēles vai rīkojuma noziedzīgo
raksturu un tas nav bijis acīmredzams. Kriminālatbildība šādos gadījumos tomēr iestājas tad, kad
izdarīti noziegumi pret cilvēci un mieru, kara noziegumi un genocīds.
(2) Persona, kas nav izpildījusi noziedzīgu pavēli vai rīkojumu, nav saucama pie kriminālatbildības.
IV nodaļa
Sods
35.pants. Sods un tā mērķis
(1) Krimināllikumā paredzētais sods ir piespiedu līdzeklis, ko personai, kura ir vainīga noziedzīga
nodarījuma izdarīšanā, šā likuma ietvaros valsts vārdā piespriež tiesa vai likumā paredzētajos
gadījumos nosaka prokurors, sastādot priekšrakstu par sodu.
(2) Soda mērķis ir vainīgo personu sodīt par izdarīto noziedzīgo nodarījumu, kā arī panākt, lai
notiesātais un citas personas pildītu likumus un atturētos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.10.2005.)
36.pants. Sodu veidi
(1) Personai, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, var piespriest vienu no šādiem pamatsodiem:
1) nāves sods;
2) brīvības atņemšana;
3) arests;
4) mantas konfiskācija;
5) piespiedu darbs;
6) naudas sods.
(2) Bez pamatsoda notiesātajam var piespriest šādus papildsodus:
1) mantas konfiskācija;
2) izraidīšana no Latvijas Republikas;
3) naudas sods;
4) tiesību ierobežošana;
5) policijas kontrole;
6) aizliegums kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, republikas pilsētas domes un novada domes
vēlēšanās.
(3) Personai, kura izdarījusi kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, prokurors, sastādot
priekšrakstu par sodu, var noteikt naudas sodu vai piespiedu darbu, kā arī papildsodu — tiesību
ierobežošanu.
(4) Sodu izciešanas kārtību nosaka saskaņā ar likumu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004., 28.09.2005., 08.12.2005. un 21.05.2009. likumu, kas
stājas spēkā 01.07.2009.)
37.pants. Nāves sods
(1) Nāves sodu — nošaušanu var piespriest vienīgi par slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos.
(2) Nāves sods piemērojams vienīgi tad, ja noziegums izdarīts kara laikā.
(3) Nāves sods nav piemērojams personām, kuras līdz nozieguma izdarīšanai nav sasniegušas
astoņpadsmit gadu vecumu, un sievietēm.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.05.2000. likumu, kas stājas spēkā 15.06.2000.)
38.pants. Brīvības atņemšana
(1) Brīvības atņemšana ir personas piespiedu turēšana ieslodzījumā.
(2) Brīvības atņemšanu nosaka uz laiku no trim mēnešiem līdz piecpadsmit gadiem, bet par sevišķi
smagiem noziegumiem — uz laiku līdz divdesmit gadiem.
(3) Šajā likumā īpaši paredzētajos gadījumos brīvības atņemšanu var noteikt uz visu mūžu (mūža
ieslodzījums).
(4) Brīvības atņemšanas laiks nosakāms gados un mēnešos, bet šajā likumā paredzētajos gadījumos
— arī dienās.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
39.pants. Arests
(1) Arests ir personas īslaicīga piespiedu turēšana ieslodzījumā.
(2) Arestu nosaka uz laiku no trim dienām līdz trim mēnešiem.
(3) (Izslēgta ar 16.06.2009. likumu.)
(4) Karavīri arestu izcieš virssardzē.
(5) Arests nav piemērojams grūtniecēm un mātēm, kuru aprūpē ir bērns līdz viena gada vecumam.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2002. un 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
40.pants. Piespiedu darbs
(1) Piespiedu darbs ir piespiedu iesaistīšana sabiedrībai nepieciešamajos darbos, ko notiesātais vai
persona, kurai piespiedu darbs noteikts ar prokurora priekšrakstu par sodu, izcieš kā sodu, veicot
dzīvesvietas apvidū piespiedu darba izpildes institūcijas noteiktos darbus no pamatdarba vai
mācībām brīvajā laikā un bez atlīdzības. Piespiedu darbu nosaka uz laiku no četrdesmit līdz divsimt
astoņdesmit stundām. Prokurors, priekšrakstā par sodu nosakot piespiedu darbu, var piemērot ne
vairāk kā pusi no šajā pantā paredzētā maksimālā piespiedu darba ilguma.
(2) Piespiedu darbs nav piemērojams darbnespējīgām personām un karavīriem.
(3) Ja persona, kas notiesāta ar piespiedu darbu, vai persona, kurai piespiedu darbs noteikts ar
prokurora priekšrakstu par sodu, ļaunprātīgi izvairās no soda izciešanas, tiesa neizciesto sodu aizstāj
ar arestu, četras darba stundas rēķinot kā vienu aresta dienu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002., 17.10.2002., 28.04.2005., 28.09.2005. un 16.06.2009.
likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
41.pants. Naudas sods
(1) Naudas sods ir naudas summa, ko tiesa vai prokurors uzliek samaksāt valsts labā 30 dienu laikā
šajā pantā noteiktajos apmēros kā pamatsodu, bet tiesa — arī kā papildsodu.
(2) Naudas sods kā pamatsods atbilstoši noziedzīga nodarījuma kaitīgumam un vainīgā
mantiskajam stāvoklim nosakāms trīs līdz divsimt Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu
apmērā sprieduma taisīšanas brīdī, norādot spriedumā šā naudas soda summu Latvijas Republikas
naudas vienībās. Prokurors var piemērot ne vairāk kā pusi no šā likuma Sevišķās daļas attiecīgajā
pantā paredzētā maksimālā naudas soda apmēra, ievērojot Latvijas Republikā noteikto minimālo
mēnešalgas apmēru brīdī, kad sastādīts priekšraksts par sodu, un norādot priekšrakstā par sodu šā
naudas soda summu Latvijas Republikas naudas vienībās.
(3) Naudas sods kā papildsods atbilstoši noziedzīga nodarījuma kaitīgumam un vainīgā
mantiskajam stāvoklim nosakāms trīs līdz simt Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu
apmērā sprieduma taisīšanas brīdī, norādot spriedumā šā naudas soda summu Latvijas Republikas
naudas vienībās.
(4) Vainīgā mantisko stāvokli nosaka, novērtējot ne tikai tā iespējas nekavējoties samaksāt naudas
sodu, bet arī iespējas gūt paredzamus ienākumus, kas nodrošinātu tam iespēju likumā paredzētajā
laikā samaksāt uzlikto naudas sodu.
(5) Naudas soda samaksu attiecīgi tiesa vai prokurors var sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku, kas
nav ilgāks par vienu gadu no dienas, kad spriedums vai priekšraksts par sodu stājies likumīgā spēkā.
(6) Ja naudas sods nav samaksāts, tad gadījumos, ja tas noteikts līdz trīsdesmit minimālo mēnešalgu
apmērā, to aizstāj ar arestu, vienu minimālo mēnešalgu rēķinot kā četras aresta dienas, taču ne
vairāk par trim mēnešiem aresta; ja naudas sods noteikts virs trīsdesmit minimālo mēnešalgu
apmērā, to aizstāj ar brīvības atņemšanu, vienu minimālo mēnešalgu rēķinot kā četras brīvības
atņemšanas dienas, taču ne vairāk par vienu gadu brīvības atņemšanas.
(7) Ja naudas sodu vai tā daļu samaksā laikā, kad notiesātais naudas soda vietā izcieš brīvības
atņemšanas sodu vai arestu, notiesātais atbrīvojams vai brīvības atņemšanas vai aresta ilgums
saīsināms atbilstoši samaksātajai naudas soda daļai. Saīsinot norādītajā veidā soda laiku, brīvības
atņemšanas vai aresta laiks ieskaitāms atbilstoši tiesas noteiktajam samēram.
(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
42.pants. Mantas konfiskācija
(1) Mantas konfiskācija ir notiesātā īpašumā esošās mantas vai tās daļas piespiedu bezatlīdzības
atsavināšana valsts īpašumā. Mantas konfiskāciju var noteikt kā pamatsodu vai papildsodu. Var
konfiscēt arī notiesātā īpašumā esošu mantu, ko tas nodevis citai fiziskajai vai juridiskajai personai.
(2) Mantas konfiskāciju var noteikt tikai šā likuma sevišķajā daļā paredzētajos gadījumos.
(3) Tiesa, nosakot daļēju mantas konfiskāciju, konkrēti norāda, kāda manta konfiscējama. Tiesa,
nosakot mantas konfiskāciju par noziedzīgu nodarījumu pret satiksmes drošību, piemēro daļēju
mantas konfiskāciju un attiecina to uz transportlīdzekli. Tiesa, nosakot mantas konfiskāciju par
cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, piemēro daļēju mantas konfiskāciju un attiecina to uz
dzīvniekiem.
(4) Likums nosaka to notiesātajam vai viņa apgādībā esošajām personām nepieciešamo mantu, kas
nav konfiscējama.
(12.02.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.10.2005. un 21.05.2009. likumu,
kas stājas spēkā 01.07.2009.)
43.pants. Izraidīšana no Latvijas Republikas
(1) Citas valsts pilsoni vai personu, kurai ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja citā valstī, var izraidīt no
Latvijas Republikas, ja tiesa atzīst, ka, ievērojot lietas apstākļus un vainīgā personību, nav
pieļaujama viņa atrašanās Latvijas Republikā.
(2) Šo sodu piespriež kā papildsodu, nosakot ieceļošanas aizliegumu uz laiku no trim līdz desmit
gadiem, izpildot to pēc pamatsoda izciešanas vai pēc atbrīvošanas no soda izciešanas pirms termiņa
likumā noteiktajā kārtībā. Papildsoda izciešanas laiku skaita no dienas, kad persona izraidīta no
Latvijas Republikas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
44.pants. Tiesību ierobežošana
(1) Tiesību ierobežošana ir tiesību atņemšana uz noteiktu vai visu veidu uzņēmējdarbību, uz
noteiktu profesionālu vai cita veida nodarbošanos, uz noteiktu amatu ieņemšanu vai speciālā likumā
paredzēto atļauju vai tiesību iegūšanu.
(2) Tiesību ierobežošana ir papildsods, ko piespriež tiesa, aizliedzot uz laiku no viena gada līdz
pieciem gadiem, vai nosaka prokurors, sastādot priekšrakstu par sodu un aizliedzot uz laiku, kas nav
lielāks par pusi no šā likuma Sevišķās daļas attiecīgajā pantā paredzētā maksimālā tiesību
ierobežošanas laika, veikt noteiktu vai visu veidu uzņēmējdarbību, noteiktu profesionālu vai cita
veida nodarbošanos, ieņemt noteiktus amatus valsts, pašvaldību, privātajās vai sabiedriskajās
organizācijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un iestādēs vai iegūt speciālā likumā paredzētās
atļaujas vai tiesības, ko likumā noteiktajā kārtībā izsniedz vai piešķir valsts, pašvaldību vai citas
tam pilnvarotas institūcijas.
(3) Tiesību ierobežošanu tiesa var noteikt arī gadījumos, kad šis sods nav paredzēts šā likuma
sevišķās daļas pantos, ja noziedzīgais nodarījums tieši saistīts ar vainīgā uzņēmējdarbību vai
nodarbošanos vai izdarīts, ļaunprātīgi izmantojot viņam izsniegto speciālo atļauju vai piešķirtās
tiesības.
(4) Ja persona notiesāta ar brīvības atņemšanu vai arestu un ar tiesību ierobežošanu, tad šajā pantā
minētais aizliegums attiecas tiklab uz laiku, kad persona izcieš brīvības atņemšanu vai arestu, kā arī
uz spriedumā noteikto papildsoda izciešanas laiku, skaitot no brīža, kad tā beidz izciest pamatsodu.
Nosakot šo papildsodu kopā ar citiem pamatsoda veidiem, papildsoda izciešanas laiku skaita no
brīža, kad šī persona sāk izciest pamatsodu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2005. un 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
44.1 pants. Aizliegums kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, republikas pilsētas domes un
novada domes
(1) Aizliegums kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, republikas pilsētas domes un novada domes
vēlēšanās ir aizliegums pieteikt personu par kandidātu Saeimas, Eiropas Parlamenta, republikas
pilsētas domes un novada domes vēlēšanās.
(2) Aizliegums kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, republikas pilsētas domes un novada domes
vēlēšanās ir papildsods, kuru piespriež tiesa uz laiku no diviem līdz četriem gadiem personai, kas
izdarījusi noziedzīgu nodarījumu pret valsti (šā likuma 80. — 95.pants).
(3) Ja persona notiesāta ar brīvības atņemšanu vai arestu un ar aizliegumu kandidēt Saeimas,
Eiropas Parlamenta, republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās, šajā pantā minētais
aizliegums attiecas tiklab uz laiku, kad persona izcieš brīvības atņemšanu vai arestu, kā arī uz
spriedumā noteikto papildsoda izciešanas laiku, skaitot no brīža, kad tā beidz izciest pamatsodu.
Nosakot šo papildsodu kopā ar citiem pamatsoda veidiem, papildsoda izciešanas laiku skaita no
brīža, kad persona sāk izciest pamatsodu.
(08.12.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā
01.07.2009.)
45.pants. Policijas kontrole
(1) Policijas kontrole ir papildsods, ko tiesa piespriež kā piespiedu līdzekli, lai uzraudzītu no
brīvības atņemšanas vietas atbrīvotās personas uzvedību un pakļautu šo personu policijas iestādes
norādītajiem ierobežojumiem. Gadījumos, kad persona ir nosacīti pirms termiņa atbrīvota no soda
izciešanas, papildsoda — policijas kontrole — izpildi uzsāk ar brīdi, kad beigusies personas
uzraudzība pēc nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas.
(2) Policijas kontroli piespriež, notiesājot ar brīvības atņemšanu tikai šā likuma sevišķajā daļā
paredzētajos gadījumos uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.
(3) Pēc brīvības atņemšanas iestādes administratīvās komisijas vai policijas iestādes iesnieguma
tiesa var samazināt policijas kontroles termiņu vai to atcelt.
(4) Ja notiesātais papildsoda izciešanas laikā izdarījis jaunu noziegumu, tiesa neizciesto papildsoda
laiku aizstāj ar brīvības atņemšanu un nosaka galīgo sodu saskaņā ar šā likuma 51. un 52.pantā
paredzētajiem noteikumiem.
(5) Ja persona, kurai ar tiesas spriedumu noteikta policijas kontrole, ļaunprātīgi pārkāpj tās
noteikumus, tiesa pēc policijas iestādes iesnieguma var aizstāt neizciesto papildsoda laiku, divas
policijas kontroles dienas rēķinot kā vienu brīvības atņemšanas dienu.
(6) Policijas kontroles noteikumu pārkāpšana ir ļaunprātīga, ja persona gada laikā divas reizes
administratīvi sodīta par šādu pārkāpumu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
V nodaļa
Soda noteikšana
46.pants. Soda noteikšanas vispārīgie principi
(1) Tiesa piespriež sodu tādā apmērā, kādu nosaka šā likuma sevišķās daļas pants, kas paredz
atbildību par izdarīto noziedzīgo nodarījumu, un ievērojot šā likuma vispārīgās daļas noteikumus.
(2) Tiesa, nosakot sodu, un prokurors, sastādot priekšrakstu par sodu, ņem vērā izdarītā noziedzīgā
nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, vainīgā personību, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos
apstākļus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.10.2005.)
47.pants. Atbildību mīkstinošie apstākļi
(1) Par atbildību mīkstinošiem atzīstami šādi apstākļi:
1) noziedzīgā nodarījuma izdarītājs pieteicies par vainīgu, vaļsirdīgi atzinies un nožēlojis izdarīto;
2) vainīgais aktīvi veicinājis noziedzīgā nodarījuma atklāšanu un izmeklēšanu;
3) vainīgais sekmējis citas personas nozieguma atklāšanu;
4) vainīgais labprātīgi atlīdzinājis nodarīto zaudējumu vai novērsis radīto kaitējumu;
5) noziedzīgais nodarījums izdarīts smagu personisku vai ģimenes apstākļu dēļ;
6) noziedzīgais nodarījums izdarīts vardarbības iespaidā, materiālas vai citādas atkarības dēļ;
7) noziedzīgais nodarījums izdarīts cietušā prettiesiskas vai amorālas uzvedības ietekmē;
8) noziedzīgais nodarījums izdarīts, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās, galējās
nepieciešamības, noziedzīgo nodarījumu izdarījušās personas aizturēšanas, attaisnojama
profesionālā riska, pavēles un rīkojuma izpildīšanas tiesiskuma nosacījumus;
9) noziedzīgo nodarījumu izdarījusi grūtniece;
10) noziedzīgo nodarījumu izdarījusi persona ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī.
(2) Nosakot sodu, var ņemt vērā arī citus apstākļus, kuri likumā nav paredzēti un kurus tiesa atzīst
par atbildību mīkstinošiem apstākļiem.
(3) Par atbildību mīkstinošu apstākli nav atzīstams tāds apstāklis, kurš šajā likumā paredzēts kā
noziedzīga nodarījuma sastāva pazīme.
48.pants. Atbildību pastiprinošie apstākļi
(1) Par atbildību pastiprinošiem var atzīt šādus apstākļus:
1) noziedzīgais nodarījums izdarīts atkārtoti vai veido noziedzīgo nodarījumu recidīvu;
2) noziedzīgais nodarījums izdarīts personu grupā;
3) noziedzīgais nodarījums izdarīts, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli vai citas personas
uzticību;
4) noziedzīgais nodarījums izraisījis smagas sekas;
5) noziedzīgais nodarījums izdarīts pret sievieti, apzinoties, ka viņa ir grūtniecības stāvoklī;
6) noziedzīgais nodarījums izdarīts pret personu, kas nav sasniegusi piecpadsmit gadu vecumu, vai
pret personu, izmantojot tās bezpalīdzības stāvokli vai vecuma nevarību;
7) noziedzīgais nodarījums izdarīts pret personu, izmantojot tās dienesta, materiālo vai citādu
atkarību no vainīgā;
8) noziedzīgais nodarījums izdarīts ar sevišķu cietsirdību vai ņirgājoties par cietušo;
9) noziedzīgais nodarījums izdarīts, izmantojot sabiedriskā posta apstākļus;
10) noziedzīgais nodarījums izdarīts, lietojot ieročus vai sprāgstošas vielas vai citā vispārbīstamā
veidā;
11) noziedzīgais nodarījums izdarīts mantkārīgu tieksmju dēļ;
12) noziedzīgais nodarījums izdarīts alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu
vielu ietekmē;
13) noziedzīgo nodarījumu izdarījusī persona nolūkā panākt soda samazināšanu ir sniegusi apzināti
nepatiesas ziņas par citas personas izdarītu noziedzīgo nodarījumu;
14) noziedzīgs nodarījums izdarīts rasistisku motīvu dēļ.
(2) Tiesa, ņemot vērā noziedzīgā nodarījuma raksturu, var neatzīt par atbildību pastiprinošu jebkuru
no šā panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem.
(3) Nosakot sodu, tiesa nevar atzīt par atbildību pastiprinošiem tādus apstākļus, kuri nav norādīti
šajā likumā.
(4) Par atbildību pastiprinošu apstākli nav atzīstams tāds apstāklis, kurš šajā likumā paredzēts kā
noziedzīga nodarījuma sastāva pazīme.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.05.2004. un 12.10.2006. likumu, kas stājas spēkā 15.11.2006.)
49.pants. Vieglāka soda noteikšana nekā likumā paredzētais sods
(1) Ja tiesa, ievērojot vairākus vainīgā atbildību mīkstinošos apstākļus un vainīgā personību, atzīst
par nepieciešamu noteikt viņam sodu, kas ir zemāks par minimālo robežu, kāda par attiecīgo
noziedzīgo nodarījumu paredzēta likumā, vai atzīst par nepieciešamu noteikt citu, vieglāka soda
veidu, tā var sodu attiecīgi mīkstināt, spriedumā obligāti norādot šāda nolēmuma motīvus.
(2) Uz tiem pašiem pamatiem tiesa var nepiemērot papildsodu, kas par attiecīgo noziedzīgo
nodarījumu likumā paredzēts kā obligāts.
(3) Šā panta pirmā un otrā daļa nav piemērojama, ja tiesa ir atzinusi, ka noziedzīgais nodarījums
izdarīts atbildību pastiprinošos apstākļos.
(4) (Izslēgta ar 08.11.2007. likumu.)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002. un 08.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.09.2008.)
50.pants. Soda noteikšana par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem
(1) Ja persona izdarījusi vairākus patstāvīgus noziedzīgus nodarījumus, tiesa, noteikusi sodu
atsevišķi par katru nodarījumu, galīgo sodu nosaka pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, ietverot
vieglāko sodu smagākajā vai arī pilnīgi vai daļēji saskaitot piespriestos sodus. Šādā gadījumā soda
kopējais laiks nedrīkst pārsniegt attiecīgajam soda veidam noteikto maksimālo laiku.
(2) Pēc noziedzīgo nodarījumu kopības saskaitīto brīvības atņemšanas sodu (izņemot mūža
ieslodzījumu) kopējais laiks nedrīkst pārsniegt divdesmit gadus.
(3) Personai, kura atzīta par vainīgu vairāku dažādos šā likuma sevišķās daļas pantos vai pantu
daļās paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā, papildsods, tāpat kā pamatsods, vispirms
nosakāms atsevišķi par katru nodarījumu, bet pēc tam pēc noziedzīgo nodarījumu kopības kopā ar
pamatsodu.
(4) Pēc noziedzīgo nodarījumu kopības noteiktajam pamatsodam var pievienot papildsodus, kas
piespriesti atsevišķi par katru noziedzīgo nodarījumu.
(5) Tādā pašā kārtībā sods nosakāms, ja pēc sprieduma taisīšanas konstatēts, ka notiesātais vainīgs
vēl citā noziedzīgā nodarījumā, ko viņš izdarījis pirms sprieduma taisīšanas pirmajā lietā. Šajā
gadījumā soda laikā ieskaitāms sods, kas pilnīgi vai daļēji jau izciests pēc pirmā sprieduma.
51.pants. Soda noteikšana pēc vairākiem spriedumiem
(1) Ja notiesātais pēc sprieduma taisīšanas, bet pirms pilnīgas soda izciešanas izdarījis jaunu
noziedzīgu nodarījumu, tiesa jaunajā spriedumā noteiktajam sodam pilnīgi vai daļēji pievieno sodu,
kas nav izciests pēc iepriekšējā sprieduma.
(2) Galīgajam sodam pēc vairākiem spriedumiem jābūt lielākam par sodu, kāds noteikts par jaunu
izdarītu noziedzīgu nodarījumu, kā arī par neizciestā soda daļu pēc iepriekšējā sprieduma.
(3) Saskaitot sodus pēc vairākiem spriedumiem, soda kopējais laiks nedrīkst pārsniegt attiecīgajam
soda veidam noteikto maksimālo laiku. Saskaitot brīvības atņemšanas sodus (izņemot mūža
ieslodzījumu), soda kopējais laiks nedrīkst pārsniegt divdesmit piecus gadus.
(4) Spriedums šā likuma 50., 51. un 52.panta izpratnē ir arī prokurora priekšraksts par sodu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
52.pants. Sodu saskaitīšanas un aizstāšanas noteikumi
(1) Saskaitot sodus par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem vienā spriedumā vai pēc vairākiem
spriedumiem, brīvības atņemšanas soda viena diena atbilst:
1) vienai aresta dienai;
2) astoņām piespiedu darba stundām;
3) divām policijas kontroles dienām.
(2) Naudas sods, tiesību ierobežošana, ja šie sodi tiek piespriesti kopā ar brīvības atņemšanas sodu,
arestu, piespiedu darbu, tiek izpildīti patstāvīgi.
(3) Nosakot sodus, kas nav minēti šā panta pirmajā daļā, tiesa, ņemot vērā iepriekšējo
apcietinājumu, izciestā soda daļu vai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas laiku,
var mīkstināt sodu vai pilnīgi atbrīvot vainīgo no soda izciešanas.
(4) Soda termiņus skaita gados, mēnešos un dienās. Iepriekšējo apcietinājumu tiesa ieskaita soda
laikā, skaitot vienu iepriekšējā apcietinājuma dienu par vienu brīvības atņemšanas dienu.
(5) Iepriekšējo apcietinājumu un izciestā soda daļu soda termiņā ieskaita atbilstoši šā panta pirmās
daļas noteikumiem.
(6) Mājas arestu ieskaita brīvības atņemšanas soda termiņā. Viena mājas aresta diena atbilst vienai
brīvības atņemšanas dienai.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003., 28.09.2005. un 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā
01.07.2009.)
53.pants. Soda noteikšana par sagatavošanos noziegumam un par nozieguma mēģinājumu
Nosakot sodu par sagatavošanos noziegumam vai par nozieguma mēģinājumu, tiesa ņem vērā
vainīgā izdarīto darbību raksturu un ar tām radīto kaitējumu, noziedzīgā nodoma realizēšanas
pakāpi un iemeslus, kuru dēļ noziegums nav izdarīts līdz galam.
54.pants. Soda noteikšana par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts līdzdalībā
(1) Nosakot sodu noziedzīga nodarījuma līdzdalībniekiem, tiesa ņem vērā katra līdzdalības raksturu
un lomu izdarītajā noziedzīgajā nodarījumā.
(2) Atbildību pastiprinošos un mīkstinošos apstākļus, kas attiecas uz atsevišķu līdzdalībnieku, tiesa
ņem vērā, nosakot sodu tikai šim līdzdalībniekam.
55.pants. Nosacīta notiesāšana
(1) Ja, nosakot sodu - brīvības atņemšana uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, vai arests -, tiesa,
ņemot vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, vainīgā personību un citus
lietas apstākļus, iegūst pārliecību, ka vainīgais, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs
likumpārkāpumus, tā vainīgo var notiesāt nosacīti.
(2) Šajā gadījumā tiesa nolemj sodu neizpildīt, ja tās noteiktajā pārbaudes laikā notiesātais neizdarīs
jaunu noziedzīgu nodarījumu, nepārkāps sabiedrisko kārtību un izpildīs tiesas uzliktos un
kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā noteiktos pienākumus.
(3) Nosacīti notiesājot, tiesa nosaka pārbaudes laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem.
Pārbaudes laiks sākas ar tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienu. Noteiktais pārbaudes laiks nevar
būt mazāks par piemēroto brīvības atņemšanas laiku.
(4) Nosacīti notiesājot, spriedumā norādāmi apstākļi, kuru dēļ tiesa atzinusi par lietderīgu sodu
neizpildīt, kā arī iemesli, kāpēc notiesātajam uzlikti attiecīgie pienākumi.
(5) Nosacīti notiesājot, var piespriest papildsodus, izņemot policijas kontroli un izraidīšanu no
Latvijas Republikas.
(6) Nosacīti notiesājot, tiesa var uzlikt notiesātajam par pienākumu:
1) noteiktā termiņā novērst radīto kaitējumu;
2) nemainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas;
3) piedalīties probācijas programmās saskaņā ar Valsts probācijas dienesta norādījumiem;
4) neapmeklēt noteiktas vietas;
5) noteiktā laikā atrasties savā dzīvesvietā;
6) ievērot citus nosacījumus, kurus tiesa atzīst par nepieciešamiem soda mērķa sasniegšanai.
(7) Nosacīti notiesājot, tiesa var uzlikt notiesātajam, kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu alkohola,
narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ, pienākumu ārstēties no alkohola, narkotisko,
psihotropo vai toksisko vielu atkarības, ja viņš tam piekrīt.
(8) Tiesa nosacīti notiesātajam pārbaudes laikā uzliktos pienākumus var pilnīgi vai daļēji atcelt.
(9) Ja nosacīti notiesātais bez attaisnojoša iemesla nepilda tiesas uzliktos vai kriminālsodu izpildi
reglamentējošā likumā noteiktos pienākumus vai atkārtoti izdara administratīvo pārkāpumu, par ko
viņam uzlikts administratīvais sods, tiesa, pamatojoties uz tās iestādes iesniegumu, kurai uzdots
kontrolēt notiesātā uzvedību, var pieņemt lēmumu par spriedumā noteiktā soda izpildīšanu
notiesātajam vai pārbaudes termiņa pagarināšanu līdz vienam gadam.
(10) Ja nosacīti notiesātais pārbaudes laikā izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu, viņam piespriestais
sods ir izpildāms un tiesa nosaka sodu saskaņā ar šā likuma 51. un 52.pantā paredzētajiem
noteikumiem.
(11) Nosacīta notiesāšana nav nosakāma personai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, ja
persona agrāk bijusi notiesāta ar brīvības atņemšanu vai arestu un sodāmība par to nav noņemta vai
dzēsta likumā noteiktajā kārtībā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2003., 27.05.2004., 12.02.2004., 21.06.2007., 13.12.2007. un
08.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.09.2008.)
VI nodaļa
Atbrīvošana no kriminālatbildības un soda
56.pants. Kriminālatbildības noilgums
(1) Personu nevar saukt pie kriminālatbildības, ja no dienas, kad tā izdarījusi noziedzīgu
nodarījumu, pagājis šāds laiks:
1) seši mēneši no tāda kriminālpārkāpuma izdarīšanas dienas, par kuru var uzsākt privātās
apsūdzības kriminālprocesu;
2) divi gadi no tāda kriminālpārkāpuma izdarīšanas dienas, kas nav minēts šā panta pirmās daļas
1.punktā;
3) pieci gadi no mazāk smaga nozieguma izdarīšanas dienas;
4) desmit gadi no smaga nozieguma izdarīšanas dienas;
5) piecpadsmit gadi no sevišķi smaga nozieguma izdarīšanas dienas, izņemot noziegumu, par kuru
saskaņā ar likumu var piespriest nāves sodu vai mūža ieslodzījumu.
(2) Noilguma termiņu aprēķina no dienas, kad izdarīts noziedzīgs nodarījums, līdz apsūdzības
izsniegšanai vai oficiālā izdošanas lūguma paziņošanai apsūdzētajam, ja apsūdzētais uzturas citā
valstī un izsludināta viņa meklēšana.
(3) Noilgums tiek pārtraukts, ja līdz šā panta pirmajā daļā norādīto termiņu izbeigšanās brīdim
persona, kas izdarījusi noziedzīgo nodarījumu, izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu. Šajā gadījumā
noilguma laiku, kas paredzēts par smagāko no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, sāk
skaitīt no jaunā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīža.
(4) Jautājumu par noilguma piemērošanu personai, kas izdarījusi noziegumu, par kuru var piespriest
nāves sodu vai mūža ieslodzījumu, izlemj tiesa, ja no nozieguma izdarīšanas dienas pagājuši
trīsdesmit gadi. Ja tiesa neuzskata par iespējamu piemērot noilgumu, nāves sodu nevar piespriest un
tas aizstājams ar brīvības atņemšanu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.05.2004., 28.09.2005. un 12.10.2006. likumu, kas stājas spēkā
15.11.2006.)
57.pants. Noilguma neiestāšanās
Personai, kas izdarījusi noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru, kara noziegumu vai
piedalījusies genocīdā, kriminālatbildības noilgums neiestājas.
58.pants. Atbrīvošana no kriminālatbildības
(1) No kriminālatbildības var atbrīvot personu, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kuram gan ir
šajā likumā paredzētā nodarījuma pazīmes, bet ar kuru nav radīts tāds kaitējums, lai vajadzētu
piespriest kriminālsodu.
(2) Personu, kas izdarījusi kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, var atbrīvot no
kriminālatbildības, ja ir izlīgums ar cietušo vai viņa pārstāvi.
(3) No kriminālatbildības var atbrīvot personu, kura būtiski palīdzējusi atklāt smagu vai sevišķi
smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas pašas izdarīto noziedzīgo
nodarījumu. Šis nosacījums nav piemērojams personai, kura tiek saukta pie kriminālatbildības par
sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu, kas paredzēti šā likuma 116., 117., 118., 125., 159., 160.,
176., 190.1, 251., 252. un 253.1 pantā, vai personai, kura pati izveidojusi vai vadījusi organizētu
grupu vai bandu.
(4) Personu no kriminālatbildības var atbrīvot arī šā likuma sevišķajā daļā īpaši paredzētajos
gadījumos.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002., 28.09.2005. un 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā
01.07.2009.)
58.1 pants. Nosacīta atbrīvošana no kriminālatbildības
(1) Personu, kas izdarījusi kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, prokurors var atbrīvot
no kriminālatbildības nosacīti, ja, ņemot vērā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, apsūdzēto
raksturojošas ziņas un citus lietas apstākļus, iegūta pārliecība, ka apsūdzētais turpmāk neizdarīs
noziedzīgus nodarījumus.
(11) Prokurors likumā noteiktajā kārtībā var atbrīvot no kriminālatbildības nosacīti arī personu, kuru
apsūdz smaga nozieguma izdarīšanā un kura būtiski palīdzējusi atklāt smagu vai sevišķi smagu
noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas pašas izdarīto noziedzīgo nodarījumu. Šis
nosacījums nav piemērojams personai, kura tiek saukta pie kriminālatbildības par smagu
noziegumu izdarīšanu, kas paredzēti šā likuma 125., 159., 160., 176., 190.1, 251., 252. un 253.1
pantā, vai personai, kura pati bijusi nozieguma organizētāja.
(2) Nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, prokurors nolemj neturpināt personas
kriminālvajāšanu par šo nodarījumu, ja pārbaudes laikā tā neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu
un izpildīs uzliktos pienākumus.
(3) Nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, prokurors personai nosaka pārbaudes laiku no trim
līdz astoņpadsmit mēnešiem. Pārbaudes laiks sākas ar prokurora lēmuma spēkā stāšanās dienu.
(4) Nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, prokurors personai ar tās piekrišanu var uzlikt par
pienākumu:
1) atvainoties cietušajam;
2) noteiktā termiņā novērst radīto kaitējumu;
21) nemainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas;
3) periodiski reģistrēties Valsts probācijas dienestā un piedalīties probācijas programmās saskaņā ar
Valsts probācijas dienesta norādījumiem;
31) informēt par dzīvesvietas maiņu;
4) atturēties no noteiktas rīcības vai nodarbošanās veidiem;
5) ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu vai citas atkarības.
(5) Ja persona, kura nosacīti atbrīvota no kriminālatbildības, pārbaudes laikā izdara jaunu tīšu
noziedzīgu nodarījumu vai neizpilda uzliktos pienākumus, tās kriminālvajāšana tiek turpināta.
(20.06.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2003., 27.05.2004., 21.06.2007.,
21.05.2009. un 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009. Ceturtās daļas 2.1 un 3.punktu
nepiemēro līdz 31.12.2012. Sk. Pārejas noteikumus.)
59.pants. Atbrīvošana no soda vai soda izciešanas
(1) Notiesātā atbrīvošanu no soda vai soda izciešanas, kā arī piespriestā soda mīkstināšanu, izņemot
atbrīvošanu no soda vai soda mīkstināšanu amnestijas un apžēlošanas kārtībā, var izdarīt tikai tiesa
likumā norādītajos gadījumos un kārtībā.
(2) Pilngadību nesasniegušās personas tiesa var atbrīvot no soda šajā likumā paredzētajos
gadījumos, nosakot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus.
(3) Tiesa personu var atbrīvot no soda arī šā likuma 58.pantā paredzētajos gadījumos.
(4) Tiesa personu, kas izdarījusi kriminālpārkāpumu alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko
vielu atkarības dēļ, var atbrīvot no soda izciešanas, ja šī persona piekritusi ārstēties no alkohola,
narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības. Sods izpildāms, ja persona tiesas noteiktajā
laikā nav uzsākusi ārstēšanos vai pēc tam izvairījusies no ārstēšanās.
(5) Ja persona, kura notiesāta par noziedzīgu nodarījumu vai kurai sods noteikts ar prokurora
priekšrakstu par sodu, pēc sprieduma pasludināšanas vai pēc tam, kad prokurors izdevis
priekšrakstu par sodu, saslimusi ar gara slimību, kas tai atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to
vadīt, tiesa atbrīvo šo personu no soda izciešanas. Tai var noteikt medicīniska rakstura piespiedu
līdzekļus saskaņā ar šajā likumā paredzētajiem nosacījumiem.
(6) Ja persona, kura notiesāta par noziedzīgu nodarījumu vai kurai sods noteikts ar prokurora
priekšrakstu par sodu, pēc sprieduma pasludināšanas vai pēc tam, kad prokurors izdevis
priekšrakstu par sodu, saslimusi ar citu smagu, neārstējamu slimību, tiesa var atbrīvot šo personu no
soda izciešanas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.05.2004. un 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
60.pants. Soda samazināšana izņēmuma gadījumos
Ja notiesātā persona palīdzējusi atklāt citas personas izdarītu noziegumu, kas ir tikpat smags,
smagāks vai bīstamāks par šīs personas pašas izdarīto noziedzīgo nodarījumu, tiesa, ar kuras
spriedumu šī persona ir notiesāta, var samazināt spriedumā noteikto sodu, bet piespriesto nāves
sodu vai mūža ieslodzījumu aizstāt ar brīvības atņemšanu uz divdesmit gadiem.
(21.05.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
61.pants. Nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no soda
(1) Personu, kas notiesāta ar brīvības atņemšanu, var nosacīti pirms termiņa atbrīvot no pamatsoda
izciešanas, ja ir pamats uzskatīt, ka tā pēc atbrīvošanas spēs iekļauties sabiedrībā, neizdarot
noziedzīgu nodarījumu.
(2) Ņemot vērā notiesātā personību un uzvedību soda izciešanas laikā, nosacītu pirmstermiņa
atbrīvošanu no soda var noteikt, ja:
1) notiesātais ir sasniedzis noteiktu resocializācijas rezultātu;
2) notiesātais atbilstoši iespējām ir labprātīgi atlīdzinājis ar noziedzīgo nodarījumu radīto
kaitējumu;
3) notiesātajam pēc atbrīvošanas ir iespējas tiesiskā ceļā iegūt eksistences līdzekļus;
4) notiesātajam nav spēkā esošu sodu par soda izciešanas režīma prasību pārkāpumiem vai
administratīvajiem pārkāpumiem;
5) notiesātais risina un ir gatavs turpmāk risināt savas psiholoģiskās problēmas, kas izraisīja vai
varētu izraisīt noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
6) notiesātais piekritis ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības, ja
noziedzīgo nodarījumu izdarījis alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ.
(3) Nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda var ierosināt, kad notiesātais faktiski ir izcietis:
1) ne mazāk kā pusi no noteiktā soda par izdarīto kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu;
2) ne mazāk kā divas trešdaļas no noteiktā soda, ja tas piespriests par smagu noziegumu, kā arī ja
notiesātais ir persona, kas agrāk bijusi notiesāta ar brīvības atņemšanu par tīšu noziegumu, un
sodāmība par šo noziegumu nav noņemta vai dzēsta;
3) ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no noteiktā soda, ja tas piespriests par sevišķi smagu noziegumu, kā
arī ja notiesātais ir persona, kas agrāk bijusi nosacīti pirms termiņa atbrīvota no soda un no jauna
izdarījusi tīšu noziegumu neizciestās soda daļas laikā;
4) divdesmit piecus gadus no brīvības atņemšanas soda, ja notiesātais ir persona, kam nāves sods
aizstāts ar brīvības atņemšanu apžēlošanas vai amnestijas kārtībā, vai persona, kurai piespriests
mūža ieslodzījums.
(4) Tiesa, atbrīvojot notiesāto nosacīti pirms termiņa no soda, var viņam uz neizciesto soda laiku
uzlikt šā likuma 55.pantā noteiktos pienākumus. Pilngadīgai personai, kas notiesāta par smaga vai
sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, ja noziegums saistīts ar vardarbību vai vērsts pret
dzimumneaizskaramību vai tikumību, obligāti uzliekams pienākums piedalīties probācijas
programmās saskaņā ar Valsts probācijas dienesta norādījumiem. Ja nosacīti pirms termiņa
atbrīvotais bez attaisnojoša iemesla nepilda tiesas uzliktos vai kriminālsodu izpildi reglamentējošā
likumā noteiktos pienākumus vai atkārtoti izdara administratīvo pārkāpumu, par ko viņam uzlikts
administratīvais sods, tiesa, pamatojoties uz tās iestādes iesniegumu, kurai uzdots kontrolēt
notiesātā uzvedību, var pieņemt lēmumu par neizciestās soda daļas izpildīšanu.
(5) Ja persona, kurai bija noteikta nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana, neizciestās soda daļas laikā
izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu, tiesa nosaka tai sodu saskaņā ar šā likuma 51. un 52. pantā
paredzētajiem noteikumiem.
(6) Nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda nepiemēro, ja tas piespriests pilngadīgai personai
par sevišķi smagu noziegumu, kas izdarīts pret nepilngadīgo un ir saistīts ar vardarbību vai vērsts
pret dzimumneaizskaramību vai tikumību.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.05.2004., 21.06.2007. un 30.10.2008. likumu, kas stājas spēkā
27.11.2008. Ceturtās daļas otrais teikums stājas spēkā 01.01.2013. Sk. Pārejas noteikumus.)
62.pants. Notiesājoša sprieduma izpildīšanas noilgums
(1) Notiesājošs spriedums un prokurora priekšraksts par sodu nav izpildāms, ja no dienas, kad tas
stājies likumīgā spēkā, nav izpildīts šādos termiņos:
1) divos gados — ja piespriests arests, mantas konfiskācija, piespiedu darbs vai naudas sods;
2) trijos gados — ja piespriesta brīvības atņemšana uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem;
3) piecos gados — ja piespriesta brīvības atņemšana uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem;
4) desmit gados — ja piespriesta brīvības atņemšana uz laiku, ne ilgāku par desmit gadiem;
5) piecpadsmit gados — ja piespriests smagāks sods nekā brīvības atņemšana uz desmit gadiem.
(2) Noilgums tiek pārtraukts, ja notiesātais izvairās no soda izciešanas vai līdz noilguma termiņa
izbeigšanās brīdim izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu, par kuru tiesa piespriedusi brīvības
atņemšanu uz laiku, ne mazāku par vienu gadu. Ja izdarīts jauns noziedzīgs nodarījums, noilgumu
sāk skaitīt no tā izdarīšanas brīža, bet, ja notiesātais izvairījies no soda izciešanas, — no tā brīža,
kad viņš ierodas izciest sodu, vai no tā brīža, kad notiesātais, kas ir slēpies, tiek aizturēts. Tomēr
notiesājošais spriedums nav izpildāms, ja no tā taisīšanas laika pagājuši piecpadsmit gadi un
noilgumu nav pārtraucis jauns noziedzīgs nodarījums.
(3) Jautājumu par noilgumu personai, kurai piespriests mūža ieslodzījums vai nāves sods, izlemj
tiesa. Ja tiesa neuzskata par iespējamu piemērot noilgumu, nāves sods tiek aizstāts ar brīvības
atņemšanu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
63.pants. Sodāmības dzēšana un noņemšana
(1) Sodāmība ir noziedzīgu nodarījumu izdarījušas personas notiesāšanas vai soda noteikšanas
juridiskās sekas, kas ir spēkā tiesas vai prokurora priekšrakstā par sodu noteiktajā soda izciešanas
laikā, kā arī pēc tam līdz sodāmības dzēšanai vai noņemšanai likumā noteiktajā kārtībā.
(2) Persona uzskatāma par sodītu no notiesājoša sprieduma spēkā stāšanās brīža vai prokurora
priekšraksta par sodu spēkā stāšanās dienas. Persona, kas atbrīvota no soda ar tiesas spriedumu, nav
uzskatāma par sodītu.
(3) Par nesodītām atzīstamas:
1) nosacīti notiesātas personas, ja gadu pēc pārbaudes laika, bet papildsoda piemērošanas gadījumā
- arī gadu pēc papildsoda izciešanas laika beigām tās neizdara noziedzīgu nodarījumu un ja
pārbaudes laikā nosacītā notiesāšana nav atcelta saskaņā ar citiem likumā paredzētajiem
noteikumiem;
2) personas, kas notiesātas ar arestu, mantas konfiskāciju, piespiedu darbu vai naudas sodu, ja viena
gada laikā no soda izciešanas dienas tās neizdara jaunu noziedzīgu nodarījumu;
3) pēc diviem gadiem — personas, kas izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ne ilgāku par trim
gadiem;
4) pēc pieciem gadiem — personas, kas izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ilgāku par trim
gadiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem;
5) pēc astoņiem gadiem — personas, kas izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ilgāku par pieciem
gadiem, bet ne ilgāku par desmit gadiem;
6) pēc astoņiem gadiem — personas, kas izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ilgāku par desmit
gadiem, ja turklāt tiesa konstatē, ka nav nepieciešams uzskatīt tās par sodītām;
7) personas, kas viena gada laikā no prokurora priekšrakstā par sodu uzliktā soda izpildes dienas
nav izdarījušas jaunu noziedzīgu nodarījumu.
(4) Sodāmības dzēšanas termiņu skaita no dienas, kad persona izcietusi pamatsodu un papildsodu.
(5) Ja persona likumā noteiktajā kārtībā pirms termiņa atbrīvota no soda, sodāmības dzēšanas
termiņu skaita no dienas, kad tā atbrīvota no soda izciešanas, ievērojot soda faktiskās izciešanas
laiku.
(6) Ja persona, kas izcietusi sodu, pirms sodāmības dzēšanas termiņa izbeigšanās izdara jaunu
noziedzīgu nodarījumu, sodāmības dzēšanas termiņš tiek pārtraukts. Sodāmības dzēšanas termiņu
par pirmo noziedzīgo nodarījumu skaita no jauna pēc tam, kad faktiski izciests sods par pēdējo
noziedzīgo nodarījumu. Šādos gadījumos persona atzīstama par sodītu par abiem noziedzīgajiem
nodarījumiem, kamēr nav izbeidzies sodāmības dzēšanas termiņš smagākajam sodam.
(7) Ja persona, kas notiesāta ar brīvības atņemšanu, pēc soda izciešanas ar priekšzīmīgu uzvedību
un godīgu attieksmi pret darbu pierādījusi savu labošanos, tiesa var noņemt tai sodāmību pirms šajā
pantā norādīto termiņu izbeigšanās.
(8) Sodāmību var noņemt apžēlošanas vai amnestijas kārtībā.
(9) Sodāmības dzēšana un noņemšana anulē visas izdarītā noziedzīgā nodarījuma krimināltiesiskās
sekas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2002., 12.02.2004., 28.09.2005. un 08.11.2007. likumu, kas
stājas spēkā 01.09.2008.)
VII nodaļa
Nepilngadīgo kriminālatbildības īpatnības
64.pants. Nepilngadīgo atbildība
Šīs nodaļas nosacījumi attiecas uz personām, kas līdz noziedzīgā nodarījuma izdarīšanai nav
sasniegušas astoņpadsmit gadu vecumu.
65.pants. Soda piemērošana nepilngadīgajiem
(1) Nepilngadīgajiem piemērojami šādi pamatsodu veidi:
1) brīvības atņemšana;
2) arests;
3) piespiedu darbs;
4) naudas sods,
kā arī šajā likumā paredzētie papildsodi.
(2) Brīvības atņemšanas laiks personai, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu līdz astoņpadsmit
gadu vecuma sasniegšanai, nedrīkst pārsniegt: desmit gadus — par sevišķi smagiem noziegumiem;
piecus gadus — par smagiem noziegumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības
piedraudējumu vai izraisījuši smagas sekas; divus gadus — par citiem smagiem noziegumiem. Par
kriminālpārkāpumiem un mazāk smagiem noziegumiem brīvības atņemšanas sods šādai personai
nav piemērojams.
(21) Ja persona līdz astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanai izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, par
ko šā likuma Sevišķās daļas attiecīgā panta sankcijā noteikta piemērojamā brīvības atņemšanas soda
minimālā robeža, tiesa var piespriest sodu, kas ir zemāks par šo minimālo robežu, arī gadījumos, ja
tiesa atzinusi, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts atbildību pastiprinošos apstākļos.
(3) Personu, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas,
var nosacīti pirms termiņa atbrīvot no soda, ja tā izcietusi ne mazāk par pusi no piespriestā soda.
(4) Naudas sods piemērojams tikai tiem nepilngadīgajiem, kuriem ir savi ienākumi. Naudas sods
nepilngadīgajiem piemērojams no vienas līdz piecdesmit Latvijas Republikā noteikto minimālo
mēnešalgu apmērā.
(5) Persona, kas pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas izdarījusi kriminālpārkāpumu, pēc
soda izciešanas atzīstama par nesodītu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2001., 12.06.2003. un 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā
01.07.2009. Sk. Pārejas noteikumus.)
66.pants. Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana nepilngadīgajiem
(1) Ievērojot noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas īpašus apstākļus un par vainīgā personību iegūtās
ziņas, kas mīkstina viņa atbildību, tiesa var nepilngadīgo atbrīvot no piespriestā soda, piemērojot
likumā noteiktos audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus.
(2) Sods izpildāms, ja nepilngadīgais, kas atbrīvots no tā, piespriestā soda laikā nepilda tiesas
uzliktos pienākumus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)
67.pants. Nepilngadīgā nosacīta notiesāšana
(Izslēgts ar 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
VIII nodaļa
Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi
68.pants. Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi
(1) Personām, kas izdarījušas šajā likumā paredzētos nodarījumus, bet sirgst ar psihiskiem
traucējumiem un ir atzītas par nepieskaitāmām vai ierobežoti pieskaitāmām, var noteikt šādus
medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus:
1) ambulatoriska ārstēšana medicīnas iestādē;
2) ārstēšana vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā);
3) ārstēšana specializētā psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā) ar apsardzi.
(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētā persona pēc izdarītā nodarījuma rakstura un sava psihiskā
stāvokļa dēļ nav bīstama sabiedrībai, tiesa var nodot to tuvinieku vai citu personu, kas veic
slimnieku kopšanu, gādībā un medicīnas iestādes uzraudzībā pēc dzīvesvietas.
(3) Šā panta pirmajā daļā minētajām personām, kuras atzītas par ierobežoti pieskaitāmām, var
noteikt ārstēšanu arī tai piemērotās brīvības atņemšanas vietās.
69.pants. Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšana personām, kas ir
nepieskaitāmības stāvoklī
(1) Tiesa var noteikt šajā likumā paredzētos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus personām,
kuras izdarījušas šajā likumā paredzētos nodarījumus, būdamas nepieskaitāmības stāvoklī, vai pēc
nodarījuma izdarīšanas vai sprieduma taisīšanas saslimušas ar psihisku slimību, kas atņēmusi tām
spēju saprast savu darbību vai to vadīt, ja šīs personas pēc izdarītā nodarījuma rakstura un sava
psihiskā stāvokļa dēļ ir bīstamas sabiedrībai.
(2) Piespiedu ārstēšanu un ārstniecības iestādes tipu nosaka tiesa atkarībā no tā, ar kādu psihisku
slimību attiecīgā persona ir saslimusi un kāds ir šīs personas nodarījuma raksturs. Nosakot ārstēšanu
psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā), tās tipu izraugās ārstniecības iestāde.
(3) Personai, kas pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vai sprieduma taisīšanas saslimusi ar
psihisku slimību, kura atņēmusi tai spēju saprast savu darbību vai to vadīt, pēc izveseļošanās tiesa
var piespriest sodu, ja nav izbeidzies noilguma termiņš vai nav cita pamata tās atbrīvošanai no
kriminālatbildības un soda.
(4) Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu izbeidz vai to groza tiesa pēc ārstniecības
iestādes atzinuma, ja attiecīgā persona izveseļojusies vai saslimšanas raksturs mainījies tiktāl, ka
nav nepieciešams šādus līdzekļus piemērot.
(5) Ja šādai personai pēc izveseļošanās piespriež sodu, laiks, kurā piemēroti medicīniska rakstura
piespiedu līdzekļi, ieskaitāms soda termiņā.
70.pants. Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšana personām, kas ir ierobežotas
pieskaitāmības stāvoklī
Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus var noteikt arī personām, kas izdarījušas noziedzīgus
nodarījumus, būdamas ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī. Ja šādu personu notiesā ar brīvības
atņemšanu, ārstēšana notiek tai piemērotās brīvības atņemšanas vietās. Ja šādu personu notiesā bez
brīvības atņemšanas, tiesa uzliek tai par pienākumu ārstēties psihiatriskajā medicīnas iestādē pēc
dzīvesvietas.
VIII1 nodaļa
Juridiskajām personām piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi
(Nodaļa 05.05.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2005.)
70.1pants. Pamats piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskajai personai
(1) Par šā likuma sevišķajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu juridiskajai personai var piemērot
piespiedu ietekmēšanas līdzekli, ja noziedzīgu nodarījumu juridiskās personas interesēs ir izdarījusi
fiziskā persona atbilstoši šā likuma 12.panta pirmās daļas nosacījumiem.
(2) Juridiskajai personai piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi neattiecas uz valsti,
pašvaldībām un citām publisko tiesību juridiskajām personām.
70.2pants. Juridiskajai personai piemērojamo piespiedu ietekmēšanas līdzekļu veidi
(1) Juridiskajai personai var noteikt vienu no šādiem piespiedu ietekmēšanas pamata līdzekļiem:
1) likvidācija;
2) tiesību ierobežošana;
3) mantas konfiskācija;
4) naudas piedziņa.
(2) Juridiskajai personai var noteikt šādus piespiedu ietekmēšanas papildu līdzekļus:
1) mantas konfiskācija;
2) kaitējuma atlīdzināšana.
(3) Par šā likuma sevišķajā daļā paredzētu kriminālpārkāpumu un mazāk smagu noziegumu
juridiskajai personai kā piespiedu ietekmēšanas pamata līdzekli var piemērot tikai naudas piedziņu,
izņemot gadījumu, kad juridiskā persona, tās filiāle, pārstāvniecība vai struktūrvienība ir īpaši
izveidota noziedzīga nodarījuma izdarīšanai.
(4) Par šā likuma sevišķajā daļā paredzētu smagu un sevišķi smagu noziegumu juridiskajai personai
kā piespiedu ietekmēšanas pamata līdzekli var piemērot likvidāciju, tiesību ierobežošanu, mantas
konfiskāciju vai naudas piedziņu.
(5) Mantas konfiskāciju juridiskajai personai var piemērot arī kā piespiedu ietekmēšanas papildu
līdzekli, ja juridiskā persona nodarījuma rezultātā guvusi mantisku labumu un tai kā piespiedu
ietekmēšanas pamata līdzeklis ir piemērota tiesību ierobežošana vai naudas piedziņa.
(6) Juridiskajai personai kā piespiedu ietekmēšanas papildu līdzekli var piemērot kaitējuma
atlīdzināšanu, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā ir radīts būtisks kaitējums vai izraisītas smagas
sekas.
70.3pants. Likvidācija
(1) Likvidācija ir juridiskās personas, tās filiāles, pārstāvniecības vai struktūrvienības darbības
piespiedu izbeigšana.
(2) Juridiskā persona, tās filiāle, pārstāvniecība vai struktūrvienība ir likvidējama tikai tajos
gadījumos, ja juridiskā persona, tās filiāle, pārstāvniecība vai struktūrvienība ir īpaši izveidota
noziedzīga nodarījuma izdarīšanai vai ja ir izdarīts smags vai sevišķi smags noziegums.
(3) Likvidējot juridisko personu, tās filiāli, pārstāvniecību vai struktūrvienību, valsts īpašumā bez
atlīdzības atsavināma visa tās īpašumā esošā manta. Nav atsavināma tā manta, kas juridiskajai
personai nepieciešama, lai izpildītu saistības pret darbiniekiem, valsti un kreditoriem.
70.4pants. Tiesību ierobežošana
Tiesību ierobežošana ir tiesību atņemšana uz noteikta veida uzņēmējdarbību, normatīvajos aktos
paredzēto atļauju vai tiesību atņemšana vai aizliegums veikt noteikta veida darbību uz laiku no
viena gada līdz pieciem gadiem.
70.5pants. Mantas konfiskācija
(1) Mantas konfiskācija ir juridiskās personas īpašumā esošās mantas pilnīga vai daļēja piespiedu
bezatlīdzības atsavināšana valsts īpašumā, kuru var piemērot kā piespiedu ietekmēšanas pamata vai
papildu līdzekli.
(2) Tiesa, nosakot daļēju mantas konfiskāciju, konkrēti norāda, kura manta ir konfiscējama.
(3) Nosakot pilnīgu mantas konfiskāciju, nav konfiscējama tā juridiskās personas īpašumā esošā
manta, kas tai nepieciešama, lai izpildītu saistības pret darbiniekiem, valsti un kreditoriem.
(4) Var konfiscēt arī juridiskās personas īpašumā esošo mantu, kas ir nodota citai juridiskajai vai
fiziskajai personai.
70.6pants. Naudas piedziņa
(1) Naudas piedziņa ir piespiedu piedziņa, kas atbilstoši noziedzīgā nodarījuma smagumam un
juridiskās personas mantiskajam stāvoklim nosakāma vienas līdz desmit tūkstošu Latvijas
Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā sprieduma taisīšanas brīdī, norādot spriedumā šīs
naudas piedziņas summu Latvijas Republikas naudas vienībās.
(2) Naudas piedziņa, kas uzlikta juridiskajai personai, maksājama no juridiskās personas līdzekļiem
valsts labā.
(3) Ja juridiskā persona izvairās no naudas piedziņas samaksas, šis piespiedu ietekmēšanas līdzeklis
tiek izpildīts piespiedu kārtā.
70.7pants. Kaitējuma atlīdzināšana
(1) Kaitējuma atlīdzināšana ir noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarītā mantiskā zaudējuma
atlīdzināšana, kā arī citu ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējuma novēršana.
(2) Kaitējums atlīdzināms vai novēršams no juridiskās personas līdzekļiem.
(3) Ja juridiskā persona izvairās no kaitējuma atlīdzināšanas, šis piespiedu ietekmēšanas līdzeklis
tiek izpildīts piespiedu kārtā.
70.8pants. Nosacījumi piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanai juridiskajai personai
(1) Nosakot piespiedu ietekmēšanas līdzekli, tiesa ņem vērā noziedzīgā nodarījuma raksturu un
radīto kaitējumu.
(2) Tiesa, piemērojot piespiedu ietekmēšanas līdzekli juridiskajai personai, ievēro šādus
nosacījumus:
1) juridiskās personas faktiskā rīcība;
2) fiziskās personas statuss juridiskās personas institūcijā;
3) juridiskās personas darbību raksturs un sekas;
4) pasākumi, ko juridiskā persona veikusi, lai novērstu jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu;
5) juridiskās personas lielums, nodarbošanās veids un finansiālais stāvoklis.
(3) Šajā likumā paredzētos piespiedu ietekmēšanas līdzekļus juridiskajai personai tiesa var piemērot
pēc prokurora ierosinājuma.
SEVIŠĶĀ DAĻA
IX nodaļa
Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds
71.pants. Genocīds
Par genocīdu, tas ir, par tīšu darbību nolūkā pilnīgi vai daļēji iznīcināt kādu nacionālu, etnisku, rases
vai noteiktas reliģijas cilvēku grupu kā tādu, šādas grupas locekļus nogalinot, nodarot viņiem
dzīvībai vai veselībai bīstamus miesas bojājumus vai novedot viņus līdz psihiskai saslimšanai, tīši
radot viņiem tādus dzīves apstākļus, kas pilnīgi vai daļēji šos cilvēkus fiziski iznīcina, lietojot
līdzekļus, kuru mērķis ir novērst bērnu dzimšanu šādā grupā, vai nododot bērnus piespiedu kārtā no
vienas cilvēku grupas otrā, —
soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divdesmit gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
71.1 pants. Aicinājums uz genocīdu
Par publisku aicinājumu uz genocīdu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.
(28.04.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.06.2005.)
71.2 pants. Noziegumi pret cilvēci
Par noziegumu pret cilvēci, tas ir, par darbību, kas veikta kā daļa no plaša vai sistemātiska
uzbrukuma civiliedzīvotājiem un izpaudusies kā slepkavība, iznīcināšana, paverdzināšana,
deportēšana vai piespiedu pārvietošana, prettiesiska brīvības atņemšana vai ierobežošana,
spīdzināšana, izvarošana, personas iesaistīšana seksuālā verdzībā, piespiešana nodarboties ar
prostitūciju, piespiedu apaugļošana vai sterilizēšana vai cita līdzīgas smaguma pakāpes seksuāla
vardarbība, aparteīds, jebkuras cilvēku grupas vai savienības vajāšana, pamatojoties uz politisko,
rasu, nacionālo, etnisko, kultūras, reliģijas vai dzimuma piederību vai citiem iemesliem, kas
starptautiskajās tiesībās atzīti par nepieļaujamiem, saistībā ar jebkuru darbību, kas norādīta šajā
pantā, vai genocīdu, vai kara noziegumu, vai citāda Latvijas Republikai saistošajās starptautiskajās
tiesībās paredzēta darbība, kas rada smagas fiziskas vai psihiskas ciešanas, —
soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divdesmit gadiem.
(21.05.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
72.pants. Noziegumi pret mieru
Par noziegumiem, kas izdarīti pret mieru, tas ir, par bruņotas agresijas plānošanu, gatavošanu, tās
izraisīšanu, piedalīšanos tajā, par agresīva kara vešanu, pārkāpjot Latvijas Republikai saistošus
starptautiskos līgumus, par piedalīšanos sazvērestībā ar nolūku izdarīt šajā pantā minētos
noziegumus —
soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divdesmit gadiem.
73.pants. Masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošana, glabāšana, pārvietošana, lietošana un
izplatīšana
Par kodolieroču, ķīmisko, bioloģisko, bakterioloģisko, toksisko vai citu masveida iznīcināšanas
ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu —
soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divdesmit gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā 23.12.2009.)
74.pants. Kara noziegumi
Par kara noziegumiem, tas ir, par Latvijas Republikai saistošajās starptautiskajās tiesībās aizliegtu
kara vešanas noteikumu vai starptautisko humanitāro tiesību pārkāpšanu, tajā skaitā humanitāro
tiesību aizsargātas personas slepkavošanu, spīdzināšanu vai necilvēcīgu izturēšanos pret šādu
personu, ķīlnieku sagrābšanu, nelikumīgu deportāciju, pārvietošanu, brīvības ierobežošanu, pilsētu
vai citu objektu neattaisnojamu postīšanu vai citu aizliegtu darbību —
soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divdesmit gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
74.1 pants. Genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara nozieguma
attaisnošana
Par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma publisku
slavināšanu vai īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara
nozieguma publisku noliegšanu vai attaisnošanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu.
(21.05.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
75.pants. Varmācība pret iedzīvotājiem karadarbības rajonā
Par nelikumīgu vardarbību pret iedzīvotājiem karadarbības rajonā, kā arī par nelikumīgu viņu
mantas vardarbīgu atņemšanu vai iznīcināšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem.
76.pants. Marodēšana
Par kritušo vai ievainoto mantas piesavināšanos kaujas laukā (marodēšanu) —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.
77.pants. Aicinājums uz agresīvu karu
Par publisku aicinājumu uz agresīvu karu vai militāra konflikta izraisīšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.
78.pants. Nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšana
(1) Par darbību, kas apzināti vērsta uz nacionālā, etniskā vai rasu naida vai nesaticības izraisīšanu,

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādu pašu darbību, ja tā saistīta ar vardarbību, krāpšanu vai draudiem vai ja to izdarījusi
personu grupa vai valsts amatpersona, vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas
atbildīgs darbinieks, vai ja tā izdarīta, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.
(21.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2007.)
79.pants. Kultūras un nacionālā mantojuma iznīcināšana
Par tādu vērtību tīšu iznīcināšanu, kas ir kultūras un nacionālā mantojuma sastāvdaļa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņpadsmit gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt
minimālajām mēnešalgām.
X nodaļa
Noziegumi pret valsti
80.pants. Uz valsts varas gāšanu vērsta darbība
Par darbību, kas vērsta uz vardarbīgu Latvijas Republikas valsts varas gāšanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu.
80.1 pants. Apvienošanās organizācijā ar mērķi gāzt Latvijas Republikas valsts varu
Par vairāk nekā divu personu apvienošanos organizētā grupā nolūkā gāzt Latvijas Republikas valsts
varu vai likvidēt valstisko neatkarību, vai graut teritoriālo vienotību —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām
mēnešalgām.
(25.04.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.05.2002.)
81.pants. Aicinājums vardarbīgi gāzt Latvijas Republikas valsts varu un vardarbīgi grozīt
valsts iekārtu
Par publisku aicinājumu vardarbīgi gāzt Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto valsts varu vai
vardarbīgi grozīt valsts iekārtu, kā arī par šādu aicinājumu saturoša materiāla izplatīšanu tādā pašā
nolūkā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām
mēnešalgām.
82.pants. Aicinājums likvidēt Latvijas Republikas valstisko neatkarību
(1) Par publisku aicinājumu likvidēt Latvijas Republikas valstisko neatkarību nolūkā iekļaut Latviju
vienotā valstiskā veidojumā ar kādu citu valsti vai likvidēt citādā veidā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz sešdesmit
minimālajām mēnešalgām.
(2) Par organizatorisku darbību, kas vērsta uz Latvijas Republikas valstiskās neatkarības
likvidēšanu nolūkā iekļaut Latviju vienotā valstiskā veidojumā ar kādu citu valsti vai likvidēt citādā
veidā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām
mēnešalgām.
83.pants. Aicinājums graut Latvijas Republikas teritoriālo vienotību
(1) Par publisku aicinājumu graut Latvijas Republikas teritoriālo vienotību, tas ir, Latvijas
Republikas Satversmē neparedzētā veidā atdalīt kādu Latvijas Republikas teritorijas daļu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit
minimālajām mēnešalgām.
(2) Par organizatorisku darbību, kas vērsta uz Latvijas Republikas teritoriālās vienotības graušanu,

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām
mēnešalgām.
84.pants. Starptautisko organizāciju noteikto sankciju pārkāpšana
(1) Par to normatīvo aktu tīšu pārkāpšanu, kuri regulē Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības
padomes, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju darbību Latvijā,

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām
mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc
iepriekšējas vienošanās, vai ja tās izdarījusi valsts amatpersona, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 28.06.2000.)
85.pants. Spiegošana
(1) Par neizpaužamu ziņu nodošanu, kā arī nolaupīšanu vai vākšanu ārvalstu izlūkdienestu
uzdevumā, lai šīs ziņas izmantotu pretēji Latvijas Republikas interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja ziņas ir valsts noslēpums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem vai mūža ieslodzījumu,
konfiscējot mantu.
86.pants. Latvijas Republikas Valsts prezidenta, Saeimas deputāta, Ministru kabineta locekļa
un citas valsts amatpersonas dzīvības un veselības apdraudējums
Par uzbrukumu Latvijas Republikas Valsts prezidentam, Saeimas deputātam, Ministru kabineta
loceklim vai citai Latvijas Republikas Saeimas ievēlētai, ieceltai vai apstiprinātai valsts
amatpersonai sakarā ar tās valstisko darbību Latvijas Republikas interesēs, ja uzbrukums saistīts ar
šīs personas dzīvības vai veselības apdraudējumu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz piecpadsmit gadiem.
87.pants. Ārvalsts pārstāvju dzīvības un veselības apdraudējums
(1) Par uzbrukumu ārvalsts vai tās valdības vadītājam vai citam ārvalsts pārstāvim, kas oficiāli
ieradies Latvijas Republikā, ja uzbrukums saistīts ar šīs personas dzīvības vai veselības
apdraudējumu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz piecpadsmit gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas Latvijas Republikai smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem.
88.pants. Terorisms
(1) Par spridzināšanu, dedzināšanu, kodolķīmisko, ķīmisko, bioloģisko, bakterioloģisko, toksisko
vai citu masveida iznīcināšanas ieroču lietošanu, masveida saindēšanu, epidēmiju, epizootiju
izplatīšanu, personas nolaupīšanu, ķīlnieku sagrābšanu, gaisa, sauszemes vai ūdens
transportlīdzekļu sagrābšanu vai citādām darbībām, ja tās veiktas nolūkā iebiedēt iedzīvotājus vai
piespiest valsti, tās institūcijas vai starptautiskas organizācijas izdarīt kādu darbību vai atturēties no
tās, vai kaitēt valsts, tās iedzīvotāju vai starptautiskas organizācijas interesēm (terorisms), —
soda ar mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divdesmit gadiem,
konfiscējot mantu.
(2) Par valsts teritorijā vai kontinentālajā šelfā izvietotu fizisku objektu, automatizēto datu apstrādes
sistēmu, elektronisko tīklu, kā arī citu objektu, kuru mērķis ir nodrošināt valsts drošību,
iznīcināšanu vai bojāšanu, ja šādas darbības veiktas šā panta pirmajā daļā paredzētajā nolūkā, —
soda ar mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem,
konfiscējot mantu.
(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas personu grupā pēc
iepriekšējas vienošanās
(teroristu grupa), —
soda ar mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no divpadsmit līdz divdesmit gadiem,
konfiscējot mantu.
(4) Par teroristu grupas izveidošanu vai vadīšanu —
soda ar mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no piecpadsmit līdz divdesmit gadiem,
konfiscējot mantu.
(13.12.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
88.1 pants. Terorisma finansēšana
(1) Par jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas tiešu vai netiešu vākšanu vai
nodošanu ar mērķi tos izmantot vai zinot, ka tie tiks izmantoti pilnīgi vai daļēji, lai izdarītu vienu
vai vairākus terora aktus vai lai tos nodotu teroristu grupas vai individuāla terorista rīcībā (terorisma
finansēšana), —
soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divdesmit gadiem,
konfiscējot mantu.
(2) Par terorisma finansēšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tā
izdarīta lielā apmērā, —
soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no piecpadsmit līdz divdesmit
gadiem, konfiscējot mantu.
(28.04.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā
12.01.2008.)
88.2 pants. Aicinājums uz terorismu un terorisma draudi
Par publisku aicinājumu uz terorismu vai draudiem īstenot terora aktu, ja ir pamats uzskatīt, ka tas
var tikt veikts, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.
(13.12.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
88.3 pants. Personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai
Par personas vervēšanu vai apmācīšanu terora aktu veikšanai —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(13.12.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
89.pants. Kaitniecība
Par darbību vai bezdarbību, kas vērsta uz finanšu sistēmas, rūpniecības, transporta,
lauksaimniecības, tirdzniecības vai citu tautsaimniecības nozaru, kā arī iestāžu vai organizāciju
darbības graušanu nolūkā kaitēt Latvijas Republikai, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.12.2003. likumu, kas stājas spēkā 02.01.2004.)
89.1 pants. Noziedzīga organizācija
(1) Par tādas noziedzīgas organizācijas (apvienības) izveidošanu, kuras sastāvā ir vismaz piecas
personas, nolūkā izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret cilvēci vai mieru, kara noziegumus, īstenot
genocīdu vai izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret valsti, kā arī par iesaistīšanos šādā
organizācijā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz septiņpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.
(2) Par noziedzīgas organizācijas vadīšanu vai piedalīšanos šādas organizācijas izdarītajos šā panta
pirmajā daļā paredzētajos noziegumos —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem vai mūža ieslodzījumu,
konfiscējot mantu.
(25.04.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.05.2002.)
90.pants. Kavēšana realizēt vēlēšanu tiesības un tiesības piedalīties tautas nobalsošanā
Par apzinātu personas kavēšanu brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus un tikt ievēlētam vai brīvi
piedalīties saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem rīkotajā tautas nobalsošanā, lietojot vardarbību,
viltu, draudus, uzpirkšanu vai citā prettiesiskā veidā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
91.pants. Apzināti nepatiesu ziņu izplatīšana par deputāta kandidātu
(Izslēgts ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 15.07.2003.)
92.pants. Vēlēšanu un tautas nobalsošanas dokumentu viltošana, nepareiza balsu saskaitīšana
un aizklātas balsošanas pārkāpšana
Par vēlēšanu vai tautas nobalsošanas dokumentu viltošanu vai balsu apzināti nepareizu saskaitīšanu,
kā arī par apzinātu aizklātas balsošanas pārkāpšanu, ko izdarījusi valsts amatpersona vai vēlēšanu
komisijas loceklis, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
93.pants. Valsts simbolu zaimošana
Par Latvijas valsts ģerboņa vai Latvijas valsts karoga noraušanu, saplēšanu, salaušanu, iznīcināšanu
vai par citādu šo valsts simbolu zaimošanu, kā arī par Latvijas valsts himnas publisku zaimošanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
94.pants. Valsts noslēpuma apzināta izpaušana
Par ziņu, kuras ir valsts noslēpums, apzinātu izpaušanu, ja to izdarījusi persona, kam šīs ziņas
uzticētas vai kļuvušas zināmas sakarā ar dienestu vai darbu, turklāt šim nodarījumam nav
spiegošanas pazīmju, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit
minimālajām mēnešalgām.
95.pants. Valsts noslēpuma izpaušana aiz neuzmanības
Par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības vai tādu dokumentu nozaudēšanu, kuri satur valsts
noslēpumu, kā arī tādu priekšmetu nozaudēšanu, ziņas par kuriem ir valsts noslēpums, ko izdarījusi
persona, kurai ziņas, dokumenti vai priekšmeti bijuši uzticēti, ja dokumenti vai priekšmeti
nozaudēti, pārkāpjot valsts noslēpuma aizsardzības noteikumus, un ja ar to radīts būtisks kaitējums,

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
XI nodaļa
Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi
96.pants. Zemes, tās dzīļu, ūdeņu un mežu apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu
pārkāpšana
Par zemes, tās dzīļu, ūdeņu vai mežu apsaimniekošanas vai izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, ja
ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām
interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
97.pants. Jūras dabas resursu izmantošanas noteikumu pārkāpšana
(1) Par Latvijas Republikas kontinentālā šelfa vai ekonomiskās zonas dzīvo vai nedzīvo dabas
resursu izpētes vai izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par šā panta pirmajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums jūrai,
atpūtas zonām vai citāds būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
98.pants. Radioaktīvo un ķīmisko vielu aprites drošības noteikumu pārkāpšana
(1) Par radioaktīvo vielu vai citu jonizējošā starojuma avotu, bīstamo bioloģisko, bakterioloģisko,
toksisko, ķīmisko vielu vai produktu vai citu bīstamu vielu vai materiālu, preparātu vai vīrusu
ražošanas, iegādāšanās, transportēšanas, uzglabāšanas vai lietošanas noteikumu pārkāpšanu, ja tā
izdarīta atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par šā panta pirmajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas
videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par šā panta pirmajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi smagas sekas vai ja to
izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no četriem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004., 12.10.2006. un 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā
12.01.2008.)
99.pants. Bīstamo atkritumu likvidācijas noteikumu pārkāpšana
(1) Par bīstamo atkritumu savākšanas, šķirošanas, uzglabāšanas, transportēšanas, utilizācijas,
apglabāšanas vai iznīcināšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par šā panta pirmajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas
videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par bīstamo atkritumu ievešanu Latvijas teritorijā vai tranzītpārvadāšanu cauri Latvijas
teritorijai, pārkāpjot noteikumus, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai,
mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit
minimālajām mēnešalgām.
(4) Par šā panta pirmajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu vai šā panta trešajā daļā paredzētajām
darbībām, ja to izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
100.pants. Bīstamu vielu neatļauta apglabāšana ūdeņos un zemes dzīlēs
(1) Par radioaktīvo vielu, to skaitā kodolmateriālu, bīstamu ķīmisko vielu vai produktu, materiālu
vai atkritumu neatļautu apglabāšanu ūdeņos vai zemes dzīlēs —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(2) Par kodolieroču, ķīmisko, bioloģisko, bakterioloģisko, toksisko vai citu masveida iznīcināšanas
ieroču apglabāšanu ūdeņos vai zemes dzīlēs —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divdesmit gadiem.
(18.05.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā
01.01.2005.)
101.pants. Jūras piesārņošana
(1) Par jūras piesārņošanu ar bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem,
pārsniedzot noteiktos normatīvus vai pārkāpjot noteikumus, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par jūras piesārņošanu ar bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, ja
ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit
minimālajām mēnešalgām.
(3) Par jūras piesārņošanu ar bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, ja
tā izraisījusi smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem vai ar naudas sodu līdz simt
astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
102.pants. Zemes, mežu un ūdeņu piesārņošana un piegružošana
(1) Par zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar bīstamām vai citām
kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem
jebkādā veidā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar bīstamām vai citām
kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem
jebkādā veidā, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, mantiskajām vai saimnieciskajām
interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar bīstamām vai citām
kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem
jebkādā veidā, ja tas izraisījis smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
103.pants. Atmosfēras gaisa piesārņošana
(1) Par atmosfēras gaisa piesārņošanu, piegružošanu, fizikālu vai citādu kaitīgu iedarbību uz to
jebkādā veidā, pārsniedzot noteiktos normatīvus vai pārkāpjot noteikumus, ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā,—
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par atmosfēras gaisa piesārņošanu, piegružošanu, fizikālu vai citādu kaitīgu iedarbību uz to
jebkādā veidā, pārsniedzot noteiktos normatīvus vai pārkāpjot noteikumus, ja ar to radīts būtisks
kaitējums dabas videi, iedzīvotāju veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
104.pants. Objektu ekspluatācija bez attīrīšanas būvēm
Par rūpniecības, lauksaimniecības, komunālās saimniecības vai citu objektu laišanu ekspluatācijā, ja
tajos nav ierīkotas nepieciešamās attīrīšanas, kaitīgu vielu un putekļu uztveršanas būves un ietaises
vai arī tās atrodas tādā stāvoklī, ka nav derīgas ekspluatācijai, un ja tas izdarīts atkārtoti vai ja ar to
radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm,

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
105.pants. Pasākumu neveikšana dabas vides piesārņojuma likvidēšanai
Par personas pienākumos ietilpstošo dabas vides piesārņojuma likvidēšanai un citādu kaitīgu seku
novēršanai nepieciešamo pasākumu neveikšanu vai nepienācīgu veikšanu, kā arī par neziņošanu, ja
kaitīgās sekas iestājušās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
106.pants. Datu slēpšana par dabas vides piesārņojumu
(1) Par dabas vides piesārņojuma pakāpes datu tīšu slēpšanu vai sagrozīšanu, ja to izdarījusi
persona, kurai bija pienākums šos datus sniegt, un ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par dabas vides piesārņojuma pakāpes datu tīšu slēpšanu vai sagrozīšanu, ja to izdarījusi
persona, kurai bija pienākums šos datus sniegt, un ja tā rezultātā radīts būtisks kaitējums dabas
videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par neziņošanu par jūras ūdeņu piesārņošanu vai citādu kaitīgu iedarbību no transportlīdzekļiem
vai būvēm jūrā, ja to izdarījusi persona, kurai bija pienākums ziņot, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
107.pants. Meža dedzināšana
(1) Par meža tīšu aizdedzināšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja ar tām radīts būtisks kaitējums vai ja tās vainīgā neuzmanības dēļ
izraisījušas cilvēka nāvi vai citas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz piecpadsmit gadiem.
108.pants. Meža iznīcināšana un bojāšana aiz neuzmanības
(1) Par meža nogabala iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, nevērīgi rīkojoties ar uguni vai
citādā veidā, ja ar to radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas cilvēka nāvi vai citas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit
minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
109.pants. Patvaļīga koku ciršana un bojāšana
(1) Par patvaļīgu koku ciršanu svešā mežā vai citā svešā zemes platībā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par patvaļīgu koku vai citu stādījumu ciršanu, iznīcināšanu vai bojāšanu valsts īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā vai objektā, parkā, dendroloģiskajā objektā, zemes vai ūdeņu
aizsargjoslā, pilsētu zaļajā zonā vai citās aizsardzības joslās vai zonās —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām
mēnešalgām.
(3) Par patvaļīgu koku ciršanu, iznīcināšanu vai bojāšanu, ja ar šīm darbībām radīts būtisks
kaitējums vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt
piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
(13.12.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
110.pants. Patvaļīga zvejošana un ūdensdzīvnieku iegūšana
(1) Par zivju ķeršanu vai citādu zivju vai ūdensdzīvnieku iegūšanu bez attiecīgas atļaujas vai
saudzēšanas laikā, vai neatļautās vietās, vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem (patvaļīga
iegūšana), ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par patvaļīgu zivju ķeršanu vai citādu zivju vai ūdensdzīvnieku iegūšanu, ja to izdarījusi
personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tā izdarīta valsts īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
vai objektā, vai ja ar to radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par patvaļīgu zivju vai ūdensdzīvnieku iegūšanu, izmantojot elektrostrāvu, sprāgstošas vielas,
indīgas vielas vai citus vispārbīstamus līdzekļus vai paņēmienus, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt
minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002. likumu, kas stājas spēkā 23.05.2002.)
111.pants. Elektrozvejas ierīču nelikumīga izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, realizēšana,
pārvadāšana un pārsūtīšana
Par elektrozvejas ierīču nelikumīgu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, realizēšanu, pārvadāšanu
vai pārsūtīšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
112.pants. Nelikumīgas medības
(1) Par nelikumīgām medībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par nelikumīgām medībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tās
izdarītas valsts īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, vai ja ar tām radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par aizliegtu vispārbīstamu līdzekļu, metožu, rīku vai paņēmienu izmantošanu medībās —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(18.12.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā
01.01.2005.)
113.pants. Spridzināšanas un citu darbu veikšana, pārkāpjot dzīvnieku aizsardzības
noteikumus
Par spridzināšanas, meliorācijas, kokmateriālu sagatavošanas vai citu darbu veikšanu, pārkāpjot
dzīvnieku aizsardzības noteikumus, ja ar tādām darbībām radīts būtisks kaitējums zivju resursiem,
putniem vai citiem savvaļas dzīvniekiem, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
114.pants. Valsts īpaši aizsargājamo dabas objektu iznīcināšana un bojāšana
Par valsts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vai dabas objektu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja ar to
radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
115.pants. Valsts īpaši aizsargājamo dzīvnieku un augu iznīcināšana un bojāšana
Par reto vai izzušanas draudiem pakļauto dzīvnieku, augu, sēņu vai ķērpju vai to dzīves vides
(biocenozes) iznīcināšanu vai bojāšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit
minimālajām mēnešalgām.
XII nodaļa
Nonāvēšana
116.pants. Slepkavība
Par citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu (slepkavība) —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem un ar policijas kontroli uz
laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
117.pants. Slepkavība pastiprinošos apstākļos
Par slepkavību, ja:
1) noslepkavota sieviete, vainīgajam apzinoties, ka viņa ir grūtniecības stāvoklī;
2) noslepkavota persona, vainīgajam apzinoties, ka tā ir bezpalīdzības stāvoklī;
3) tā izdarīta vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā;
4) tā izdarīta ar sevišķu cietsirdību;
5) pēc tās izdarīta līķa apgānīšana;
6) tā saistīta ar laupīšanu;
7) tā saistīta ar izvarošanu;
8) tā izdarīta nolūkā slēpt citu noziedzīgu nodarījumu vai atvieglot tā izdarīšanu;
9) tā izdarīta mantkārīgā nolūkā;
10) to izdarījusi personu grupa;
11) to izdarījusi persona, kas ievietota aizturēto turēšanas, iepriekšējā apcietinājuma vai
ieslodzījuma vietā;
12) noslepkavots nepilngadīgais,—
soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem un
ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.05.2000. likumu, kas stājas spēkā 15.06.2000.)
118.pants. Slepkavība sevišķi pastiprinošos apstākļos
Par slepkavību
1) sakarā ar to, ka cietušais vai viņa tuvinieks izpildījis savus dienesta vai profesionālos pienākumus
vai piedalījies noziedzīga vai citāda prettiesiska nodarījuma novēršanā vai pārtraukšanā, vai devis
liecību tiesā vai pirmstiesas izmeklēšanā;
2) ja noslepkavotas divas vai vairākas personas;
3) ja to izdarījusi persona, kas jau agrāk izdarījusi slepkavību, izņemot slepkavību, kas izdarīta
stipra psihiska uzbudinājuma stāvoklī, un slepkavību, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās
robežas vai personas aizturēšanas nosacījumus;
4) ja to izdarījusi persona, izciešot mūža ieslodzījumu, —
5) ja to izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no piecpadsmit līdz divdesmit gadiem
un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu, vai ar nāves sodu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
119.pants. Jaundzimuša bērna slepkavība
Par sava bērna slepkavību, ko māte izdarījusi dzemdību laikā vai tieši pēc dzemdībām to izraisītā
psihiskā un fizioloģiskā stāvokļa ietekmē, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
120.pants. Slepkavība, kas izdarīta stipra psihiska uzbudinājuma stāvoklī
Par slepkavību, kas izdarīta piepeša stipra psihiska uzbudinājuma stāvoklī, kuru izraisījusi
vardarbība vai smags goda aizskārums no cietušā puses, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
121.pants. Slepkavība, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas
Par slepkavību, kas izdarīta, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu.
122.pants. Slepkavība, pārkāpjot personas aizturēšanas nosacījumus
(1) Par slepkavību, kas izdarīta, pārkāpjot personas aizturēšanas nosacījumus, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi valsts amatpersona, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
123.pants. Nonāvēšana aiz neuzmanības
(1) Par prettiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu.
(2) Par prettiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības, ja nonāvētas divas vai vairākas personas vai ja
nonāvēšana izdarīta, rīkojoties ar šaujamieroci vai sprāgstošām vielām vai citā vispārbīstamā veidā,

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
124.pants. Novešana līdz pašnāvībai
(1) Par personas novešanu līdz pašnāvībai vai tās mēģinājumam, cietsirdīgi apejoties ar cietušo vai
sistemātiski pazemojot viņa personisko cieņu, ja šī persona nav atradusies materiālā vai citādā
atkarībā no vainīgā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām attiecībā uz personu, kas atradusies materiālā vai citādā atkarībā no
vainīgā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
XIII nodaļa
Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību
125.pants. Tīšs smags miesas bojājums
(1) Par tāda miesas bojājuma tīšu nodarīšanu, kas bīstams dzīvībai vai bijis par iemeslu redzes,
dzirdes vai kāda cita orgāna vai orgānu funkciju zaudēšanai, psihiskam vai citādam veselības
traucējumam, ja tas saistīts ar vispārējo darbspēju paliekošu zaudējumu ne mazāk kā vienas
trešdaļas apmērā vai izraisījis grūtniecības pārtraukšanu, vai izpaudies nelabojamā sejas
izķēmojumā (smags miesas bojājums), —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim
gadiem vai bez tās.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja:
1) tās izdarītas sakarā ar to, ka cietušais vai viņa tuvinieks izpildījis savus dienesta vai profesionālos
pienākumus vai piedalījies noziedzīga vai citāda prettiesiska nodarījuma novēršanā vai
pārtraukšanā, vai devis liecību tiesā vai pirmstiesas izmeklēšanā;
2) tās izdarītas pret divām vai vairākām personām;
3) tās izdarītas vairāku personu dzīvībai vai veselībai bīstamā veidā;
4) tām bijis mocīšanas vai spīdzināšanas raksturs;
5) tās izdarījusi personu grupa;
6) tās izdarījusi persona, kas jau agrāk izdarījusi slepkavību vai nodarījusi tīšus smagus miesas
bojājumus, izņemot slepkavību vai smagus miesas bojājumus, kas nodarīti stipra psihiska
uzbudinājuma stāvoklī vai pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas vai personas aizturēšanas
nosacījumus;
7) tās izdarījusi persona, kas ievietota īslaicīgās aizturēšanas vai ieslodzījuma vietā;
8) tās izdarītas pret personu bezpalīdzības stāvoklī, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem un ar policijas kontroli uz laiku
līdz trim gadiem vai bez tās;
(3) Par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu
cietušā nāvei, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem un ar policijas kontroli uz
laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
(4) Par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2007., 30.10.2008. un 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā
01.07.2009.)
126.pants. Tīšs vidēja smaguma miesas bojājums
(1) Par tāda miesas bojājuma tīšu nodarīšanu, kas nav bīstams dzīvībai un nav izraisījis šā likuma
125.pantā paredzētās sekas, bet izraisījis ilgstošu veselības traucējumu vai vispārējo darbspēju
ievērojamu paliekošu zaudēšanu mazāk nekā vienas trešdaļas apmērā (vidēja smaguma miesas
bojājums),—
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja:
1) tās izdarītas sakarā ar to, ka cietušais vai viņa tuvinieks izpildījis savus dienesta vai profesionālos
pienākumus vai piedalījies noziedzīga vai citāda prettiesiska nodarījuma novēršanā vai
pārtraukšanā, vai devis liecību tiesā vai pirmstiesas izmeklēšanā;
2) tām bijis mocīšanas vai spīdzināšanas raksturs;
3) tās izdarījusi personu grupa;
4) tās izdarījusi persona, kas jau agrāk izdarījusi slepkavību vai nodarījusi tīšus smagus vai tīšus
vidēja smaguma miesas bojājumus, izņemot slepkavību, smagus vai vidēja smaguma miesas
bojājumus, kas nodarīti stipra psihiska uzbudinājuma stāvoklī vai pārkāpjot nepieciešamās
aizstāvēšanās robežas vai personas aizturēšanas nosacījumus;
5) tās izdarījusi persona, kas ievietota īslaicīgās aizturēšanas vai ieslodzījuma vietā;
6) tās izdarītas pret personu bezpalīdzības stāvoklī, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.2008. un 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
127.pants. Tīšs miesas bojājums, kas nodarīts stipra psihiska uzbudinājuma stāvoklī
Par tīšu smagu vai vidēja smaguma miesas bojājumu, kas nodarīts piepeša stipra psihiska
uzbudinājuma stāvoklī, kuru izraisījusi vardarbība vai smags goda aizskārums no cietušā puses, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
128.pants. Tīša miesas bojājuma nodarīšana, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas
Par tīša smaga vai vidēja smaguma miesas bojājuma nodarīšanu, pārkāpjot nepieciešamās
aizstāvēšanās robežas, ja šis bojājums nav nodarīts, aizsargājoties pret dzīvības apdraudējumu vai
pret izvarošanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
129.pants. Tīša miesas bojājuma nodarīšana, pārkāpjot personas aizturēšanas nosacījumus
(1) Par tīša smaga vai vidēja smaguma miesas bojājuma nodarīšanu, pārkāpjot personas
aizturēšanas nosacījumus, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi valsts amatpersona, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
130.pants. Tīšs viegls miesas bojājums
(1) Par tāda miesas bojājuma tīšu nodarīšanu, kas nav izraisījis veselības traucējumu vai vispārējo
darbspēju zaudēšanu (viegls miesas bojājums), kā arī par tīšu sišanu, ja tā nav izraisījusi minētās
sekas, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par viegla miesas bojājuma tīšu nodarīšanu, kas izraisījis īslaicīgu veselības traucējumu vai
vispārējo darbspēju nenozīmīgu paliekošu zaudēšanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par sistemātisku sišanu, kam ir spīdzināšanas raksturs, vai citāda veida spīdzināšanu, ja šīm
darbībām nav bijušas šā likuma 125. vai 126.pantā paredzētās sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
131.pants. Miesas bojājums aiz neuzmanības
Par smaga vai vidēja smaguma miesas bojājuma nodarīšanu aiz neuzmanības —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
132.pants. Draudi izdarīt slepkavību un nodarīt smagu miesas bojājumu
Par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu, ja ir bijis pamats baidīties, ka
šie draudi var tikt izpildīti, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
133.pants. Inficēšana ar cilvēka imūndeficīta un B un C hepatīta vīrusu
Par personas apzinātu inficēšanu ar cilvēka imūndeficīta vīrusu vai B vai C hepatīta vīrusu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(21.05.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
133.1 pants. Inficēšana ar bīstamu infekcijas slimības izraisītāju
Par personas apzinātu inficēšanu ar bīstamu infekcijas slimības izraisītāju, ja tā rezultātā nodarīti
smagi miesas bojājumi vai tā bijusi par iemeslu cietušā nāvei, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(21.05.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
134.pants. Inficēšana ar seksuāli transmisīvas slimības izraisītāju
(1) Par personas apzinātu inficēšanu ar seksuāli transmisīvas slimības izraisītāju —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par nepilngadīgas personas apzinātu inficēšanu ar seksuāli transmisīvas slimības izraisītāju —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
135.pants. Aborta neatļauta izdarīšana
(1) Par abortu, ko grūtniecei izdarījusi persona, kurai ir tiesības to darīt, ja aborts izdarīts ārpus
slimnīcas vai citas ārstniecības iestādes vai arī ārstniecības iestādē, bet bez tiesiska pamata, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām,
atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(2) Par aborta izdarīšanu grūtniecei antisanitāros apstākļos vai ja to izdarījusi persona, kurai nav
tiesību izdarīt abortu,—
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību
uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(3) Par aborta neatļautu izdarīšanu grūtniecei atkārtoti —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, atņemot tiesības nodarboties ar
ārstniecību uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(4) Par aborta neatļautu izdarīšanu pret grūtnieces gribu vai ja aborta neatļauta izdarīšana izraisījusi
grūtnieces nāvi vai citas smagas sekas —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, atņemot tiesības
nodarboties ar ārstniecību uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
136.pants. Piespiešana izdarīt abortu
Par grūtnieces piespiešanu izdarīt abortu, ja rezultātā aborts izdarīts, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
137.pants. Neatļauta ārstniecība
(1) Par neatļautu ārstniecību, ja tā izraisījusi cietušā veselības traucējumu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību
uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.
(2) Par neatļautu ārstniecību, ja tā izraisījusi cietušā nāvi vai smagus miesas bojājumus vainīgā
neuzmanības dēļ, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību
uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
138.pants. Ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepienācīga pildīšana
(1) Par ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepildīšanu vai par nolaidīgu to pildīšanu, ja
šis nodarījums vainīgā neuzmanības dēļ izraisījis cietušajam smagu vai vidēja smaguma miesas
bojājumu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību uz laiku līdz
trim gadiem vai bez tā.
(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izraisījis cietušā inficēšanos ar cilvēka imūndeficīta vīrusu vai
B vai C hepatīta vīrusu, vai bijis par iemeslu cietušā nāvei, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, atņemot tiesības nodarboties ar
ārstniecību uz laiku līdz pieciem gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
139.pants. Cilvēka audu un orgānu nelikumīga izņemšana
Par dzīva vai miruša cilvēka audu vai orgānu nelikumīgu izņemšanu to izmantošanai medicīnā, ja to
izdarījusi ārstniecības persona, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, atņemot tiesības nodarboties ar
ārstniecību uz laiku līdz pieciem gadiem.
140.pants. Sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšana
Par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi
epidēmiju, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
141.pants. Atstāšana bez palīdzības
(1) Par nepieciešamas un acīm redzami neatliekamas palīdzības nesniegšanu cilvēkam, kas atrodas
dzīvībai bīstamā stāvoklī, ja vainīgais apzinājies, ka varējis to sniegt bez nopietnām briesmām sev
un citām personām, un ja palīdzības nesniegšana izraisījusi cilvēka nāvi vai citas smagas sekas,—
soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz piecām minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādas personas apzinātu atstāšanu bez palīdzības, kura atrodas dzīvībai vai veselībai bīstamā
stāvoklī un kurai nav iespējas saglabāt sevi mazgadības, vecuma, slimības vai savas nevarības dēļ,
ja vainīgajam bijusi iespēja sniegt cietušajam palīdzību un bijis pienākums rūpēties par viņu vai arī
vainīgais pats viņu nostādījis dzīvībai bīstamā stāvoklī, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
142.pants. Palīdzības nesniegšana jūrā cietušajiem
(1) Par nedošanos uz nelaimes vietu jūrā, ja saņemta ziņa, ka ir nepieciešama palīdzība, kuģa
kapteini —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par palīdzības nesniegšanu no kuģa kapteiņa puses cilvēkiem, kas iet bojā uz jūras vai uz cita
ūdensceļa, ja šo palīdzību varēja sniegt bez nopietnām briesmām kuģim, tā apkalpei un pasažieriem,

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt
minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
XIV nodaļa
Noziedzīgi nodarījumi pret personas
pamattiesībām un pamatbrīvībām
143.pants. Personas dzīvokļa neaizskaramības pārkāpšana
(1) Par nelikumīgu iekļūšanu dzīvoklī pret tajā dzīvojošās personas gribu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, lietojot vardarbību, draudus vai patvaļīgi piesavinoties valsts
amatpersonas nosaukumu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
144.pants. Korespondences, pa telekomunikāciju tīkliem pārraidāmās informācijas un citas
informācijas noslēpuma pārkāpšana
(1) Par personas korespondences, pa telekomunikāciju tīkliem pārraidāmās informācijas noslēpuma
tīšu pārkāpšanu, kā arī par tādas informācijas un programmu noslēpuma tīšu pārkāpšanu, kas
paredzētas lietošanai sakarā ar datu elektronisko apstrādi, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz
pieciem gadiem vai bez tā.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem
gadiem vai bez tā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.04.2004. likumu, kas stājas spēkā 26.05.2004.)
145.pants. Nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem
(1) Par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, ja ar to radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(2) Par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, ja tās izdarījis personas datu apstrādes
pārzinis vai operators atriebības, mantkārīgā vai šantāžas nolūkā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par personas datu apstrādes pārziņa vai operatora vai datu subjekta ietekmēšanu, pielietojot
vardarbību vai draudus vai ļaunprātīgi izmantojot uzticību, vai ar viltu nolūkā veikt nelikumīgas
darbības ar fiziskās personas datiem —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.
(10.09.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.10.2009.)
146.pants. Darba aizsardzības noteikumu pārkāpšana
(1) Par darba aizsardzību vai tehnisko drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpšanu,
ja to izdarījis uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), iestādes vai organizācijas vadītājs vai cita persona,
kas atbildīga par šo noteikumu ievērošanu, un ja šis nodarījums izraisījis miesas bojājumus ar
veselības traucējumu vai darbspēju paliekošu zaudējumu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos
uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izraisījis cilvēka nāvi vai smagus miesas bojājumus vairākiem
cilvēkiem, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, atņemot tiesības uz zināmu
nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
147.pants. Izgudrotāja un dizainera tiesību pārkāpšana
(1) Par izgudrojuma vai dizainparauga tīšu izpaušanu bez izgudrotāja, dizainera vai viņu tiesību
pārņēmēja atļaujas, pirms izgudrojumu vai dizainparaugu attiecīgā persona izpaudusi pati vai pirms
tas izpausts ar šīs personas piekrišanu, kā arī par izgudrojuma vai dizainparauga autorības
piesavināšanos vai līdzautorības uzspiešanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(2) Par piespiešanu ar vardarbību vai tās draudiem, vai ar šantāžu atteikties no izgudrojuma vai
dizainparauga autorības vai par līdzautorības uzspiešanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(17.10.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā
01.01.2005.)
148.pants. Autortiesību un blakustiesību pārkāpšana
(1) Par autortiesību tīšu pārkāpšanu, ja tā izdarīta, pārkāpjot autora tiesības uz darba izmantošanu,
vai par blakustiesību tīšu pārkāpšanu —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām,
konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc
iepriekšējas vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(3) Par autorības vai autortiesību piesavināšanos vai līdzautorības uzspiešanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(4) Par piespiešanu ar vardarbību vai tās draudiem, vai ar šantāžu atteikties no autorības vai par
līdzautorības uzspiešanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt
minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(5) Par šā panta pirmajā, trešajā vai ceturtajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi
organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(17.10.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 13.12.2007. likumu,
kas stājas spēkā 12.01.2008.)
149.pants. Nelikumīgas darbības ar autortiesību un blakustiesību objektiem
(1) Par autortiesību vai blakustiesību objektu iegūšanu realizācijai, uzglabāšanu vai slēpšanu
atkārtoti gada laikā, ja tie publicēti, reproducēti vai kā citādi izmantoti, pārkāpjot autortiesības vai
blakustiesības, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām,
konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(2) Par šā panta pirmajā daļā minēto objektu nelikumīgu realizāciju, kā arī par citādu materiāla
labuma gūšanu, izmantojot šos objektus, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc
iepriekšējas vienošanās, vai ja tās izdarītas lielā apmērā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz
divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(4) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(17.10.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā
12.01.2008.)
149.1 pants. Diskriminācijas aizlieguma pārkāpšana
(1) Par diskrimināciju rasu vai etniskās piederības dēļ vai par cita normatīvajos aktos noteiktā
diskriminācijas aizlieguma pārkāpšanu, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, —
soda ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādu pašu darbību, ja ar to radīts būtisks kaitējums vai ja tā saistīta ar vardarbību, krāpšanu
vai draudiem, vai ja to izdarījusi personu grupa vai valsts amatpersona, vai uzņēmuma
(uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks, vai ja tā izdarīta, izmantojot
automatizētu datu apstrādes sistēmu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(21.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2007.)
150.pants. Reliģiskā naida celšana
(1) Par personu reliģisko jūtu aizskaršanu vai naida celšanu sakarā ar šo personu attieksmi pret
reliģiju vai ateismu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādu pašu darbību, ja ar to radīts būtisks kaitējums vai ja tā saistīta ar vardarbību, krāpšanu
vai draudiem, vai ja to izdarījusi personu grupa vai valsts amatpersona, vai uzņēmuma
(uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks, vai ja tā izdarīta, izmantojot
automatizētu datu apstrādes sistēmu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(21.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2007.)
151.pants. Reliģisku rituālu traucēšana
Par reliģisku rituālu tīšu traucēšanu, ja tie nepārkāpj likumu un nav saistīti ar personas tiesību
aizskaršanu, —
soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām.
XV nodaļa
Noziedzīgi nodarījumi pret personas
brīvību, godu un cieņu
152.pants. Nelikumīga brīvības atņemšana
(1) Par prettiesisku darbību, atņemot personai iespēju brīvi noteikt savu atrašanās vietu (nelikumīga
brīvības atņemšana), ja nav valsts amatpersonas noziedzīga nodarījuma pazīmju, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas cietušā dzīvībai vai veselībai bīstamā veidā vai ja tās
saistītas ar fizisku ciešanu nodarīšanu viņam, vai ja tās ilgušas vairāk par vienu nedēļu, vai ja tās
izdarītas atkārtoti, vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem.
(3) Par nelikumīgu brīvības atņemšanu, ja tā izraisījusi smagas sekas vai ja to izdarījusi organizēta
grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
153.pants. Personas nolaupīšana
(1) Par personas sagrābšanu, lietojot vardarbību vai draudus, vai aizvešanu ar viltu vai izmantojot
personas bezpalīdzības stāvokli (personas nolaupīšana), —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti, kā arī par mazgadīgā nolaupīšanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas.
(3) Par personas nolaupīšanu, ja tā izraisījusi smagas sekas vai to izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2007. un 30.10.2008. likumu, kas stājas spēkā 27.11.2008.)
154.pants. Ķīlnieku sagrābšana
(1) Par personas kā ķīlnieka sagrābšanu vai aizturēšanu, ja tas saistīts ar draudiem noslepkavot,
nodarīt miesas bojājumus vai turpmāk aizturēt šo personu nolūkā piespiest fizisko vai juridisko
personu vai personu grupu izdarīt kādu darbību vai atturēties no tās, izvirzot to par noteikumu
ķīlnieka atbrīvošanai, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas pret nepilngadīgo vai atkārtoti vai ja tās izdarījusi
personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās izraisījušas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.
(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.12.2005. un 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
154.1 pants. Cilvēku tirdzniecība
(1) Par cilvēku tirdzniecību —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas attiecībā uz nepilngadīgo vai ja tās izdarījusi personu
grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās izdarītas atkārtoti, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.
(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas vai ja tās izdarītas attiecībā uz
mazgadīgo, vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
(25.04.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.12.2004. un 13.12.2007. likumu,
kas stājas spēkā 12.01.2008.)
154.2 pants. Cilvēku tirdzniecības jēdziens
(1) Cilvēku tirdzniecība ir ekspluatācijas nolūkā izdarīta personu savervēšana, pārvadāšana,
nodošana, slēpšana vai saņemšana, lietojot vardarbību vai draudus, vai aizvešanu ar viltu vai
izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās bezpalīdzības stāvokli, vai arī dodot vai saņemot
materiāla vai citāda rakstura labumus, lai panāktu tās personas piekrišanu tirdzniecībai, no kuras ir
atkarīgs cietušais.
(2) Nepilngadīgā vervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana vai saņemšana ekspluatācijas nolūkā
atzīstama par cilvēku tirdzniecību arī tādā gadījumā, ja tā nav saistīta ar jebkuru šā panta pirmajā
daļā minēto līdzekļu izmantošanu.
(3) Ekspluatācija šā panta izpratnē ir personas iesaistīšana prostitūcijā vai cita veida seksuālā
izmantošanā, piespiešana veikt darbu vai sniegt pakalpojumus, turēšana verdzībā vai citās tai
līdzīgās formās (parādu verdzība, dzimtbūšana vai personas cita veida piespiedu nodošana citas
personas atkarībā), turēšana kalpībā vai arī personas audu vai orgānu nelikumīga izņemšana.
(25.04.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.05.2002.)
155.pants. Nelikumīga ievietošana psihiatriskajā slimnīcā
Par apzināti nelikumīgu personas ievietošanu psihiatriskajā slimnīcā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos
uz laiku līdz pieciem gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
156.pants. Goda aizskaršana
(Izslēgts ar 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā 23.12.2009.)
157.pants. Neslavas celšana
(1) Par apzināti nepatiesu, otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu iespiestā vai
citādā veidā pavairotā sacerējumā, kā arī mutvārdos, ja tā izdarīta publiski (neslavas celšana), —
soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par neslavas celšanu masu saziņas līdzeklī —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām
mēnešalgām.
(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 19.11.2009. likumu,
kas stājas spēkā 23.12.2009.)
158.pants. Goda aizskaršana un neslavas celšana masu saziņas līdzeklī
(Izslēgts ar 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā 23.12.2009.)
XVI nodaļa
Noziedzīgi nodarījumi pret
tikumību un dzimumneaizskaramību
159.pants. Izvarošana
(1) Par dzimumaktu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli
(izvarošana), —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim
gadiem vai bez tās.
(2) Par izvarošanu, ja to izdarījusi persona, kas jau agrāk izdarījusi izvarošanu, vai ja to izdarījusi
personu grupa, kā arī par nepilngadīgā izvarošanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem un ar policijas kontroli uz
laiku līdz trim gadiem.
(3) Par izvarošanu, ja tā izraisījusi smagas sekas, kā arī par mazgadīgā izvarošanu —
soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem un
ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2007. un 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
160.pants. Vardarbīga dzimumtieksmes apmierināšana
(1) Par pederastiju vai lesbiānismu vai dzimumtieksmju citādu apmierināšanu pretdabiskā veidā, ja
tādas darbības izdarītas, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot personas bezpalīdzības stāvokli,

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar arestu.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas ar nepilngadīgo vai atkārtoti vai ja tās izdarījusi
persona, kas jau agrāk izdarījusi izvarošanu, vai ja tās izdarījusi personu grupa,—
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem un ar policijas kontroli uz laiku
līdz trim gadiem.
(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, kā
arī ja tās izdarītas ar mazgadīgo, —
soda ar mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.05.2000., 13.12.2007. un 30.10.2008. likumu, kas stājas spēkā
27.11.2008.)
161.pants. Dzimumsakari, pederastija un lesbiānisms ar personu, kura nav sasniegusi
sešpadsmit gadu vecumu
Par dzimumsakariem, pederastiju, lesbiānismu vai dzimumtieksmju citādu apmierināšanu
pretdabiskā veidā ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu un kura ir materiālā vai
citādā atkarībā no vainīgā, vai ja šo nodarījumu izdarījusi pilngadīga persona, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.05.2000. un 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
162.pants. Pavešana netiklībā
(1) Par netiklu darbību izdarīšanu ar nepilngadīgo pret viņa gribu vai ja to izdarījusi pilngadīga
persona —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu.
(2) Par netiklu darbību izdarīšanu ar mazgadīgo —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.05.2000. un 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
162.1 pants. Pamudināšana iesaistīties seksuālās darbībās
(1) Par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas personas pamudināšanu iesaistīties seksuālās
darbībās vai šādas personas pamudināšanu tikties ar mērķi izdarīt seksuālas darbības vai stāties
dzimumattiecībās neatkarīgi no veida, kādā pamudinājums izteikts, ja to izdarījusi pilngadīga
persona, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas ar mazgadīgo, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
(30.10.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2008.)
163.pants. Prostitūciju ierobežojošo noteikumu pārkāpšana
Par prostitūciju ierobežojošo noteikumu pārkāpšanu, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
163.1 pants. Bordeļa izveidošana, uzturēšana, vadīšana un finansēšana
Par bordeļa (neatļauta prostitūcijas pakalpojumu organizēšanas un sniegšanas vieta) izveidošanu,
uzturēšanu, vadīšanu vai finansēšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(21.05.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
164.pants. Personas iesaistīšana prostitūcijā un piespiešana nodarboties ar prostitūciju
(1) Par personas iesaistīšanu prostitūcijā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(2) Par piespiešanu nodarboties ar prostitūciju vai par personas iesaistīšanu prostitūcijā, ļaunprātīgi
izmantojot tās uzticēšanos vai ar viltu, vai izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās
bezpalīdzības stāvokli, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt
divdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās
izdarījusi personu grupa, vai par nepilngadīgā pamudināšanu vai piespiešanu nodarboties ar
prostitūciju, vai par telpu nodošanu nepilngadīgām personām prostitūcijai —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas.
(4) Par mazgadīgā pamudināšanu vai piespiešanu nodarboties ar prostitūciju —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas.
(5) Par šajā pantā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.05.2000., 12.02.2004., 13.12.2007. un 21.05.2009. likumu, kas
stājas spēkā 01.07.2009.)
165.pants. Sutenerisms
(1) Par tādas personas izmantošanu iedzīvošanās nolūkā, kura nodarbojas ar prostitūciju, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa vai arī tās izdarītas attiecībā uz
nepilngadīgām personām, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu.
(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izdarītas attiecībā uz
mazgadīgām personām, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.05.2000., 13.12.2007. un 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā
01.07.2009.)
165.1 pants. Personas nosūtīšana seksuālai izmantošanai
(1) Par personas nosūtīšanu ar tās piekrišanu seksuālai izmantošanai, tas ir, par jebkādu rīcību, kas
šajā nolūkā veicina legālu vai nelegālu personas pārvietošanos, tranzītu vai uzturēšanos vienas
valsts vai vairāku valstu teritorijā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas iedzīvošanās nolūkā vai ja tās izdarījusi personu
grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās izdarītas atkārtoti, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(18.05.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.12.2004., 13.12.2007. un
21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
165.2 pants. Nosūtīšana uz ārvalsti
(Izslēgts ar 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
166.pants. Pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas un
izplatīšanas noteikumu pārkāpšana
(1) Par pornogrāfisku sacerējumu, iespiedizdevumu, attēlu, filmu, video un audio ierakstu vai citādu
pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas,
atskaņošanas, reklāmas noteikumu pārkāpšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādu pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu lejupielādi iegādāšanos, ievešanu,
izgatavošanu, publisku demonstrēšanu, reklamēšanu vai citādu izplatīšanu, kuros aprakstīta vai
attēlota bērnu seksuāla izmantošana, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofilija vai
pornogrāfiska rakstura vardarbība, kā arī par šādu materiālu glabāšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(3) Par nepilngadīgā iesaistīšanu vai izmantošanu pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu
izgatavošanā (ražošanā) —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit
minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(4) Par mazgadīgā iesaistīšanu vai izmantošanu pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu
izgatavošanā (ražošanā) —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas.
(5) Par šā panta trešajā vai ceturtajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa,

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.05.2000., 12.02.2004., 12.10.2006., 21.06.2007. un 13.12.2007.
likumu, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
XVII nodaļa
Noziedzīgi nodarījumi pret
ģimeni un nepilngadīgajiem
167.pants. Bērna samainīšana
(1) Par jaundzimuša bērna tīšu samainīšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz
piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par jaundzimuša bērna samainīšanu mantkārīgā nolūkā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.
168.pants. Nepilngadīgā neatdošana un bērna atšķiršana no mātes, tēva un aizbildņa
Par nepilngadīgā neatdošanu tiesas noteiktajā termiņā lietās par nepilngadīgā dzīvesvietas
noteikšanu vai lietās par nepilngadīgā atdošanu mātei, tēvam vai aizbildnim, kā arī par nepilngadīgā
atšķiršanu no mātes, tēva vai aizbildņa pēc tiesas sprieduma izpildīšanas —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām.
169.pants. Adopcijas noslēpuma izpaušana
Par adopcijas noslēpuma izpaušanu pret adoptētāja gribu —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
169.1 pants. Nelikumīgas darbības adopcijas kārtošanā
(1) Par piekrišanas došanu nepilngadīgā adopcijai, ja to devusi šā nepilngadīgā māte, tēvs vai
aizbildnis mantkārīgā nolūkā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par piekrišanas pieprasīšanu nepilngadīgā adopcijai no šā nepilngadīgā mātes, tēva vai aizbildņa
personiski vai ar starpnieku, lietojot vardarbību, draudus, viltu, uzpirkšanu vai citā prettiesiskā
veidā, kā arī par šādu starpniecību —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(3) Par šā panta otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas
vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu.
(21.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2007.)
170.pants. Izvairīšanās no uzturēšanas
Par ļaunprātīgu izvairīšanos apgādāt un dot uzturu saviem vecākiem, vecvecākiem, bērniem,
mazbērniem vai citām personām, ja tāds pienākums uzlikts ar tiesas spriedumu vai tiesneša
lēmumu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
171.pants. Aizbildņa tiesību ļaunprātīga izmantošana
Par aizbildnības vai aizgādnības izmantošanu, kaitējot aizbilstamajam vai aizgādnībā esošajam, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
172.pants. Nepilngadīgā iesaistīšana noziedzīgā nodarījumā
Par nepilngadīgā iesaistīšanu noziedzīgā nodarījumā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt
minimālajām mēnešalgām.
173.pants. Nepilngadīgā novešana līdz dzēruma stāvoklim, iesaistīšana nemedicīniskā
ārstniecības un citu līdzekļu lietošanā, kas izraisa apreibumu
(1) Par nepilngadīgā apzinātu novešanu līdz dzēruma stāvoklim vai par nepilngadīgā iesaistīšanu
nemedicīniskā ārstniecības vai citu līdzekļu lietošanā, kas nav narkotiskas vai psihotropas vielas,
bet izraisa apreibumu, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā vai ja to izdarījusi persona, kuras dienesta,
materiālā vai citādā atkarībā atradies nepilngadīgais, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit
minimālajām mēnešalgām.
(2) Par nepilngadīgā apzinātu novešanu līdz dzēruma stāvoklim vai par nepilngadīgā iesaistīšanu
nemedicīniskā ārstniecības vai citu līdzekļu lietošanā, kas nav narkotiskas vai psihotropas vielas,
bet izraisa apreibumu, ja tā izdarīta, lietojot vardarbību vai draudus, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
174.pants. Cietsirdība un vardarbība pret nepilngadīgo
(1) Par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar nepilngadīgo, ja ar to nepilngadīgajam nodarītas
fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai
citādi atkarīgs un ja šīm darbībām nav bijušas šā likuma 125. vai 126.pantā paredzētās sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim
gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas pret mazgadīgo, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.2008. likumu, kas stājas spēkā 27.11.2008.)
XVIII nodaļa
Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu
175.pants. Zādzība
(1) Par svešas kustamas mantas slepenu vai atklātu nolaupīšanu (zādzība) —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(2) Par zādzību, ja tā izdarīta atkārtoti vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās,

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(3) Par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas,
ietaises, kas savieno glabātavas, vai transportlīdzekļa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(4) Par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko,
psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas
zādzību —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002. likumu, kas stājas spēkā 23.05.2002.)
176.pants. Laupīšana
(1) Par svešas kustamas mantas nolaupīšanu, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības
piedraudējumu (laupīšana), —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(2) Par laupīšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tā izdarīta,
iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no mantas glabātavas, ietaises, kas savieno
glabātavas, vai transportlīdzekļa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(3) Par laupīšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi persona, kas jau agrāk izdarījusi
laupīšanu vai izspiešanu vai nodarbojusies ar bandītismu, vai izdarījusi gaisa vai ūdens
transportlīdzekļa sagrābšanu, vai ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo,
stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas laupīšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(4) Par laupīšanu, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieročus vai sprāgstošas vielas, vai ja tā saistīta ar
smagu miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam, vai ja tā izraisījusi citas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz septiņpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002. un 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
177.pants. Krāpšana
(1) Par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar
viltu (krāpšana), —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par krāpšanu, ja tā izdarīta atkārtoti vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas
vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas
sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(3) Par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, vai ja tā izdarīta,
iegūstot narkotiskās, psihotropās, stipri iedarbīgās, indīgās vai radioaktīvās vielas, sprāgstvielas,
šaujamieročus vai munīciju, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz trīspadsmit gadiem vai ar naudas sodu līdz simt
piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
177.1 pants. Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā
(1) Par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu, vai citu mantisku labumu iegūšanu, apzināti
ievadot automatizētā datu apstrādes sistēmā nepatiesus datus, lai ietekmētu tās resursu darbību
(datorkrāpšana), —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par datorkrāpšanu, ja tā izdarīta atkārtoti vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas
vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas
sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par datorkrāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem vai ar naudas sodu līdz
divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar policijas
kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
(28.04.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā
12.01.2008.)
178.pants. Apdrošināšanas krāpšana
(1) Par savas mantas tīšu iznīcināšanu, bojāšanu vai slēpšanu nolūkā saņemt apdrošinājuma summu

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par citas personas piespiešanu vai pierunāšanu iznīcināt, bojāt vai noslēpt apdrošinātu mantu vai
citādu ietekmēšanu ar tādu pašu mērķi, ja to izdarījis mantas īpašnieks nolūkā saņemt
apdrošinājuma summu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas nolūkā saņemt
apdrošinājuma summu lielā apmērā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām
mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
179.pants. Piesavināšanās
(1) Par svešas mantas prettiesisku iegūšanu vai izšķērdēšanu, ja to izdarījusi persona, kurai šī manta
uzticēta vai kuras pārziņā tā atradusies (piesavināšanās), —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar mantas konfiskāciju,
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par piesavināšanos, ja tā izdarīta atkārtoti vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas
vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas.
(3) Par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo,
indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanos —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
180.pants. Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā
(1) Par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā, izņemot šā likuma 175.panta trešajā un
ceturtajā daļā, 177.panta trešajā daļā un 179.panta trešajā daļā paredzētos noziegumus, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
(15.01.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.01.2004.)
181.pants. Atkārtota zādzība, krāpšana, piesavināšanās
Šā likuma 175., 177., 179. un 180.pantā par atkārtotu atzīstams noziedzīgs nodarījums, ja to
izdarījusi persona, kura jau agrāk izdarījusi kādu no šajos pantos vai šā likuma 176., 178., 224.pantā
vai 228.panta trešajā daļā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.
(15.01.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.01.2004.)
182.pants. Elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes patvaļīga patērēšana, elektronisko
sakaru pakalpojumu patvaļīga izmantošana
(1) Par elektroenerģijas, siltumenerģijas vai gāzes patvaļīgu patērēšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada
laikā, vai par elektronisko sakaru pakalpojumu patvaļīgu izmantošanu, ja ar to radīts ievērojams
mantisks zaudējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par elektroenerģijas, siltumenerģijas vai gāzes patvaļīgu patērēšanu vai par elektronisko sakaru
pakalpojumu patvaļīgu izmantošanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa
pēc iepriekšējas vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(21.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2007.)
182.1 pants. Nelikumīgas darbības ar patērētās elektroenerģijas komercuzskaiti
(1) Par iejaukšanos elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu darbībā vai par tās traucēšanu vai
par iekārtu, ierīču vai programmatūras izgatavošanu, pielāgošanu, izplatīšanu vai uzstādīšanu, ja tas
rada iespēju personām patvaļīgi patērēt elektroenerģiju, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc
iepriekšējas vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(21.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2007.)
183.pants. Izspiešana
(1) Par pieprasījumu bez tiesiska pamata atdot mantu vai tiesības uz mantu vai izdarīt kādas
mantiska rakstura darbības, piedraudot ar vardarbību cietušajam vai viņa tuviniekiem, piedraudot
izpaust apkaunojošas ziņas par cietušo vai viņa tuviniekiem, piedraudot iznīcināt viņu mantu vai
radīt viņiem citu būtisku kaitējumu (izspiešana), —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(2) Par izspiešanu, ja tā izdarīta atkārtoti vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas
vienošanās, vai ja tā izdarīta, lietojot vardarbību, ieročus vai sprāgstošas vielas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
184.pants. Izspiešana organizētā grupā
(1) Par organizētas grupas izveidošanu vai piedalīšanos tajā izspiešanas nolūkā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(2) Par izspiešanu organizētas grupas sastāvā, ja izspiešana izdarīta, lietojot vardarbību vai draudus,
ieročus vai sprāgstošas vielas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(3) Par šā panta otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
185.pants. Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana
(1) Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu vai citādā
vispārbīstamā veidā vai ja tā nodarījusi lielu materiālu zaudējumu, vai ja tās rezultātā vainīgā
neuzmanības dēļ iestājusies cilvēka nāve vai izraisītas citas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
186.pants. Mantas iznīcināšana un bojāšana aiz neuzmanības
(1) Par svešas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, nevērīgi rīkojoties ar uguni vai
citādā vispārbīstamā veidā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par svešas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, ja tās rezultātā iestājusies cilvēka
nāve vai izraisītas citas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
187.pants. Elektrotīklu, siltumtīklu un maģistrālo gāzes, naftas un naftas produktu vadu tīša
iznīcināšana un bojāšana
(1) Par elektrotīkla, siltumtīkla, augsta spiediena maģistrālā gāzes, naftas vai naftas produktu vada
vai to iekārtas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja to rezultātā iestājusies cilvēka nāve vai ja tās izraisījušas avāriju,
katastrofu vai citas smagas sekas, vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
188.pants. Maģistrālo gāzes un naftas vadu iznīcināšana vai bojāšana aiz neuzmanības
(1) Par augsta spiediena maģistrālo gāzes, naftas vai naftas produktu vadu un to iekārtu iznīcināšanu
vai bojāšanu aiz neuzmanības —
soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja to rezultātā iestājusies cilvēka nāve vai ja tās izraisījušas avāriju,
katastrofu vai citas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit
minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
189.pants. Mantas neapzinīga un nevērīga apsardzība
Par tādas personas neapzinīgu un nevērīgu savu pienākumu veikšanu, kurai uzdota mantas
apsardzība, ja šāda rīcība bijusi par iemeslu šīs mantas nolaupīšanai, bojāejai vai bojāšanai lielā
apmērā un ja tā nav valsts amatpersonas vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas
atbildīga darbinieka noziedzīgs nodarījums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
XIX nodaļa
Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā
190.pants. Kontrabanda
(1) Par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību ievešanu Latvijas Republikas muitas teritorijā vai
izvešanu no tās, apejot muitas kontroli vai noslēpjot tās no šādas kontroles, vai nedeklarējot, vai
izmantojot viltotus muitas vai citus dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā (kontrabanda), ja tā
izdarīta atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(2) Par kontrabandu, ja tā izdarīta lielā apmērā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(3) Par šā panta otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas
vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(4) Par kontrabandu, ja to izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(28.04.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā
12.01.2008.)
190.1 pants. Preču un vielu, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta, pārvietošana
pāri Latvijas Republikas valsts robežai
(1) Par narkotisko vai psihotropo vielu, šo vielu izgatavošanai paredzēto izejmateriālu (prekursoru),
kā arī par radioaktīvo vai bīstamo vielu, stratēģiskas nozīmes preču vai citu vērtību, sprāgstvielu,
ieroču, munīcijas pārvietošanu pāri Latvijas Republikas valsts robežai jebkādā nelikumīgā veidā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc
iepriekšējas vienošanās, vai ja tās izdarītas lielā apmērā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas
kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(28.04.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.06.2007., 13.12.2007. un
19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā 23.12.2009.)
191.pants. Neatļautas darbības ar muitošanai pakļautām precēm un citām vērtībām
(1) Par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai
realizēšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā bez muitas iestāžu atļaujas, ja šīs darbības izdarītas
atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(2) Par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai
realizēšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā bez muitas iestāžu atļaujas, ja to izdarījusi personu
grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tas izdarīts lielā apmērā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(28.04.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.06.2005.)
192.pants. Viltotas naudas un valsts finanšu instrumentu izgatavošana, izplatīšana,
pārvadāšana, pārsūtīšana, iegādāšanās un glabāšana
(1) Par viltotu Latvijas Republikā apgrozībā esošu vai apgrozībai paredzētu naudas zīmju, monētu,
valsts finanšu instrumentu vai ārvalstu valūtas izgatavošanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu, iegādāšanos
vai glabāšanu nolūkā to izplatīt, kā arī par šāda viltojuma izplatīšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā vai ja tās izdarījusi
organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.04.2003., 18.12.2003., 05.05.2005. un 13.12.2007. likumu, kas
stājas spēkā 12.01.2008.)
193.pants. Nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem
(1) Par finanšu instrumentu iegūšanu vai atsavināšanu savā vai citas personas vārdā, pamatojoties
uz finanšu instrumentu tirgus iekšējo informāciju, kā arī par tirgus manipulācijām ar finanšu
instrumentiem —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt
minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(2) Par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai
nelikumīgu izmantošanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(3) Par finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa viltošanu, kā arī par šāda viltojuma izplatīšanu
vai izmantošanu, ja nav šā likuma 192.pantā paredzētā nozieguma pazīmju, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.
(4) Par šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai
lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
(18.12.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā
12.01.2008.)
193.1 pants. Datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izplatīšana,
izmantošana un glabāšana nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas
līdzekļiem
(1) Par tādu datu iegūšanu, izplatīšanu vai izmantošanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot
finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(2) Par programmatūras vai iekārtas izgatavošanu vai pielāgošanu šā likuma 193.pantā paredzēto
noziegumu izdarīšanai, kā arī par šādas programmatūras vai iekārtas iegūšanu, glabāšanu vai
izplatīšanu tādā pašā nolūkā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas.
(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(01.06.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2003. un 13.12.2007. likumu,
kas stājas spēkā 12.01.2008.)
194.pants. Neatļauta finanšu instrumentu izlaišana
(1) Par juridiskās personas finanšu instrumentu laišanu apgrozībā, pirms juridiskā persona uzsākusi
darbību vai bez likumā noteiktās finanšu instrumentu reģistrācijas, vai apzināti nepatiesas
informācijas sniegšanu par finanšu instrumentu laišanu publiskā apgrozībā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(2) Par finanšu instrumentu izgatavošanu un laišanu apgrozībā, ja tie neatbilst statūtu, emisijas
prospekta vai cita šim nolūkam izdota dokumenta noteikumiem, vai noguldījuma (depozīta)
sertifikāta izlaišanu bez attiecīgā noguldījuma pieņemšanas —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit
minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2003. un 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
194.1 pants. Nepatiesu datu vai ziņu izplatīšana par Latvijas Republikas finanšu sistēmas
stāvokli
(1) Par apzināti nepatiesu datu vai ziņu izplatīšanu mutvārdos, rakstveidā vai citādā veidā par
Latvijas Republikas finanšu sistēmas stāvokli —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc
iepriekšējas vienošanās, vai ja ar to radīts būtisks kaitējums valstij vai ar likumu aizsargātām
personas tiesībām un interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai
bez tā.
(13.12.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
195.pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
(1) Par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām
mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc
iepriekšējas vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu.
(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja
tās izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
(28.04.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā
12.01.2008.)
195.1 pants. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana par līdzekļu piederību
(1) Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu fiziskajai vai juridiskajai personai, kas nav valsts
institūcija un kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu
līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso labumu guvēju, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja ar tām radīts būtisks kaitējums valstij
vai uzņēmējdarbībai, vai ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām
mēnešalgām.
(28.04.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.06.2005.)
195.2 pants. Izvairīšanās no skaidras naudas deklarēšanas
(1) Par normatīvajos aktos noteiktās skaidras naudas, ko, šķērsojot Latvijas Republikas valsts
robežu, ieved Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās, nedeklarēšanu vai nepatiesu
deklarēšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām
mēnešalgām.
(2) Par normatīvajos aktos noteiktās skaidras naudas, ko, šķērsojot Latvijas Republikas valsts
robežu, ieved Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās, nedeklarēšanu vai nepatiesu
deklarēšanu, ja tas izdarīts ar noziedzīgi iegūtu skaidru naudu vai ja to izdarījusi organizēta grupa,

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt
minimālajām mēnešalgām.
(08.12.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.01.2006. Pants stājas spēkā 01.07.2006. Sk.
Pārejas noteikumus.)
196.pants. Pilnvaru ļaunprātīga izmantošana un pārsniegšana
(1) Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīga darbinieka, tas ir, personas,
kurai uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai organizācijā ir tiesības pieņemt lēmumus, kas saistoši
citām personām, vai tiesības rīkoties ar uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas mantu
vai finanšu līdzekļiem, kā arī uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarotas tādas
pašas personas izdarītām tīšām darbībām, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras vai tās pārsniedzot,
ja ar šīm darbībām radīts būtisks kaitējums uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), organizācijas vai ar
likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar mantas konfiskāciju, vai ar
piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.12.2003. un 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
197.pants. Nolaidība
Par darba pienākumu nolaidīgu pildīšanu, ko izdarījis uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai
organizācijas atbildīgs darbinieks vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarota
tāda pati persona, ja ar to radīts būtisks kaitējums uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), organizācijai
vai ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
198.pants. Neatļauta labumu pieņemšana
(1) Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, to piedāvājuma prettiesisku
pieņemšanu, ko pats vai ar starpnieku izdarījis uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas
darbinieks vai persona, kas uz likuma vai tiesiska darījuma pamata pilnvarota vest citas personas
lietas, par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu labuma devēja vai jebkuras citas personas
interesēs, izmantojot savas pilnvaras, neatkarīgi no tā, vai pieņemtās materiālās vērtības, mantiska
vai citāda rakstura labumi domāti šai personai vai jebkurai citai personai, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā vai
tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai materiālas vērtības, mantisks vai citāda
rakstura labums pieprasīts,—
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar mantas konfiskāciju, vai ar
piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt
zināma veida uzņēmējdarbību vai nodarbošanos uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā.
(3) Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, to piedāvājuma prettiesisku
pieņemšanu, ko pats vai ar starpnieku izdarījis uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas
atbildīgs darbinieks vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarota tāda pati
persona, vai persona, kas uz likuma vai tiesiska darījuma pamata pilnvarota izšķirt strīdus vai
pieņemt saistošus lēmumus, bet nav valsts amatpersona, par kādas darbības izdarīšanu vai
neizdarīšanu labuma devēja vai piedāvātāja, vai jebkuras citas personas interesēs, izmantojot savas
pilnvaras, neatkarīgi no tā, vai pieņemtās materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi
domāti šai personai vai jebkurai citai personai, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar mantas konfiskāciju, vai ar piespiedu
darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt
zināma veida uzņēmējdarbību vai nodarbošanos uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.
(4) Par šā panta trešajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā vai tās
izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai materiālas vērtības, mantisks vai citāda
rakstura labums pieprasīts, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit
minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, atņemot tiesības veikt
zināma veida uzņēmējdarbību vai nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(16.02.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā
23.12.2009.)
199.pants. Komerciālā uzpirkšana
(1) Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu vai nodošanu, ja
piedāvājums pieņemts, personiski vai ar starpnieku uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai
organizācijas darbiniekam vai personai, kas uz likuma vai tiesiska darījuma pamata pilnvarota vest
citas personas lietas, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgam darbiniekam vai
uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarotai tādai pašai personai, vai personai, kas
uz likuma vai tiesiska darījuma pamata pilnvarota izšķirt strīdus, lai tā, izmantojot savas pilnvaras,
izdarītu vai neizdarītu kādu darbību labuma devēja vai piedāvātāja, vai jebkuras citas personas
interesēs, neatkarīgi no tā, vai materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi domāti šai
vai jebkurai citai personai, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002., 12.02.2004. un 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā
23.12.2009.)
199.1 pants. Labumu devēja atbrīvošana no kriminālatbildības
Personu, kura prettiesiski piedāvājusi vai devusi materiālas vērtības, mantisku vai citāda rakstura
labumu, atbrīvo no kriminālatbildības, ja tā pēc noziedzīgo darbību izdarīšanas labprātīgi paziņo par
notikušo.
(19.11.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.2009.)
200.pants. Neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušana, komercnoslēpumu
saturošu ziņu neatļauta iegūšana un izpaušana un finanšu instrumentu tirgus iekšējās
informācijas neatļauta izpaušana
(1) Par neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušanu, ja to izdarījusi persona, kas nav
valsts amatpersona un kas saskaņā ar likumu ir atbildīga par ziņu glabāšanu, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par ekonomisko, zinātniski tehnisko vai citu ziņu, kuras ir komercnoslēpums, neatļautu iegūšanu
savai vai citas personas lietošanai vai izpaušanai, par šādu ziņu neatļautu izpaušanu citai personai
tādā pašā nolūkā, kā arī par finanšu instrumentu tirgus iekšējās informācijas neatļautu izpaušanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā norādīto ziņu nolaupīšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(26.05.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.06.2005.)
201.pants. Augļošana
Par dažāda veida aizdevumiem, kuri izdarīti, apzināti izmantojot aizdevuma ņēmēja smago
materiālo stāvokli, un kuru nosacījumi ir viņam pārmērīgi apgrūtinoši (augļošana), —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
202.pants. Preces un pakalpojuma kvalitātes nenodrošināšana
Par apzinātu tādas preces izgatavošanu un realizāciju vai tāda pakalpojuma sniegšanu patērētājam,
kas neatbilst normatīvajos aktos, normatīvtehniskajos dokumentos vai līgumos noteiktās kvalitātes
prasībām, kā rezultātā radīts būtisks kaitējums patērētāja veselībai, viņa mantai vai dabas videi, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt zināma veida
uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
203.pants. Preces un pakalpojuma drošuma prasību neievērošana
Par normatīvajos aktos, normatīvtehniskajos dokumentos, līgumos vai attiecīgi pilnvarotu valsts
institūciju apstiprinātajos normatīvos noteikto preču vai pakalpojumu drošuma prasību
neievērošanu, kā rezultātā radīts būtisks kaitējums patērētāja veselībai, viņa mantai vai dabas videi,

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību uz laiku
no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
204.pants. Pircēju un pasūtītāju apkrāpšana
(1) Par pircēja vai pasūtītāja apkrāpšanu ar nepilnu mēru un svaru, saņemot samaksu, vai par pircēja
vai pasūtītāja maldināšanu ar preces vai pakalpojuma raksturojumu, vai citādu apkrāpšanu veikalā,
citā tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas vietā vai sniedzot pakalpojumu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc
iepriekšējas vienošanās, vai ja tās izdarītas, izmantojot speciāli pielāgotus svarus vai citus
mērinstrumentus, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar mantas konfiskāciju, vai ar
piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu
nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
205.pants. Tirdzniecības noteikumu pārkāpšana
(1) Par valsts institūciju izdoto tirdzniecības noteikumu apzinātu pārkāpšanu, ja šādas darbības
izdarītas atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(2) Par valsts institūciju izdoto tirdzniecības noteikumu apzinātu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks
kaitējums valstij vai ar likumu aizsargātām patērētāju tiesībām un interesēm vai to izdarījusi
personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām
mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(25.04.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.05.2002.)
206.pants. Preču zīmes, citas atšķirības zīmes un dizainparauga nelikumīga izmantošana
(1) Par svešas preču zīmes, preču vai pakalpojumu citādas atšķirības zīmes vai dizainparauga tīšu
nelikumīgu izmantošanu, zīmes viltošanu vai viltotas zīmes apzinātu izmantošanu vai izplatīšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ar tām radīts būtisks kaitējums ar likumu
aizsargātām personas tiesībām un interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt
minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, atņemot tiesības veikt
uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(17.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.11.2002.)
207.pants. Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas un bez atļaujas (licences)
(1) Par uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), ja tās nepieciešamību
nosaka likums, vai par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības turpināšanu pēc rīkojuma par tā
darbības apturēšanu, ja šādas darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku
līdz trim gadiem vai bez tā.
(2) Par uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), ja tās nepieciešamību
nosaka likums, vai par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības turpināšanu pēc rīkojuma par tā
darbības apturēšanu, ja ar tādu uzņēmējdarbību vai darbības turpināšanu radīts būtisks kaitējums
valstij vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar mantas konfiskāciju, vai ar
piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot
tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
208.pants. Aizliegta uzņēmējdarbība
Par nodarbošanos ar uzņēmējdarbību, attiecībā uz kuru pastāv speciāls aizliegums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar mantas konfiskāciju,
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot
tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
209.pants. Fiktīva uzņēmējdarbība
(Izslēgts ar 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
210.pants. Kredīta un citu aizdevumu negodprātīga saņemšana un izmantošana
(1) Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu subsīdiju, kredīta vai cita aizdevuma saņemšanai vai
subsīdiju, kredīta vai cita aizdevuma izmantošanas laikā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no
diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(2) Par subsīdiju, kredīta vai cita aizdevuma izmantošanu līgumā neparedzētiem mērķiem —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem
līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja ar tām radīts būtisks kaitējums
valstij, kreditoram vai ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no
diviem līdz pieciem gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
211.pants. Negodīga konkurence, maldinoša reklāma un negodīga komercprakse
Par negodīgu konkurenci, maldinošu reklāmu vai negodīgu komercpraksi, ja šādi nodarījumi
izdarīti atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no
diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(13.12.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
212.pants. Konkurences aizsardzības institūcijas prasību nepildīšana
Par konkurences aizsardzības un veicināšanas valsts institūcijas likumīgo prasību nepildīšanu, ja šis
nodarījums izdarīts atkārtoti gada laikā vai ja tas saistīts ar būtiska kaitējuma radīšanu valsts vai
patērētāju interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz
pieciem gadiem vai bez tā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
213.pants. Novešana līdz maksātnespējai
(1) Par juridiskās personas maksātnespējas procesa subjekta novešanu līdz maksātnespējai
nolaidības dēļ, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un
interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz
laiku līdz trim gadiem.
(2) Par juridiskās personas maksātnespējas procesa subjekta tīšu novešanu līdz maksātnespējai, ja ar
to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no
diviem līdz pieciem gadiem.
(13.12.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
214.pants. Maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšana un nepatiesa pieteikuma
iesniegšana
(1) Par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu likumā paredzētajos gadījumos —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim
gadiem vai bez tā.
(2) Par tāda maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu, kurā sniegtas apzināti nepatiesas ziņas
vai ziņas slēptas, ja pieteikuma dēļ var tikt pasludināts vai tika pasludināts maksātnespējas process
(apzināti nepatiess maksātnespējas procesa pieteikums), —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no
diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(13.12.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
215.pants. Maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšana
(1) Par maksātnespējas procesa noteikumu apzinātu pārkāpšanu, ja to izdarījis kreditors vai cita
ieinteresētā persona, —
soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot
tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.
(2) Par informācijas nesniegšanu tiesai, kreditoru sapulcei vai citām likumā paredzētajām
institūcijām vai personām vai to maldināšanu, kā arī par darījumu veikšanu par labu vienam vai
vairākiem kreditoriem uz citas kreditoru daļas rēķina, ja to tīši izdarījis administrators
maksātnespējas procesā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(3) Par šķēršļu likšanu maksātnespējas procesa gaitā, kas parādnieka (juridiskās personas
maksātnespējas procesa subjekta) pārstāvja vai fiziskās personas (fiziskās personas maksātnespējas
procesā) rīcībā izpaužas kā izvairīšanās no piedalīšanās lietas izskatīšanā vai kreditoru sapulcē
juridiskās personas maksātnespējas procesā, tiesas vai administratora pieprasītās likumā paredzētās
informācijas nesniegšana vai slēpšana, nelikumīga mantas atsavināšana, mantas vai darījumu
slēpšana, dokumentu nenodošana, slēpšana, iznīcināšana vai viltošana vai citas tīšas darbības, kuras
kavē maksātnespējas procesa gaitu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no
diviem līdz pieciem gadiem.
(13.12.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
215.1 pants. Tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšana
(1) Par ierobežotas maksātspējas gadījumiem paredzētā tiesiskās aizsardzības procesa izmantošanu
nolūkā izvairīties no saistību izpildes —
soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot
tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.
(2) Par šķēršļu likšanu tiesiskās aizsardzības procesā (ierobežotas maksātspējas gadījumā), kas
izpaužas kā tiesas vai administratora pieprasītās likumā paredzētās informācijas nesniegšana vai
slēpšana, nelikumīga mantas atsavināšana, mantas vai darījumu slēpšana, dokumentu nenodošana,
slēpšana, iznīcināšana vai viltošana vai citas tīšas darbības, kuras kavē tiesiskās aizsardzības
procesa gaitu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no
diviem līdz pieciem gadiem.
(13.12.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
216.pants. Ieķīlātas lietas prettiesisks atsavinājums
Par komercķīlas veidā ieķīlātas lietas atsavināšanu bez ķīlas ņēmēja atļaujas, ja ar to radīts būtisks
kaitējums viņa vai citu personu mantiskajām interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz pieciem
gadiem vai bez tā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
217.pants. Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana
(1) Par uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), iestādei vai organizācijai likumos noteikto
grāmatvedības dokumentu kārtošanas nosacījumu, gada pārskatu vai statistikas pārskatu
sastādīšanas kārtības pārkāpšanu, gada pārskatu, statistikas pārskatu vai statistiskās informācijas
savlaicīgu neiesniegšanu vai nepilnīgu iesniegšanu attiecīgajām valsts institūcijām, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā, —
soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), iestādei vai organizācijai likumos noteikto
grāmatvedības dokumentu, gada pārskatu, statistikas pārskatu vai statistiskās informācijas slēpšanu
vai viltošanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
218.pants. Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas
(1) Par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu,
peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja šīs darbības izdarītas
atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz
laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(2) Par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu,
peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi
valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas,
atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(3) Par šā panta otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu,
atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem, un ar policijas
kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
219.pants. Izvairīšanās no deklarācijas iesniegšanas
(1) Par likumā noteiktās ienākumu, īpašuma, darījumu vai citas mantiska rakstura deklarācijas
neiesniegšanu pēc tās valsts institūcijas brīdinājuma, kura ir tiesīga pieprasīt šādas deklarācijas
iesniegšanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz sešdesmit
minimālajām mēnešalgām.
(2) Par nepatiesu ziņu norādīšanu likumā noteiktajā ienākumu, īpašuma, darījumu vai cita mantiska
rakstura deklarācijā, ja nepatiesas ziņas norādītas par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(3) Par likumā noteiktās deklarējamās mantas vai citu ienākumu izcelsmes avota nenorādīšanu vai
par nepatiesu ziņu sniegšanu par deklarējamās mantas vai citu ienākumu izcelsmes avotu, ja šādas
ziņas likumā noteiktajā kārtībā pieprasījusi attiecīgi pilnvarota valsts institūcija un, ja nepatiesas
ziņas norādītas par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit
minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu, kuras izcelsmes avots deklarācijā nav norādīts.
(17.10.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 13.12.2007. likumu,
kas stājas spēkā 12.01.2008.)
220.pants. Mantas nobēdzināšana
Par mantas vai maksāšanas līdzekļu atsavināšanu, izšķiešanu, noslēpšanu vai citādu nobēdzināšanu
nolūkā izvairīties no parāda maksāšanas vai citu saistību pildīšanas —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
220.1 pants. Nelikumīga naftas produktu uzglabāšana, pārvietošana (pārvadāšana) un
realizācija
(1) Par naftas produktu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu (pārvadāšanu) vai realizāciju, ja to
izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai tā izdarīta lielā apmērā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(2) Par naftas produktu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu (pārvadāšanu) vai realizāciju, ja to
izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli
uz laiku līdz trim gadiem.
(21.05.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
221.pants. Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana,
pārvietošana (pārvadāšana) un realizācija
(1) Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu
(pārvadāšanu) vai realizāciju, ja tā rezultātā radīts būtisks kaitējums, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu
(pārvadāšanu) vai realizāciju, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai tā
izdarīta lielā apmērā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(3) Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu
(pārvadāšanu) vai realizāciju, ja to izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
(21.05.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
221.1 pants. Nelikumīgu alkoholisko dzērienu realizācija
(1) Par nelegāli izgatavotu (ražotu) vai viltotu alkoholisko dzērienu vai spirtu saturošu šķidrumu,
kuri nav alkoholiskie dzērieni, bet kurus piedāvā kā alkoholiskos dzērienus (nelikumīgi alkoholiskie
dzērieni), realizāciju —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā vai ja tās izdarījusi personu
grupa pēc iepriekšējas vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem vai ar naudas sodu līdz simt
piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim
gadiem.
(21.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2007.)
221.2 pants. Nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošana (ražošana), glabāšana un
pārvietošana
(1) Par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai pārvietošanu, ja ar
to radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai pārvietošanu, ja tā
izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(21.06.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā
23.12.2009.)
221.3 pants. Nelikumīgu alkoholisko dzērienu iegādāšanās
Par nelikumīgu alkoholisko dzērienu iegādāšanos, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(21.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2007.)
221.4 pants. Personas atbrīvošana no kriminālatbildības par nelikumīgu alkoholisko dzērienu
iegādāšanos, glabāšanu un pārvietošanu
Persona, kura labprātīgi nodevusi nelikumīgus alkoholiskos dzērienus un labprātīgi paziņojusi par
šo nelikumīgo alkoholisko dzērienu iegādāšanos, izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu, pārvietošanu
vai realizāciju, tiek atbrīvota no kriminālatbildības par to iegādāšanos, glabāšanu vai pārvietošanu.
(21.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2007.)
221.5 pants. Telpu nodošana nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanai (ražošanai),
glabāšanai un realizācijai
Par telpu nodošanu nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanai (ražošanai), glabāšanai vai
realizācijai, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(21.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2007.)
222.pants. Veterināro noteikumu pārkāpšana
Par veterināro noteikumu tīšu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi epizootijas izplatīšanos vai citas smagas
sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
223.pants. Augu slimību un kaitēkļu apkarošanas noteikumu pārkāpšana
Par augu slimību vai kaitēkļu apkarošanas noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi smagas sekas, —
soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
XX nodaļa
Noziedzīgi nodarījumi pret
vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību
224.pants. Bandītisms
(1) Par vairāk nekā divu personu apvienošanos organizētā, ar ieroci bruņotā grupā (bandā)
noziegumu izdarīšanai —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(2) Par piedalīšanos bandas izdarītajos noziegumos vai to vadīšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
225.pants. Masu nekārtības
(1) Par masu nekārtību organizēšanu, ja tās saistītas ar grautiņiem, postījumiem, dedzināšanu,
mantas iznīcināšanu vai ar vardarbību pret personu, vai ar pretošanos varas pārstāvjiem, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem.
(2) Par aktīvu piedalīšanos masu nekārtībās, ja tās saistītas ar šā panta pirmajā daļā norādītajām
darbībām un sekām, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem.
226.pants. Sabiedrisko pasākumu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšana
(1) Par sabiedrisko pasākumu organizēšanas vai norises kārtības pārkāpšanu, ko izdarījis pasākuma
organizētājs vai cita persona, ja ar to radīts būtisks kaitējums valsts varai vai pārvaldības kārtībai
vai ar likumu aizsargātām personu tiesībām un interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(16.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.01.2005.)
227.pants. Sabiedriskās drošības, kārtības un personas veselības apdraudējums, veicot
reliģisku darbību
Par tādas grupas organizēšanu vai vadīšanu, kuras darbība, izpauzdamās kā reliģiskas mācības
sludināšana un reliģisko rituālu izpildīšana, ir saistīta ar kaitējuma radīšanu sabiedriskajai drošībai
un kārtībai, personas veselībai, ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, vai par
personas piedalīšanos šādās darbībās —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
228.pants. Kapa un līķa apgānīšana
(1) Par kapa, apbedījuma urnas, apbedīta vai neapbedīta līķa apgānīšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc
iepriekšējas vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit
minimālajām mēnešalgām.
(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās saistītas ar pieminekļa,
apbedījuma urnas vai citu uz kapa vai kapā, vai pie apbedījuma urnas esošu priekšmetu
nolaupīšanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
229.pants. Kultūras pieminekļu iznīcināšana un bojāšana
(1) Par valsts aizsardzībā esoša kultūras pieminekļa iznīcināšanu vai bojāšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas ar dedzināšanu, spridzināšanu vai citādā
vispārbīstamā veidā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar naudas sodu līdz simt astoņdesmit
minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
230.pants. Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem
(1) Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā vai sakropļots, vai par
dzīvnieka spīdzināšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības turēt dzīvniekus uz laiku
līdz pieciem gadiem vai bez tā un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas publiskā vietā vai nepilngadīgā klātbūtnē vai ja tās
izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja ar to radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības turēt dzīvniekus uz
laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(21.05.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
230.1 pants. Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana
(1) Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts viegls vai
vidēja smaguma miesas bojājums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags
miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
(25.04.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā
01.01.2005.)
231.pants. Huligānisms
(1) Par rupju sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret sabiedrību vai
bezkaunībā, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu vai
uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), vai organizāciju darbu (huligānisms), —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par huligānismu, ja tas izdarīts personu grupā vai ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu
cietušajam vai ar mantas bojāšanu vai iznīcināšanu, vai ar pretošanos varas pārstāvim vai personai,
kura vēršas pret sabiedriskās kārtības pārkāpšanu, vai ja tas izdarīts, lietojot ieročus, kā arī citus
miesas bojājumu nodarīšanai izmantojamus priekšmetus, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un policijas kontroli uz laiku līdz trim
gadiem.
231.1 pants. Apzināti nepatiess paziņojums par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai
bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu vai novietošanu
Par apzināti nepatiesu paziņojumu par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas
vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu iestādē, uzņēmumā vai citā objektā vai
novietošanu iestādes, uzņēmuma vai cita objekta ārpusē —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(25.04.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā
01.01.2005.)
232.pants. Psihiski slimo personu iesaistīšana noziedzīgā nodarījumā
Par personas iesaistīšanu noziedzīgā nodarījumā, zinot, ka tā sirgst ar psihiskiem traucējumiem, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt
minimālajām mēnešalgām.
233.pants. Šaujamieroču, šaujamieroču munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko ieroču,
sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu neatļauta izgatavošana, remontēšana, iegādāšanās,
glabāšana, nēsāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana, realizēšana un realizēšanas noteikumu
pārkāpšana
(1) Par šaujamieroča, šaujamieroča munīcijas, sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises realizēšanu
personai, kurai nav attiecīgas atļaujas vai speciālas atļaujas (licences), vai par citu realizēšanas
noteikumu pārkāpšanu atkārtoti gada laikā, ja to izdarījusi persona, kurai ir attiecīga realizēšanas
atļauja vai speciāla atļauja (licence), —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit
minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību uz laiku līdz
pieciem gadiem vai bez tā.
(2) Par šaujamieroča, šaujamieroča munīcijas, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, sprāgstvielas vai
spridzināšanas ietaises izgatavošanu, remontēšanu, iegādāšanos, glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu,
pārsūtīšanu vai realizēšanu bez attiecīgas atļaujas —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar arestu, atņemot tiesības veikt zināma
veida uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(3) Par šā panta otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu,
atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(20.05.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā
12.01.2008.)
234.pants. Gāzes pistoļu (revolveru) un to munīcijas neatļauta izgatavošana
Par gāzes pistoles (revolvera) vai tai paredzētas ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām
pildītas munīcijas izgatavošanu bez attiecīgas atļaujas —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz
piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(20.05.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.06.2004.)
235.pants. Personas atbrīvošana no kriminālatbildības par šaujamieroča, šaujamieroča
munīcijas, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises
izgatavošanu, iegādāšanos, nēsāšanu un glabāšanu un par gāzes pistoles (revolvera) un tās
munīcijas izgatavošanu
Personu, kas labprātīgi nodevusi bez attiecīgas atļaujas izgatavotu, iegādātu, nēsātu vai glabātu
šaujamieroci, šaujamieroča munīciju, lielas enerģijas pneimatisko ieroci, sprāgstvielu vai
spridzināšanas ietaisi vai bez attiecīgas atļaujas izgatavotu gāzes pistoli (revolveri) vai tās munīciju,
atbrīvo no kriminālatbildības, ja personas darbībās nav cita noziedzīga nodarījuma sastāva.
(20.05.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.06.2004.)
236.pants. Šaujamieroču un šaujamieroču munīcijas nevērīga glabāšana, nēsāšana,
pārvadāšana un pārsūtīšana, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, sprāgstvielu vai
spridzināšanas ietaišu nevērīga glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana
(1) Par šaujamieroča vai šaujamieroča munīcijas nevērīgu glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu vai
pārsūtīšanu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises
nevērīgu glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu, pārkāpjot normatīvos aktus, kuri regulē ieroču
apriti, ja ar šādu nodarījumu citai personai radīta iespēja iegūt šo šaujamieroci, šaujamieroča
munīciju, lielas enerģijas pneimatisko ieroci, sprāgstvielu vai spridzināšanas ietaisi, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz
piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību uz laiku
līdz trim gadiem.
(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izraisījis smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām
mēnešalgām, atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību uz laiku līdz pieciem gadiem.
(20.05.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.06.2004.)
237.pants. Šaujamieroču, gāzes pistoļu (revolveru) un lielas enerģijas pneimatisko ieroču
pielietošanas vai izmantošanas nosacījumu vai kārtības pārkāpšana un sprāgstvielu un
spridzināšanas ietaišu izmantošanas kārtības pārkāpšana
(1) Par šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča pielietošanas vai izmantošanas
nosacījumu vai kārtības pārkāpšanu vai sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izmantošanas kārtības
pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kurai atļauts iegādāties, glabāt vai nēsāt šaujamieroci vai lielas
enerģijas pneimatisko ieroci vai kurai ir tiesības izmantot sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises,
un ja ar to radīts ievērojams mantisks zaudējums vai izraisītas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(2) Par gāzes pistoles (revolvera) pielietošanas vai izmantošanas nosacījumu vai kārtības
pārkāpšanu, ja ar to radīts ievērojams mantisks zaudējums vai izraisītas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(20.05.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.06.2004.)
237.1 pants. Stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšana
Par stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, vai
par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu,
ierīču vai instrumentu un to komponentu aprites aizlieguma pārkāpšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku
līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(10.09.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.10.2009.)
238.pants. Ražošanas drošības un tehniskās disciplīnas noteikumu pārkāpšana
(1) Par ražošanas drošības un tehniskās disciplīnas noteikumu pārkāpšanu celtniecības darbos vai
darbos, kas saistīti ar spridzināšanu, vai ar eksploziju apdraudētos uzņēmumos
(uzņēmējsabiedrībās), ja tā izraisījusi smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura ir atbildīga par ražošanas drošības vai
tehniskās disciplīnas noteikumu ievērošanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.
239.pants. Būvniecības noteikumu pārkāpšana
(1) Par celtņu, tiltu, ceļu pārvadu un citu būvju celtniecības normu un noteikumu pārkāpšanu, ja tā
rezultātā sabrukusi būve vai tās daļa, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
240.pants. Ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana
(1) Par ugunsdrošības noteikumu tīšu pārkāpšanu, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par ugunsdrošības noteikumu tīšu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kura ir atbildīga par šo
noteikumu ievērošanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
241.pants. Patvaļīga piekļūšana automatizētai datu apstrādes sistēmai
(1) Par patvaļīgu (bez attiecīgas atļaujas vai izmantojot citai personai piešķirtas tiesības) piekļūšanu
automatizētai datu apstrādes sistēmai vai tās daļai, ja tas saistīts ar datu apstrādes sistēmas
aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu un ja ar to radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā vai izraisījušas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās vērstas pret valsts informācijas
sistēmām, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt astoņdesmit
minimālajām mēnešalgām.
(28.04.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.06.2005.)
242.pants. Datortehnikas programmatūras neatļauta iegūšana
(Izslēgts ar 28.04.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.06.2005.)
243.pants. Automatizētas datu apstrādes sistēmas darbības traucēšana un nelikumīga rīcība
ar šajā sistēmā iekļauto informāciju
(1) Par automatizētā datu apstrādes sistēmā esošās informācijas neatļautu grozīšanu, bojāšanu,
iznīcināšanu, pasliktināšanu vai aizklāšanu vai apzināti nepatiesas informācijas ievadīšanu
automatizētā datu apstrādes sistēmā, ja ar to tiek bojāta vai iznīcināta aizsardzības sistēma vai radīts
būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par automatizētas datu apstrādes sistēmas darbības apzinātu traucēšanu, ievadot, pārnesot,
bojājot, izdzēšot, pasliktinot, izmainot vai aizklājot informāciju, ja ar to tiek bojāta vai iznīcināta
aizsardzības sistēma vai nodarīti zaudējumi lielos apmēros, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai
tās izdarītas mantkārīgos nolūkos, vai tās izraisījušas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt
minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli
uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
(4) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās vērstas pret valsts
informācijas sistēmām, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt
minimālajām mēnešalgām.
(28.04.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā
12.01.2008.)
244.pants. Nelikumīgas darbības ar automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu
ietekmēšanas ierīcēm
(1) Par tādas ierīces (arī datorprogrammas) neatļautu izgatavošanu, pielāgošanu izmantošanai,
realizēšanu, izplatīšanu vai glabāšanu, kura paredzēta automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu
ietekmēšanai nolūkā izdarīt noziedzīgu nodarījumu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt
minimālajām mēnešalgām.
(28.04.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.06.2005.)
244.1 pants. Datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izmainīšana,
glabāšana un izplatīšana nelikumīgām darbībām ar elektronisko sakaru tīklu galiekārtām
Par elektronisko sakaru tīklu galiekārtu identificēšanai elektronisko sakaru tīklā nepieciešamo datu
izmainīšanu vai par šādam nolūkam paredzētu datu iegūšanu, glabāšanu vai izplatīšanu, kā arī par
šādam nolūkam paredzētas programmatūras vai iekārtas iegūšanu, izgatavošanu, glabāšanu vai
izplatīšanu bez ražotāja vai tā pilnvarotas personas piekrišanas, ja šādas darbības izdarītas
mantkārīgā nolūkā vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja ar to radīts
būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(21.05.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
245.pants. Informācijas sistēmas drošības noteikumu pārkāpšana
Par saskaņā ar informācijas režīmu vai tās aizsardzību izstrādātu informācijas glabāšanas un
apstrādes noteikumu vai citu informācijas datorsistēmas drošības noteikumu pārkāpšanu, ko
izdarījusi persona, kura ir atbildīga par šo noteikumu ievērošanu, ja tas bijis par iemeslu
informācijas nolaupīšanai, iznīcināšanai vai bojāšanai vai ja ar to radīts cits būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
246.pants. Ātri uzliesmojošu vielu un priekšmetu, kā arī kodīgu vielu neatļauta pārsūtīšana
Par ātri uzliesmojošu vielu vai priekšmetu, kā arī kodīgu vielu neatļautu pārsūtīšanu, ja tā izraisījusi
smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām
mēnešalgām.
247.pants. Ātri uzliesmojošu vielu un priekšmetu neatļauta pārvadāšana gaisa kuģī
(1) Par ātri uzliesmojošu vielu vai priekšmetu neatļautu pārvadāšanu gaisa kuģī —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
248.pants. Indīgu un stipri iedarbīgu vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana,
realizēšana un pārsūtīšana
(1) Par indīgu vai stipri iedarbīgu vielu, kas nav narkotiskās vai psihotropās vielas, izgatavošanu,
iegādāšanos, glabāšanu vai realizēšanu bez attiecīgas atļaujas, kā arī par noteikumu pārkāpšanu
attiecībā uz šādu vielu izgatavošanu, glabāšanu, izsniegšanu, uzskaiti, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc
iepriekšējas vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos vai realizēšanu, ja
tā izraisījusi smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
249.pants. Narkotisko un psihotropo vielu ražošanas, iegādāšanās, glabāšanas, uzskaites,
izsniegšanas, pārvadāšanas un pārsūtīšanas noteikumu pārkāpšana
(1) Par narkotisko vai psihotropo vielu ražošanas, iegādāšanās, glabāšanas, uzskaites, izsniegšanas,
pārvadāšanas vai pārsūtīšanas noteikumu pārkāpšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos
uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc
iepriekšējas vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
250.pants. Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izsniegšana
Par receptes izrakstīšanu bez medicīniskās nepieciešamības vai cita dokumenta nelikumīgu
izrakstīšanu narkotiskas vai psihotropas vielas saņemšanai, kā arī par narkotiskas vai psihotropas
vielas izsniegšanu bez receptes vai cita dokumenta vai zinot, ka recepte vai cits dokuments ir fiktīvs
vai nelikumīgi izrakstīts, ja šādas darbības izdarītas mantkārīgā nolūkā vai citas personiskas
ieinteresētības dēļ vai ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, atņemot tiesības uz zināmu
nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002. likumu, kas stājas spēkā 23.05.2002.)
251.pants. Pamudināšana lietot narkotiskās un psihotropās vielas
(1) Par pamudināšanu lietot narkotiskās vai psihotropās vielas vai telpu nodošanu šo vielu lietošanai

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai pret nepilngadīgo, psihiski slimo vai
personu, kas pakļauta narkoloģiskai ārstēšanai vai kas atradusies materiālā vai citādā atkarībā no
vainīgā, vai ja narkotiskajām vai psihotropajām vielām pievienotas tādas vielas, kas pastiprina to
iedarbību, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.
(3) Par pamudināšanu lietot narkotiskās vai psihotropās vielas, ja šo vielu lietošana izraisījusi
smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002. likumu, kas stājas spēkā 23.05.2002.)
252.pants. Narkotisko un psihotropo vielu ievadīšana pret personas gribu
(1) Par narkotisko vai psihotropo vielu ievadīšanu citai personai vai to pievienošanu citas personas
ēdienam vai dzērienam pret šīs personas gribu vai tai nezinot —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja narkotiskajām vai psihotropajām vielām pievienotas tādas vielas,
kas pastiprina to iedarbību, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem.
(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas pret nepilngadīgo vai
lietojot vardarbību, vai draudot lietot vardarbību vai ja tās izraisījušas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002. likumu, kas stājas spēkā 23.05.2002.)
253.pants. Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana,
pārvadāšana un pārsūtīšana
(1) Par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu,
pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc
iepriekšējas vienošanās vai persona, kas agrāk izdarījusi narkotisko vai psihotropo vielu
nolaupīšanu, vai ja tās izdarītas ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(17.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.11.2002.)
253.1 pants. Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana,
pārvadāšana un pārsūtīšana realizācijas nolūkā un neatļauta realizēšana
(1) Par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu,
pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu
realizēšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc
iepriekšējas vienošanās vai persona, kas agrāk izdarījusi narkotisko vai psihotropo vielu
nolaupīšanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izdarītas ar narkotiskajām
vai psihotropajām vielām lielā apmērā, kā arī par narkotisko vai psihotropo vielu realizāciju
nepilngadīgai personai, izglītības iestādēs vai to teritorijā, restorānos, kafejnīcās, bāros, publiskās
izklaides vai svētku pasākumu norises vietās —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(17.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.11.2002.)
253.2 pants. Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta iegādāšanās, glabāšana un realizēšana
nelielā apmērā un narkotisko un psihotropo vielu lietošana bez ārsta nozīmējuma
(1) Par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā bez
nolūka tās realizēt vai narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma, ja tā izdarīta
atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu nelielā apmērā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(17.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.11.2002.)
254.pants. Personas atbrīvošana no kriminālatbildības par narkotisko un psihotropo vielu
iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu
Persona, kura labprātīgi nodevusi narkotiskās vai psihotropās vielas vai labprātīgi paziņojusi par to
iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu, tiek atbrīvota no kriminālatbildības par šo
vielu lietošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu.
(17.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.11.2002.)
255.pants. Narkotisko un psihotropo vielu neatļautai izgatavošanai paredzētu iekārtu un vielu
(prekursoru) izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana un realizēšana
(1) Par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautai izgatavošanai paredzētu iekārtu, ierīču,
priekšmetu, materiālu vai vielu (prekursoru) izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai
pārsūtīšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas nolūkā realizēt šīs iekārtas, ierīces, priekšmetus,
materiālus vai vielas (prekursorus), vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautai izgatavošanai
paredzētu iekārtu, ierīču, priekšmetu, materiālu vai vielu (prekursoru) realizēšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai atņemot
tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc
iepriekšējas vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai atņemot
tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002. un 21.06.2007. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2007.)
256.pants. Narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta sēšana un audzēšana
(1) Par narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu, ja tā izdarīta atkārtoti gada
laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu lielās platībās —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002. un 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
XXI nodaļa
Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību
257.pants. Dzelzceļa, ūdens un gaisa transporta kustības drošības un ekspluatācijas
noteikumu pārkāpšana
(1) Par dzelzceļa, ūdens vai gaisa transporta kustības drošības vai ekspluatācijas noteikumu
pārkāpšanu vai par tehniski bojāta dzelzceļa, ūdens vai gaisa transportlīdzekļa apzinātu laišanu
ekspluatācijā, ko izdarījis transporta darbinieks, ja tā būtiski traucējusi transporta darbu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izraisījis katastrofu, avāriju vai citas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
258.pants. Satiksmes ceļu un dzelzceļa, ūdens un gaisa transportlīdzekļu bojāšana
(1) Par satiksmes ceļu, ceļu būvju vai ierīču, dzelzceļa, ūdens vai gaisa transportlīdzekļu, transporta
telekomunikāciju tīklu vai signalizācijas līdzekļu, elektroniskās vai sakaru iekārtas tīšu
iznīcināšanu, bojāšanu vai citādām tīšām darbībām, kuru rezultātā tie kļuvuši nederīgi
ekspluatācijai, kā arī tad, ja minētās darbības izraisījušas traucējumus transporta darbā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas katastrofu, avāriju vai citas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas.
259.pants. Vilciena patvarīga apturēšana
(1) Par vilciena patvarīgu apturēšanu bez vajadzības ar trauksmes bremzi, atvienojot bremžu gaisa
maģistrāli vai citādi, ja tas traucējis vilciena normālu kustību, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas katastrofu, ritošā sastāva bojājumus vai citas
smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit
minimālajām mēnešalgām.
260.pants. Ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu
pārkāpšana
(1) Par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to
izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts viegls miesas
bojājums ar veselības traucējumu vai vidēja smaguma miesas bojājums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības
uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(2) Par šā panta pirmajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada
transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi
cilvēka nāvi, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas
tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto nodarījumu, ja tas izdarīts alkohola, narkotisko,
psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, atņemot transportlīdzekļa
vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.05.2004., 12.02.2004. un 06.10.2005. likumu, kas stājas spēkā
03.11.2005.)
261.pants. Transportlīdzekļa jēdziens
Ar transportlīdzekļiem, kas norādīti šā likuma 260., 262.-265.pantā, jāsaprot visu veidu automobiļi,
traktori un citas pašgājējas mašīnas, tramvaji, trolejbusi, motocikli un citi mehāniskie
transportlīdzekļi, kas pārvietojas ar savu enerģijas avotu, izņemot transportlīdzekļus ar iekšdedzes
dzinēju, kura darba tilpums ir mazāks par 50 kubikcentimetriem.
262.pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu
apreibinošu vielu ietekmē
(1) Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli alkohola, narkotisko,
psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības
uz laiku līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(2) Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja nav transportlīdzekļa
vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai atņemtas) un
ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības
uz laiku līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(06.10.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2005.)
262.1pants. Atteikšanās no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu
vielu ietekmes pārbaudes
Par transportlīdzekļa vadītāja atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas
noteikšanai asinīs vai narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu ietekmes
pārbaudes, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadītāja tiesības
uz laiku no trim līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(06.10.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2005.)
263.pants. Tehniski bojātu transportlīdzekļu laišana ekspluatācijā
Par tehniski bojātu transportlīdzekļu apzinātu laišanu ekspluatācijā vai kustības drošību garantējošo
citādu to ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi persona, kura ir atbildīga par
transportlīdzekļu tehnisko stāvokli vai ekspluatāciju, ja tas izraisījis šā likuma 260.pantā norādītās
sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem
gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
264.pants Pieļaušana vadīt transportlīdzekļus personām, kuras ir alkohola, narkotisko,
psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē
Par pieļaušanu vadīt transportlīdzekli personai, kura ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko
vai citu apreibinošu vielu ietekmē, ja izraisītas šā likuma 260.pantā norādītās sekas, personu, kura ir
atbildīga par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli vai ekspluatāciju, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu
nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.05.2004. likumu, kas stājas spēkā 24.06.2004.)
265.pants. Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta, agregāta un reģistrācijas numura
zīmes nelikumīga izgatavošana, realizēšana, izsniegšana, viltošana, iznīcināšana un
nolaupīšana
(1) Par transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta, agregāta vai reģistrācijas numura zīmes
nelikumīgu izgatavošanu, realizēšanu, izsniegšanu, viltošanu vai iznīcināšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta vai reģistrācijas numura zīmes nolaupīšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās
izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
266.pants. Transporta kustības noteikumu pārkāpšana
Par transporta kustības kārtības vai drošības aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi
smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
267.pants. Kuģa nosaukuma nepaziņošana kuģu sadursmes gadījumā
Par sava kuģa nosaukuma un reģistrācijas ostas, kā arī atiešanas vietas vai galamērķa nepaziņošanu
citam kuģim, kas sadūries ar viņa kuģi, kaut gan bija iespēja sniegt šīs ziņas, kapteini —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
268.pants. Gaisa un ūdens transportlīdzekļa sagrābšana
(1) Par gaisa vai ūdens transportlīdzekļa, izņemot mazgabarīta transportlīdzekļus, sagrābšanu uz
zemes, ūdeņos vai lidojumā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tās
izdarītas, lietojot vardarbību vai piedraudot ar vardarbību, vai ja tās izraisījušas avāriju vai citas
smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz septiņpadsmit gadiem.
(3) Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas cilvēka nāvi, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no divpadsmit līdz divdesmit gadiem.
XXII nodaļa
Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldības kārtību
269.pants. Uzbrukums varas pārstāvim un citai valsts amatpersonai
(1) Par uzbrukumu varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai sakarā ar tās likumisku dienesta
darbību, kā arī par uzbrukumu personai sakarā ar tās līdzdalību noziedzīga vai cita prettiesiska
nodarījuma novēršanā vai pārtraukšanā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem vai ar arestu.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja uzbrukuma rezultātā nodarīti smagi miesas bojājumi vai izraisītas
citas smagas sekas vai ja uzbrukumu izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz trīspadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002. un 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.01.2008.)
270.pants. Pretošanās varas pārstāvim un citai valsts amatpersonai
(1) Par pretošanos varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai, ja tā izpilda tai uzliktos dienesta
pienākumus, vai par pretošanos personai, ja tā piedalās noziedzīga vai cita prettiesiska nodarījuma
novēršanā vai pārtraukšanā, vai par šo personu piespiešanu izpildīt acīmredzami prettiesiskas
darbības, ja pretošanās vai piespiešana izdarīta, lietojot vardarbību vai piedraudot ar vardarbību, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit
minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām
mēnešalgām.
271.pants. Varas pārstāvja un citas valsts amatpersonas goda un cieņas aizskaršana
(Izslēgts ar 22.01.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.02.2004.)
272.pants. Pieprasītās informācijas nesniegšana un nepatiesu ziņu sniegšana
(1) Par pieprasītās informācijas savlaicīgu nesniegšanu valsts institūcijai, kas ar likumu pilnvarota
pieprasīt informāciju, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, —
soda ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu valsts institūcijai, kas ar likumu pilnvarota pieprasīt
informāciju, tajā skaitā parlamentārās izmeklēšanas komisijai, -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par atteikšanos dot paskaidrojumu, atzinumu vai tulkojumu parlamentārās izmeklēšanas
komisijai —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2003. un 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
272.1 pants. Piespiešana dot nepatiesu paskaidrojumu, atzinumu vai tulkojumu
parlamentārās izmeklēšanas komisijai
(1) Par personas uzpirkšanu vai citādu nelikumīgu iespaidošanu nolūkā panākt, lai persona dod
nepatiesu paskaidrojumu, atzinumu vai tulkojumu vai atsakās dot paskaidrojumu, atzinumu vai
tulkojumu parlamentārās izmeklēšanas komisijai, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās saistītas ar vardarbību vai ar vardarbības piedraudējumu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās saistītas ar spīdzināšanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.
(18.12.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā
23.12.2009.)
273.pants. Valsts amatpersonas nosaukuma un varas patvaļīga piesavināšanās
Par valsts amatpersonas nosaukuma vai varas patvaļīgu piesavināšanos nolūkā izdarīt noziedzīgu
nodarījumu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
274.pants. Dokumenta, zīmoga un spiedoga nolaupīšana un iznīcināšana
(1) Par dokumenta, kas piešķir tiesības vai atbrīvo no pienākumiem, zīmoga vai spiedoga
nolaupīšanu, noslēpšanu, tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, kā arī par nolaupītā dokumenta, zīmoga vai
spiedoga izmantošanu vai realizēšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā vai ja tās radījušas būtisku
kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un
interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
275.pants. Dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta, zīmoga un
spiedoga realizēšana un izmantošana
(1) Par dokumenta, kas piešķir tiesības vai atbrīvo no pienākumiem, zīmoga vai spiedoga viltošanu,
kā arī par viltota dokumenta, zīmoga vai spiedoga realizēšanu vai izmantošanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai mantkārīgā nolūkā vai ja tās izdarījusi
personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai
pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
276.pants. Pasta sūtījuma nelikumīga atvēršana un iznīcināšana
(1) Par pasta sūtījuma nelikumīgu atvēršanu vai iznīcināšanu —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījis pasta, dzelzceļa, ūdens vai gaisa transporta
darbinieks, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
277.pants. Neatļauta darbība ar arhīvu fondu dokumentiem
(1) Par valsts arhīvu fondu, kā arī sabiedrisko, kooperatīvo vai konfesionālo organizāciju vai citu
juridisko personu arhīvu fondu dokumentu vai tos aizstājošo kopiju neatļautu izvešanu ārpus
Latvijas Republikas teritorijas, ja nav nolaupīšanas pazīmju, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par valsts arhīvu fondu, kā arī sabiedrisko, kooperatīvo vai konfesionālo organizāciju vai citu
juridisko personu arhīvu fondu dokumentu nolaupīšanu, neatļautu iznīcināšanu, sabojāšanu vai
noslēpšanu, ja tā rezultātā radīts būtisks kaitējums valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu
aizsargātām personas tiesībām un interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām
mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
278.pants. Pasta apmaksas zīmju viltošana
Par pastmarku vai citu pasta apmaksas zīmju vai starptautisko pasta atbildes kuponu viltošanu, kā
arī par viltotu vai lietotu pastmarku vai citu pasta apmaksas zīmju vai starptautisko pasta atbildes
kuponu izmantošanu pasta sūtījumiem vai pārdošanu tādā pašā nolūkā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz
četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
279.pants. Patvarība
(1) Par kādas darbības izdarīšanu patvaļīgi, apejot normatīvajā aktā noteikto kārtību, ja šīs darbības
tiesiskumu apstrīd valsts vai pašvaldības iestāde vai cita persona un ja šīs darbības rezultātā radīts
būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc
iepriekšējas vienošanās, vai ja tās saistītas ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, vai ja tās
nodarījušas zaudējumus lielā apmērā,—
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt
minimālajām mēnešalgām.
(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās saistītas ar ieroča vai sprāgstošu vielu lietošanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.
280.pants. Personas nodarbināšanas noteikumu pārkāpšana
Par likumā paredzēto personas nodarbināšanas ierobežojumu vai noteikumu pārkāpšanu, ja to
izdarījis darba devējs un ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
281.pants. Personas identitātes slēpšana
(1) Par savas personas identitātes slēpšanu, uzturoties Latvijas Republikā bez pienācīga personību
apliecinoša dokumenta vai izmantojot svešu vai viltotu personību apliecinošu dokumentu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas nolūkā izvairīties no kriminālatbildības vai nolūkā
izdarīt noziedzīgu nodarījumu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
281.1 pants. Uzdošanās par citu personu
(1) Par uzdošanos par citu personu, kārtojot latviešu valodas prasmes vai citu Pilsonības likumā
noteikto zināšanu pārbaudi, lai radītu šai personai iespēju iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas
kārtībā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par uzdošanos par citu personu, kārtojot latviešu valodas prasmes vai citu Pilsonības likumā
noteikto zināšanu pārbaudi, lai radītu šai personai iespēju iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas
kārtībā, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(21.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2007.)
282.pants. Izvairīšanās no iesaukuma obligātajā militārajā dienestā
(Izslēgts ar 14.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)
282.1 pants. Izvairīšanās no mobilizācijas
(1) Par tīšu izvairīšanos no mobilizācijas, ja to izdarījusi persona, kura pakļauta mobilizācijai civilās
aizsardzības pasākumu veikšanai, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījis rezerves karavīrs vai rezervists, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu.
(17.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.11.2002. Sk. Pārejas noteikumus.)
282.2 pants. Mobilizācijas darbību kavēšana un mobilizācijas pieprasījuma neizpildīšana
(1) Par kompetentas valsts iestādes rīkojuma izpildes tīšu kavēšanu mobilizācijas laikā vai par
pašvaldības rīkojuma izpildes tīšu kavēšanu, veicot civilās aizsardzības pasākumus, vai par citu
mobilizācijas darbību vai mobilizācijas pieprasījuma tīšu neizpildīšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja ar tām radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām
mēnešalgām.
(17.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.11.2002. Sk. Pārejas noteikumus.)
282.3 pants. Izvairīšanās no alternatīvā dienesta pildīšanas
(Izslēgts ar 14.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)
283.pants. Valsts robežas režīma pārkāpšana
(Izslēgts ar 11.12.2003. likumu, kas stājas spēkā 02.01.2004.)
284.pants. Valsts robežas nelikumīga šķērsošana
Par valsts robežas tīšu nelikumīgu šķērsošanu, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
(11.12.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā
01.01.2005.)
285.pants. Personas nelikumīga pārvietošana pāri valsts robežai
(1) Par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi valsts amatpersona,
izmantojot savu dienesta stāvokli, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izraisījušas smagas sekas,
vai arī par liela personu skaita, tas ir, vienā gadījumā vairāk nekā piecu personu nelikumīgu
pārvietošanu pāri valsts robežai —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002., 11.12.2003. un 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā
12.01.2008.)
285.1 pants. Nodrošināšana ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā
(1) Par apzinātu personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, ja tas
izdarīts atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par apzinātu personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, ja to
izdarījusi valsts amatpersona, izmantojot savu dienesta stāvokli, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena
gada līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(3) Par apzinātu personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, ja tas
izdarīts mantkārīgā nolūkā vai ja šāda iespēja nodrošināta divām vai vairāk personām, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(11.12.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.01.2004.)
286.pants. Latvijas valsts karoga neatļauta pacelšana uz kuģa
Par Latvijas valsts karoga pacelšanu uz kuģa, ja uz to nav tiesību, —
soda ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām,
konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
287.pants. Sarkanā Krusta, Sarkanā Pusmēness un Zili Baltā Vairoga zīmju neatļauta
lietošana
Par Sarkanā Krusta, Sarkanā Pusmēness vai Zili Baltā Vairoga zīmju, kā arī Sarkanā Krusta vai
Sarkanā Pusmēness nosaukuma neatļautu lietošanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(18.12.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2004.)
288.pants. Telekomunikāciju iekārtu, radio un televīzijas raidītāju un pasta tehnoloģisko
iekārtu bojāšana
(1) Par telekomunikāciju iekārtas, radio vai televīzijas raidītāja vai pasta tehnoloģiskās iekārtas
bojāšanu aiz neuzmanības, ja tas bijis par iemeslu attiecīgo sakaru darbības pārtraukšanai, —
soda ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par telekomunikāciju iekārtas, radio vai televīzijas raidītāja vai pasta tehnoloģiskās iekārtas tīšu
iznīcināšanu vai bojāšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
288.1 pants. Radio un televīzijas programmu raidīšanai un izplatīšanai normatīvajos aktos
paredzētās iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtības pārkāpšana
(1) Par radio vai televīzijas programmu raidīšanai vai izplatīšanai normatīvajos aktos paredzētās
radioviļņus izstarojošo iekārtu, kā arī televīzijas vai skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu
sistēmas uzstādīšanas vai lietošanas kārtības pārkāpšanu, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā vai ja tā
bijusi par iemeslu radiosakaru pārtraukšanai vai traucējumiem citu elektromagnētisko lauku
izstarojošo iekārtu normālai darbībai vai sabiedrisko radio vai televīzijas programmu uztveršanai,

soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par radio vai televīzijas programmu raidīšanai vai izplatīšanai normatīvajos aktos paredzētās
radioviļņus izstarojošo iekārtu, kā arī televīzijas vai skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu
sistēmas uzstādīšanas vai lietošanas kārtības pārkāpšanu, ja tā radījusi būtisku kaitējumu valsts
varai vai pārvaldības kārtībai, vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
simt minimālajām mēnešalgām.
(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)
288.2 pants. Politisko organizāciju (partiju) finansēšana, izmantojot starpniecību
Par politiskās organizācijas (partijas) finansēšanu, izmantojot starpnieku, vai par šo starpniecību, ja
tas izdarīts lielā apmērā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu no trīsdesmit līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.
(29.04.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.05.2004.)
XXIII nodaļa
Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju
289.pants. Pierādījumu viltošana
(1) Par apzināti nepatiesu pierādījumu radīšanu vai apzinātu esošo pierādījumu slēpšanu, ja to
izdarījis tiesnesis, prokurors vai izmeklētājs, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā vai lietās par smagiem vai sevišķi
smagiem noziegumiem, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
290.pants. Personas saukšana pie kriminālatbildības, zinot, ka tā nav vainīga
(1) Par personas saukšanu pie kriminālatbildības, zinot, ka tā nav vainīga, ja to izdarījis prokurors,

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā vai ja tās saistītas ar apsūdzību
smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā vai ar pierādījumu viltošanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
291.pants. Nelikumīga sprieduma un lēmuma taisīšana
(1) Par apzināti nelikumīga sprieduma vai lēmuma taisīšanu, ja to izdarījis tiesnesis, prokurors vai
izmeklētājs, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā vai ja tās saistītas ar apsūdzību
smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā vai ar pierādījumu viltošanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
292.pants. Apzināti nelikumīga apcietināšana
Par apzināti nelikumīgu apcietināšanu, ja to izdarījis tiesnesis, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem.
293.pants. Apzināti nelikumīga aizturēšana un piespiedu atvešana
Par apzināti nelikumīgu aizturēšanu vai piespiedu atvešanu, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā vai aiz
atriebības, vai citas personiskas intereses dēļ un ja to izdarījis tiesnesis, prokurors vai pirmstiesas
izmeklēšanas iestādes darbinieks, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
294.pants. Piespiešana dot liecību
(1) Par piespiešanu dot liecību nopratināšanā, ja tā saistīta ar vardarbību, vardarbības
piedraudējumu, ņirgāšanos par nopratināmo vai izdarīta citādā veidā un ja to izdarījusi amatpersona,
kura veic pirmstiesas kriminālprocesu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par piespiešanu dot liecību nopratināšanā, ja tā saistīta ar spīdzināšanu un ja to izdarījusi
amatpersona, kura veic pirmstiesas kriminālprocesu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.05.2009. un 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā 23.12.2009.)
294.1 pants. Iejaukšanās pirmstiesas kriminālprocesā
(1) Par jebkādu amatpersonas, kura veic pirmstiesas kriminālprocesu, ietekmēšanu nolūkā likt
šķēršļus pirmstiesas kriminālprocesa uzsākšanai vai veikšanai vai panākt nelikumīga lēmuma
pieņemšanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi valsts amatpersona, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(25.04.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004., 13.12.2007. un
21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
295.pants. Iejaukšanās lietu iztiesāšanā
(1) Par tiesneša vai tiesas piesēdētāja jebkādu ietekmēšanu nolūkā likt šķēršļus likumīgai lietas
iztiesāšanai vai panākt nelikumīga sprieduma vai lēmuma pieņemšanu un pasludināšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi valsts amatpersona, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002., 12.02.2004., 13.12.2007. un 21.05.2009. likumu, kas
stājas spēkā 01.07.2009.)
296.pants. Tiesas sprieduma un lēmuma neizpildīšana
Par tiesas sprieduma vai lēmuma tīšu neizpildīšanu vai izpildes kavēšanu —
soda ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
297.pants. Nepatiesa uzdošanās par apsūdzēto, cietušo un liecinieku
Personu, kura pirmstiesas kriminālprocesā vai tiesā nepatiesi uzdevusies par apsūdzēto, tiesājamo,
cietušo vai liecinieku, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
298.pants. Apzināti nepatiess ziņojums
(1) Par apzināti nepatiesu ziņojumu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu nolūkā panākt
kriminālprocesa uzsākšanu pret noteiktu personu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās saistītas ar apsūdzību smaga vai sevišķi smaga nozieguma
izdarīšanā vai ar neīstu apsūdzības pierādījumu radīšanu vai ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
299.pants. Apzināti nepatiess paziņojums
Par apzināti nepatiesu paziņojumu, deklarāciju vai iesniegumu notāram vai tiesu izpildītājam, ja
paziņojuma, deklarācijas vai iesnieguma iesniegšana noteikta ar likumu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2002. un 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
300.pants. Apzināti nepatiesa liecība, atzinums, tulkojums un paskaidrojums
(1) Par liecinieka vai cietušā apzināti nepatiesu liecību vai eksperta apzināti nepatiesu atzinumu, vai
tulka apzināti nepatiesu tulkojumu pirmstiesas kriminālprocesā, tiesā, notāram vai tiesu
izpildītājam, vai pieteicēja ar zvērestu apliecinātu apzināti nepatiesu paskaidrojumu tiesai
administratīvajā lietā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas, veicot pirmstiesas kriminālprocesu vai iztiesājot
tiesā lietas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, vai ja tām bijušas smagas sekas, vai ja tās
izdarītas mantkārīgā nolūkā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2002., 27.05.2004., 12.02.2004. un 21.05.2009. likumu, kas
stājas spēkā 01.07.2009.)
301.pants. Piespiešana dot nepatiesu liecību, paskaidrojumu, atzinumu un tulkojumu
(1) Par liecinieka, cietušā, personas, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētā, aizdomās turētā,
apsūdzētā, pieteicēja, eksperta vai tulka uzpirkšanu vai citādu nelikumīgu iespaidošanu nolūkā
panākt, lai viņš dod nepatiesu liecību vai ar zvērestu apliecinātu nepatiesu paskaidrojumu tiesai
administratīvajā lietā, vai atzinumu vai izdara nepatiesu tulkojumu, vai atsakās no liecības vai
atzinuma došanas vai tulkojuma izdarīšanas —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās saistītas ar vardarbību vai ar vardarbības piedraudējumu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās saistītas ar spīdzināšanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.05.2004., 12.02.2004., 21.05.2009. un 19.11.2009. likumu, kas
stājas spēkā 23.12.2009.)
302.pants. Atteikšanās dot liecību, atzinumu un izdarīt tulkošanu
(1) Par liecinieka vai cietušā nepamatotu atteikšanos pirmstiesas izmeklēšanas iestādē, prokuratūrā
vai tiesā dot liecību —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par eksperta vai tulka nepamatotu atteikšanos pirmstiesas izmeklēšanas iestādē, prokuratūrā vai
tiesā pildīt viņam uzdotos pienākumus —
soda ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
303.pants. Personas, kuras neatbild par atteikšanos dot liecību
Par atteikšanos dot liecību neatbild personas, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētā, aizdomās
turētā, apsūdzētā saderinātais, laulātais, vecāki, bērni, brāļi un māsas, vecvecāki un mazbērni, kā arī
tā persona, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tai ir kopīga (nedalīta)
saimniecība.
(21.05.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
304.pants. Pirmstiesas kriminālprocesā iegūto ziņu izpaušana
Par pirmstiesas kriminālprocesā iegūto ziņu izpaušanu bez izmeklētāja vai prokurora atļaujas līdz šā
procesa pabeigšanai, ja to izdarījusi persona, kura ir bijusi brīdināta par attiecīgo ziņu neizpaušanu,

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(21.05.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
305.pants. Personu speciālās aizsardzības noteikumu pārkāpšana
(1) Par likumā noteiktās personu speciālās aizsardzības kārtības neievērošanu, kā arī par
aizsargājamās personas identitātes datu vai atrašanās vietas izpaušanu, ko izdarījusi persona, kurai
sakarā ar dienesta pienākumu pildīšanu vai citiem apstākļiem ir bijusi zināma informācija par
speciāli aizsargājamo personu un kura ir bijusi brīdināta par šo ziņu neizpaušanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz sešdesmit
minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
(3) Par tīšu speciālās aizsardzības pasākumu organizācijas, metožu, taktikas, līdzekļu vai ziņu par
aizsardzības pasākumu veikšanā iesaistītajām personām izpaušanu, ko izdarījusi aizsargājamā
persona, ja šo darbību rezultātā iestājusies cilvēka nāve vai izraisītas citas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit
minimālajām mēnešalgām.
(4) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja to rezultātā iestājusies cilvēka
nāve vai izraisītas citas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.
(05.05.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2005.)
306.pants. Pierādījumu neizdošana
Par priekšmetu, dokumentu vai citu materiālu, kam var būt pierādījumu nozīme krimināllietā, tīšu
neizdošanu, ja tos personai, kas nav aizturētais, persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess,
aizdomās turētais, apsūdzētais, pieprasījusi izdot pirmstiesas izmeklēšanas iestāde, prokuratūra vai
tiesa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.03.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
307.pants. Nelikumīgas darbības ar krimināllietas materiāliem
Par krimināllietas materiālu nolaupīšanu, tīšu iznīcināšanu, bojāšanu vai viltošanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu.
308.pants. Arestētas mantas atsavināšana un slēpšana
(1) Par tādas mantas izšķērdēšanu, atsavināšanu vai slēpšanu, kurai uzlikts arests, kā arī par tās
apmainīšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kurai šī manta uzticēta, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
309.pants. Nelikumīga vielu un priekšmetu nodošana personām un saņemšana no personām,
kuras ievietotas īslaicīgās aizturēšanas un ieslodzījuma vietās
(1) Par korespondences, naudas, pārtikas produktu vai citu priekšmetu vai vielu neatļautu nodošanu
jebkādā veidā personām, kuras ievietotas īslaicīgās aizturēšanas vai ieslodzījuma vietās, ja
nodošana izdarīta atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādu vielu, izstrādājumu vai priekšmetu, kuru glabāšana vai lietošana aizliegta, saņemšanu
no personām, kuras ievietotas īslaicīgās aizturēšanas vai ieslodzījuma vietās, ja saņemšana izdarīta
atkārtoti gada laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par narkotisko, psihotropo vielu, sprāgstošo vielu, ieroču vai munīcijas nodošanu personām,
kuras ievietotas īslaicīgās aizturēšanas vai ieslodzījuma vietās, vai saņemšanu no šādām personām

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.
(4) Par korespondences, naudas, pārtikas produktu vai citu priekšmetu vai vielu neatļautu nodošanu
personām, kuras ievietotas īslaicīgās aizturēšanas vai ieslodzījuma vietās, vai saņemšanu no šādām
personām, ja to izdarījis šo iestāžu darbinieks, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
310.pants. Bēgšana no īslaicīgās aizturēšanas un ieslodzījuma vietas
(1) Par bēgšanu no īslaicīgās aizturēšanas vai ieslodzījuma vietas —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās saistītas ar vardarbību vai ar vardarbības piedraudējumu pret
apsardzi vai citu īslaicīgās aizturēšanas vai ieslodzījuma vietas amatpersonu vai ja tās izdarītas
atkārtoti, vai ja tās izdarījusi personu grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
311.pants. Uzbrukums ieslodzījuma vietā
Par tādu personu organizētas grupas izveidošanu, kuras atrodas ieslodzījuma vietā, vai piedalīšanos
šādā grupā, lai izdarītu uzbrukumu vai lietotu citādu vardarbību pret ieslodzījuma vietas
amatpersonu, ieslodzīto vai jebkuru citu personu, kas atrodas ieslodzījuma vietā, kā arī par šādu
uzbrukumu vai vardarbību —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas
kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2007. un 21.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
312.pants. Izvairīšanās no soda izciešanas
Par izvairīšanos no brīvības atņemšanas, aresta vai tiesību ierobežošanas soda izciešanas —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 21.06.2007. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2007.)
313.pants. Iepriekš neapsolīta slēpšana
(1) Par noziedznieka, kā arī nozieguma izdarīšanas rīku un līdzekļu, nozieguma pēdu vai noziedzīgā
kārtā iegūtu priekšmetu iepriekš neapsolītu slēpšanu, ja slēpjamais noziegums ir smags, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja slēpjamais noziegums ir sevišķi smags, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
314.pants. Noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanās un realizēšana
(1) Par mantas iegādāšanos vai realizēšanu, zinot, ka tā iegūta noziedzīgā kārtā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002., 12.02.2004. un 13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā
12.01.2008.)
315.pants. Neziņošana par noziegumu
Par neziņošanu, ja ir droši zināms, ka tiek gatavots vai izdarīts smags vai sevišķi smags noziegums,

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
XXIV nodaļa
Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā
316.pants. Valsts amatpersonas jēdziens
(1) Par valsts amatpersonām uzskatāmi valsts varas pārstāvji, kā arī ikviena persona, kura pastāvīgi
vai uz laiku izpilda valsts vai pašvaldības dienesta pienākumus un kurai ir tiesības pieņemt
lēmumus, kas saistoši citām personām, vai kurai ir tiesības veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai
sodīšanas funkcijas vai rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu vai finanšu līdzekļiem.
(2) Valsts prezidents, Saeimas deputāti, Ministru prezidents, Ministru kabineta locekļi, kā arī
Saeimas un Ministru kabineta ievēlētās, ieceltās vai apstiprinātās valsts institūciju amatpersonas,
pašvaldību vadītāji, viņu vietnieki un izpilddirektori uzskatāmi par valsts amatpersonām, kas ieņem
atbildīgu stāvokli.
(3) Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī ārvalstu publiskās amatpersonas, ārvalstu publisko
asambleju (institūcija ar likumdošanas vai izpildvaras funkcijām) locekļi, starptautisko organizāciju
amatpersonas, starptautisko parlamentāro asambleju locekļi, kā arī starptautisko tiesu tiesneši un
amatpersonas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002. un 11.12.2003. likumu, kas stājas spēkā 02.01.2004.)
317.pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana
(1) Par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, kas acīmredzami pārsniedz valsts
amatpersonai ar likumu vai uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, ja šīs darbības
radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas
tiesībām un interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada
līdz trim gadiem vai bez tā.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās saistītas ar vardarbību vai ar vardarbības piedraudējumu, vai
ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena
gada līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās saistītas ar spīdzināšanu vai ja tās
izraisījušas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā 23.12.2009.)
318.pants. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana
(1) Par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, ja
šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu
aizsargātām personas tiesībām un interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena
gada līdz trim gadiem vai bez tā.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas vai ja tās izdarītas mantkārīgā
nolūkā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku
no viena gada līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
319.pants. Valsts amatpersonas bezdarbība
(1) Par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, tas ir, ja valsts amatpersona tīši vai aiz
nolaidības neizdara darbības, kuras tai pēc likuma vai uzlikta uzdevuma jāizdara, lai novērstu
kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un
interesēm, un ja ar to valsts varai, pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām
un interesēm radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus
uz laiku no viena gada līdz trim gadiem vai bez tā.
(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja valsts amatpersonai bijis
mantkārīgs nolūks, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena
gada līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
320.pants. Kukuļņemšana
(1) Par kukuļa, tas ir, materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, pieņemšanu, ko
izdarījusi valsts amatpersona pati vai ar starpnieku par kādu jau izdarītu likumīgu vai nelikumīgu
darbību vai pieļautu bezdarbību kukuļdevēja, kukuļa piedāvātāja vai citas personas interesēs,
izmantojot savu dienesta stāvokli, neatkarīgi no tā, vai pieņemtais vai piedāvātais kukulis domāts
šai valsts amatpersonai vai jebkurai citai personai, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz noteiktu
nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā.
(2) Par kukuļa vai tā piedāvājuma pieņemšanu, ko izdarījusi valsts amatpersona pati vai ar
starpnieku pirms kādas likumīgas vai nelikumīgas darbības izdarīšanas vai neizdarīšanas
kukuļdevēja, kukuļa piedāvātāja vai citas personas interesēs, izmantojot savu dienesta stāvokli,
neatkarīgi no tā, vai pieņemtais vai piedāvātais kukulis domāts šai valsts amatpersonai vai jebkurai
citai personai, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku
līdz trim gadiem vai bez tā.
(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā
apmērā vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja kukulis pieprasīts, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu, atņemot tiesības
uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez
tā.
(4) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai
valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli, vai ja kukulis izspiests, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, atņemot
tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem
un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(19.11.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.2009.)
321.pants. Kukuļa piesavināšanās
(1) Par kukuļa piesavināšanos, ko persona saņēmusi nodošanai valsts amatpersonai vai ko tā
pieņēmusi, uzdodoties par valsts amatpersonu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar mantas konfiskāciju, vai ar piespiedu
darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(2) Par kukuļa piesavināšanos, ko valsts amatpersona saņēmusi nodošanai citai valsts amatpersonai
vai ko tā pieņēmusi, uzdodoties par citu valsts amatpersonu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar mantas konfiskāciju.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
322.pants. Starpniecība kukuļošanā
(1) Par starpniecību kukuļošanā, tas ir, darbībām, kas izpaužas kā kukuļa vai tā piedāvājuma
nodošana no kukuļdevēja kukuļņēmējam, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi valsts amatpersona, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā 23.12.2009.)
323.pants. Kukuļdošana
(1) Par kukuļa, tas ir, materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, nodošanu vai
piedāvāšanu, ja piedāvājums pieņemts, personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai, lai tā,
izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību kukuļdevēja, kukuļa
piedāvātāja vai citas personas interesēs, neatkarīgi no tā, vai nodotais vai piedāvātais kukulis
domāts šai valsts amatpersonai vai jebkurai citai personai, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā vai ja tās izdarījusi valsts
amatpersona, vai arī ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu
uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa,—
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu, atņemot
tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem
vai bez tā, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
(19.11.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.2009.)
324.pants. Kukuļdevēja un kukuļošanas starpnieka atbrīvošana no kriminālatbildības
(1) Personu, kas devusi kukuli, atbrīvo no kriminālatbildības, ja kukulis šai personai izspiests vai ja
tā pēc kukuļa došanas labprātīgi paziņo par notikušo. No kriminālatbildības atbrīvojama persona,
kura kukuli piedāvājusi, ja tā labprātīgi paziņo par notikušo.
(2) Ar kukuļa izspiešanu jāsaprot tā pieprasīšana par likumīgu darbību izdarīšanu, kā arī
pieprasīšana, kas saistīta ar draudiem kaitēt personas likumīgajām interesēm.
(3) Kukuļošanas starpnieku vai atbalstītāju atbrīvo no kriminālatbildības, ja viņš pēc noziedzīgo
darbību izdarīšanas labprātīgi paziņo par notikušo.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002. likumu, kas stājas spēkā 23.05.2002.)
325.pants. Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšana
(1) Par valsts amatpersonai likumā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu, ja ar to radīts
būtisks kaitējums valsts vai sabiedrības interesēm vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un
interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz noteiktu
nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.
(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi valsts amatpersona, kas ieņem
atbildīgu stāvokli, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku
līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2002.,12.02.2004. un 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā
23.12.2009.)
326.pants. Neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos
(1) Par mantiska darījuma veicināšanu vai piedalīšanos tajā, ja to mantkārīgā nolūkā vai citas
personiskās ieinteresētības dēļ izdarījusi valsts amatpersona, kurai tas sakarā ar dienesta stāvokli ar
likumu aizliegts, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfiskācijas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
326.1 pants. Tirgošanās ar ietekmi
(1) Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu vai nodošanu personiski
vai ar starpnieku jebkurai personai, lai tā, izmantojot savu dienesta, profesionālo vai sociālo
stāvokli, prettiesiski ietekmētu valsts amatpersonas darbību vai pamudinātu kādu citu personu
prettiesiski ietekmēt valsts amatpersonas darbību jebkuras personas interesēs, neatkarīgi no tā, vai
materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi domāti šai personai vai jebkurai citai
personai, ja nav šā likuma 323.pantā paredzētā nozieguma pazīmju, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz noteiktu
nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā.
(2) Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, to piedāvājuma pieņemšanu sev vai
jebkurai citai personai, lai tā, izmantojot savu dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli, prettiesiski
ietekmētu valsts amatpersonas darbību vai pamudinātu kādu citu personu prettiesiski ietekmēt valsts
amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu jebkuras personas interesēs, ja nav šā likuma 198. un
320.pantā paredzētā nozieguma pazīmju, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai
tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(19.11.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.2009.)
326.2 pants. Prettiesiska labumu pieprasīšana un pieņemšana
(1) Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, to piedāvājuma prettiesisku
pieņemšanu, ko pats vai ar starpnieku izdarījis valsts vai pašvaldības iestādes darbinieks, kurš nav
valsts amatpersona, vai valsts institūcijas pilnvarota tāda pati persona par kādas darbības izdarīšanu
vai neizdarīšanu labuma devēja vai jebkuras citas personas interesēs, izmantojot savas pilnvaras,
neatkarīgi no tā, vai pieņemtās materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi domāti šai
personai vai jebkurai citai personai, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai
tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā vai ja tās izdarījusi personu
grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās saistītas ar materiālo vērtību, mantiska vai citāda
rakstura labumu pieprasīšanu vai izspiešanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai
tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(19.11.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.2009.)
327.pants. Dienesta viltojums
(1) Par dokumenta viltošanu vai par apzinātu viltota dokumenta izsniegšanu vai izmantošanu, ja to
izdarījusi valsts amatpersona, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu
līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
328.pants. Nepatiess dienesta ziņojums
Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu institūcijai vai valsts amatpersonai, kurai ir tiesības šīs ziņas
pieprasīt, kā arī par dokumenta vai ziņu slēpšanu vai apzinātu noklusēšanu, ja to izdarījusi valsts
amatpersona, kurai ir pienākums šīs ziņas sniegt, un ja ar to radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)
329.pants. Neizpaužamu ziņu izpaušana
Par neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušanu, ja to izdarījusi valsts amatpersona, kas
par ziņu neizpaušanu bijusi brīdināta vai kas saskaņā ar likumu ir atbildīga par ziņu glabāšanu, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.
(26.05.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.06.2005.)
330.pants. Neizpaužamu ziņu izpaušana pēc amata atstāšanas
Par tādu neizpaužamu ziņu, kuras nav valsts noslēpums, izpaušanu, ja persona to izdarījusi pēc
valsts amatpersonas dienesta atstāšanas laikā, kas tai noteikts brīdinājumā par ziņu neizpaušanu, —
soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām.
XXV nodaļa
Noziedzīgi nodarījumi militārajā dienestā
331.pants. Noziedzīga nodarījuma jēdziens un tā subjekti militārajā dienestā
Par noziedzīgiem nodarījumiem militārajā dienestā atzīstami šajā likumā minētie pret noteikto
militārā dienesta pildīšanas kārtību vērstie noziedzīgie nodarījumi, kurus izdarījuši karavīri un
personas, uz kurām attiecas speciāli likumos paredzēti noteikumi.
(17.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.11.2002.)
332.pants. Patvaļīga prombūtne
Par patvaļīgu prombūtni, tas ir, Nacionālo bruņoto spēku vienības vai dienesta vietas atstāšanu, kā
arī neierašanos bez attaisnojoša iemesla noteiktā laikā dienesta vietā, ja patvaļīga prombūtne ilgusi
vairāk par vienu diennakti, bet ne ilgāk par trim diennaktīm un ja tas izdarīts kara vai izņēmuma
stāvokļa laikā, kaujas apstākļos, sabiedrisko nekārtību, terorisma vai bruņota konflikta gadījumā
izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.
(14.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)
333.pants. Dezertēšana
Par dezertēšanu, tas ir, dienesta vietas atstāšanu vai neierašanos dienesta vietā nolūkā izvairīties no
aktīvā dienesta, ja tas izdarīts kara vai izņēmuma stāvokļa laikā, kaujas apstākļos, sabiedrisko
nekārtību, terorisma vai bruņota konflikta gadījumā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem.
(14.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)
334.pants. Izvairīšanās no aktīvā dienesta
(1) Par izvairīšanos no aktīvā dienesta pienākumu pildīšanas, nodarot sev kādu miesas bojājumu
(pašsakropļošanās) vai simulējot slimību, viltojot dokumentus vai citādi apmānot, kā arī par
atteikšanos no dienesta pienākumu pildīšanas —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izdarīts kara laikā vai kaujas apstākļos, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)
335.pants. Nepaklausība
(1) Par nepaklausību, tas ir, par atklātu atteikšanos izpildīt priekšnieka pavēli, kā arī par citādu tīšu
pavēles neizpildīšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas izraisījis smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem.
(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajiem nodarījumiem, ja tie izdarīti kara laikā vai
kaujas apstākļos, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem.
336.pants. Pavēles neizpildīšana
Par priekšnieka pavēles neizpildīšanu aiz nolaidības, ja tā izraisījusi smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
337.pants. Pretošanās priekšniekam un viņa piespiešana pārkāpt dienesta pienākumus
(1) Par pretošanos priekšniekam, kā arī citai personai sakarā ar tai uzlikto militārā dienesta
pienākumu pildīšanu vai par viņa piespiešanu pārkāpt šos pienākumus —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa vai ja tās izdarītas ar vardarbību, vai
ja tās izraisījušas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem.
338.pants. Vardarbība pret padoto
(1) Par vardarbību pret padoto, ja tās rezultātā viņam nodarītas fiziskas ciešanas, —
soda ar arestu.
(2) Par tīša viegla miesas bojājuma nodarīšanu padotajam —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem.
(3) Par tīša vidēja smaguma miesas bojājuma nodarīšanu padotajam, kā arī par citām darbībām,
kurām ir spīdzināšanas raksturs, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.
(4) Par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu padotajam —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem.
339.pants. Karavīra goda aizskaršana
(1) Par goda aizskaršanu ar vārdiem vai darbībām, kas nav saistītas ar vardarbību, ja to padotajam
izdarījis priekšnieks vai jaunākajam vecākais, kā arī priekšniekam padotais vai vecākajam jaunākais
un ja turklāt kaut viens no viņiem tajā laikā pildījis militārā dienesta pienākumus, —
soda ar arestu.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās saistītas ar vardarbību, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu.
(3) Par goda aizskaršanu ar vardarbību, ko nodarījis karavīrs otram karavīram, ja tie neatrodas
savstarpējas pakļautības vai vecākuma attiecībās un ja turklāt kaut viens no tiem tajā laikā pildījis
militārā dienesta pienākumus, —
soda ar arestu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 20.11.2002.)
340.pants. Karavīra piekaušana un spīdzināšana
(1) Par tīšu sišanu vai piekaušanu, kā arī par citādu tīšu vardarbību, ko karavīrs izdarījis pret
karavīru, ja kaut viens no tiem pilda militārā dienesta pienākumus, —
soda ar arestu.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās saistītas ar tīša viegla miesas bojājuma nodarīšanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem.
(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās saistītas ar tīša vidēja smaguma miesas
bojājuma nodarīšanu vai ja tām ir spīdzināšanas raksturs, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.
(4) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās saistītas ar tīša smaga miesas bojājuma
nodarīšanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 20.11.2002.)
341.pants. Varas ļaunprātīga izmantošana un dienesta pilnvaru pārkāpšana
Par varas vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu vai dienesta pilnvaru pārkāpšanu, ko
izdarījis priekšnieks, ja šis nodarījums izdarīts mantkārīgā nolūkā vai ja radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.
342.pants. Dienesta nolaidība
Par dienesta pienākumu nepildīšanu, kā arī par nolaidīgu to pildīšanu, ja to izdarījis priekšnieks un
ja tā rezultātā radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem.
343.pants. Dienesta mantas izšķiešana un pazaudēšana
(1) Par karavīra personīgai lietošanai izsniegto tērpu vai uzkabes priekšmetu pārdošanu, ieķīlāšanu
vai nodošanu lietošanā citam (izšķiešanu), kā arī par šo priekšmetu pazaudēšanu, pārkāpjot to
glabāšanas noteikumus, —
soda ar arestu.
(2) Par dienesta lietošanai uzticēto ieroču, munīcijas, pārvietošanās līdzekļu, militārās tehnikas
pārdošanu, kā arī par šo priekšmetu pazaudēšanu, pārkāpjot to glabāšanas noteikumus, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar arestu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 20.11.2002.)
344.pants. Militārā dienesta mantas tīša iznīcināšana un bojāšana
(1) Par ieroču, munīcijas, pārvietošanās līdzekļu, militārās tehnikas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja ar tām radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem.
345.pants. Militārā dienesta mantas iznīcināšana un bojāšana aiz neuzmanības
Par ieroču, munīcijas, pārvietošanās līdzekļu vai militārās tehnikas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz
neuzmanības, ja ar to radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu.
346.pants. Ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, radioaktīvu un bīstamu vielu glabāšanas,
izlietošanas, uzskaites un pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana
(1) Par ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, radioaktīvu vielu, kā arī citu bīstamu vielu, priekšmetu vai
materiālu glabāšanas, izlietošanas, uzskaites vai pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu.
(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izraisījis smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
347.pants. Kaujas mašīnu vadīšanas un ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana
Par kaujas mašīnas vadīšanas vai ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi cilvēka nāvi
vai citas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem.
348.pants. Kuģu vadīšanas noteikumu pārkāpšana
Par kuģa vadīšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi kuģa bojāeju vai citas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem.
349.pants. Lidojumu un to sagatavošanas noteikumu pārkāpšana
Par lidojuma vai tā sagatavošanas noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi katastrofu vai citas
smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem.
350.pants. Sardzes dienesta reglamenta noteikumu pārkāpšana
(1) Par sardzes dienesta reglamenta noteikumu vai šo noteikumu pielietošanai izdoto pavēļu vai
rīkojumu pārkāpšanu, kas izdarīta sardzē vai posteņos, apsargājot munīcijas, ieroču, degvielas,
tehnikas noliktavas vai citus objektus, kuriem ir svarīga nozīme, —
soda ar arestu.
(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izraisījis smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
351.pants. Iekšējā dienesta reglamenta noteikumu pārkāpšana
(1) Par iekšējā dienesta reglamenta noteikumu pārkāpšanu, ja to atkārtoti izdarījis karavīrs, kas
norīkots diennakts dienestā (izņemot sardzi un patruļu), —
soda ar arestu.
(2) Par iekšējā dienesta reglamenta noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījis karavīrs, kas norīkots
diennakts dienestā (izņemot sardzi un patruļu), un ja tas izraisījis smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 20.11.2002.)
352.pants. Militāru ziņu izpaušana
Par neizpaužamu militāru ziņu izpaušanu, kas nav valsts noslēpums, —
soda ar arestu.
353.pants. Kara vešanas līdzekļu nodošana un atstāšana ienaidniekam
Par uzticēto militāro spēku nodošanu ienaidniekam, kā arī par nocietinājumu, kaujas tehnikas vai
citu kara vešanas līdzekļu atstāšanu ienaidniekam, kad to neattaisno kaujas apstākļi, ja minētās
darbības nav saistītas ar nolūku atbalstīt ienaidnieku, komandieri —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem.
354.pants. Kaujas lauka patvaļīga atstāšana un atteikšanās lietot ieroci
Par kaujas lauka patvaļīgu atstāšanu kaujas laikā vai atteikšanos lietot ieroci kaujā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem.
355.pants. Gūstā esoša karavīra noziedzīga rīcība
(1) Par vardarbību pret citiem karagūstekņiem vai nežēlīgu apiešanos ar viņiem, ja to izdarījis
karagūsteknis, kurš ieņem vecākā stāvokli, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem.
(2) Par gūstā esoša karavīra tīšu pret Latvijas Republiku vērstu darbību, kuras nolūks ir atbalstīt
ienaidnieku vai palīdzēt ienaidniekam, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 20.11.2002.)
356.pants. Sarkanā Krusta, Sarkanā Pusmēness un Zili Baltā Vairoga nozīmju nelikumīga
nēsāšana un ļaunprātīga izmantošana
Par Sarkanā Krusta, Sarkanā Pusmēness vai Zili Baltā Vairoga nozīmju nelikumīgu nēsāšanu
karadarbības rajonos, ja to izdarījusi persona, kurai uz to nav tiesību, kā arī par Zili Baltā Vairoga
nozīmju vai par Sarkanā Krusta vai Sarkanā Pusmēness karoga vai nozīmju, vai par sanitārās
evakuācijas līdzekļu noteiktā krāsojuma ļaunprātīgu izmantošanu kara laikā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu.
(18.12.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2004.)
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu
(21.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2007.)
Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2000.gada 29.jūnija direktīvas 2000/43/EK,
ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības.
Pārejas noteikumi
1. Šā likuma spēkā stāšanās laiku un kārtību nosaka ar īpašu likumu.
2. Ministru kabinets līdz 1998.gada 1.augustam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu "Par
Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību".
3. Ministru kabinets līdz 1998.gada 1.augustam izstrādā un pieņem noteikumus:
1) par piekļūšanu datorprogrammām un informācijas sistēmas drošību;
2) par prostitūcijas ierobežošanu.
4. Šā likuma 282.1 un 282.2 pants stājas spēkā 2003.gada 1.decembrī.
(17.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.11.2002.)
5. Šā likuma 195.2 pants stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.
(08.12.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.01.2006.)
6. Grozījums šā likuma 61.panta ceturtajā daļā par obligāto pienākumu piedalīties probācijas
programmās stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
(30.10.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā
01.07.2009.)
7. Šā likuma 58.1 panta ceturtās daļas 2.1 un 3.punktu nepiemēro līdz 2012.gada 31.decembrim.
(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
8. Grozījums šā likuma 65.panta otrajā daļā par brīvības atņemšanas soda termiņa samazināšanu un
šā soda veida nepiemērošanu attiecas uz nepilngadīgajiem, kuri noziedzīgu nodarījumu izdarījuši
pēc šā grozījuma spēkā stāšanās.
(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)
Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 17.jūnijā.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 8.jūlijā
PIEZĪMES: